Karta EKUZ Gdańsk - wniosek do NFZ online i PDF 2023

Karta EKUZ

Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to karta, która potwierdza, że ubezpieczony może korzystać z publicznej opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim UE/EFTA - na koszt NFZ.

Karta EKUZ zobowiązuje do udzielenia posiadaczowi niezbędnej pomocy medycznej za granicą, jednakże na warunkach i prawach wynikających z ustaw i przepisów danego kraju członkowskiego. Jest zatem traktowany jak inni ubezpieczeni w tym państwie. Jeśli na przykład jakieś świadczenie wymaga dopłaty w danym kraju, posiadacz karty EKUZ również będzie musiał takie koszty ponieść. 

Udając się do lekarza za granicą należy upewnić się, że korzysta on z publicznego systemu opieki zdrowotnej. Tylko wtedy można skorzystać z pomocy medycznej finansowanej ze środków publicznych.

 

Komu przysługuje karta EKUZ?

Karta EKUZ może być wydana w dwóch przypadkach tymczasowego pobytu za granicą:

 1. pobyt czasowy turystyczny (np. wakacje), edukacyjny (stypendia, Erasmus), inny dłuższy pobyt czasowy,
 2. wyjazd pracowniczy (pobyt za granicą w związku z wykonywaną pracą).

Karta EKUZ przysługuje tylko tym osobom, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego i posiadają prawo do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Karta zapewnia tylko pewien zakres ochrony i nie gwarantuje pokrycia wszelkich kosztów leczenia. Kompleksową ochronę zyskuje się z dodatkowym ubezpieczeniem turystycznym.

Ile jest ważna europejska karta zdrowia?

Ile jest ważna europejska karta zdrowia?

Kartę EKUZ ma różną datę ważności, w zależności od statusu osoby ubezpieczonej. Może być ważna:

 • 20 lat dla osób:
 • do 18. roku życia dla osób:
  • zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
  • pobierających świadczenie rentowe,
 • 5 lat dla osób:
  • pobierających świadczenia emerytalne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego,
  • niemających 18 lat i niemających ubezpieczenia, ale posiadających obywatelstwo polskie (EKUZ będzie ważna do dnia 18. urodzin),
 • 3 lata dla osób ubezpieczonych:
 • 1,5 roku dla:
  • rencistów,
  • członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego i posiadających więcej niż 18 lat,
  • studentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez uczelnię,
  • dzieci lub uczniów posiadających więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia,
 • 6 miesięcy (pół roku):
  • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, posiadających obywatelstwo polskie i mieszkających w Polsce,
  • kobiet w ciąży lub w trakcie porodu, posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkających w Polsce,
  • dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP,
  • osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • 2 miesiące dla:
  • bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy,
  • osób ubezpieczonych niewymienionych wcześniej lub osób, dla których nie został spełniony obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego,
 • 90 dni dla:
  • niemających ubezpieczenia, ale spełniających kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, co potwierdza decyzja np. wójta, burmistrza,
 • 42 dni dla:
  • kobiet niemających ubezpieczenia, ale będących w połogu, posiadających obywatelstwo polskie i mieszkających w Polsce.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ w Gdańsku online lub osobiście?

Kartę EKUZ w Gdańsku można zdobyć w 3 prostych krokach:

1. Wypełnić wniosek PDF o kartę EKUZ

Na dole strony udostępniono dwa wnioski: 

 • dla osób wyjeżdżających na pobyt czasowy (wakacje, studia),
 • dla osób wyjeżdżających służbowo (wyjazd pracowniczy).

Należy wybrać odpowiedni wniosek, wydrukować go i wypełnić zgodnie z prawdą.

Do wniosku należy dołączyć:

 • ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej – jeśli wnioskujący ma 18 lat, jest uczniem albo studentem. Jeśli ma nieważną legitymację – musi dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi, że się uczy. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od wystawienia,
 • dokument A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – jeśli wyjazd jest związany z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia,
 • dokument U2 z urzędu pracy – jeśli wnioskujący jest osobą bezrobotną i wyjeżdża za granicę, żeby szukać pracy,
 • dokument stanowiący potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego:
  • aktualne zaświadczenie płatnika składek - jeżeli wnioskuje pracownik,
  • aktualne zaświadczenie z KRUS - jeżeli wnioskuje osoba prowadząca działalność gospodarczą,
  • legitymacja emerytalna, odcinek emerytury - jeżeli wnioskuje emeryt,
  • legitymacja rencisty, legitymacja rencisty SOC (renta socjalna), decyzja o przyznaniu renty okresowej - jeżeli wnioskuje rencista,
  • dowód wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS - jeżeli wnioskuje osoba, która zawarła dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
  • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy - jeżeli wnioskuje bezrobotny,
  • ZUS RMUA, aktualne zaświadczenie z uczelni - jeżeli wnioskuje student, którego do ubezpieczenia zgłosiła uczelnia,
  • legitymacja studencka lub uczniowska, dokument, który potwierdza zgłoszenie do ubezpieczenia, dokument, który potwierdza ubezpieczenie osoby, która zgłosiła wnioskującego do ubezpieczenia - jeżeli wnioskuje osoba zgłoszona do ubezpieczenia przez członka rodziny.

2. Złożyć online, osobiście w oddziale NFZ właściwym dla miejscowości Gdańsk, lub wysłać wypełniony wniosek pocztą

Wypełniony wniosek można:

 • wysłać online za pomocą ePUAP → wymagany Profil Zaufany,
 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP),
 • zeskanować i wysłać mailem na adres: [email protected] (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ, tj. wyjazd związany z pracą),
 • złożyć osobiście oddziale NFZ właściwym dla Gdańsk,
 • złożyć przez pełnomocnika w oddziale NFZ właściwym dla Gdańsk,
 • wysłać pocztą do wojewódzkiego oddziału NFZ właściwego dla Gdańsk.

Do podpisania wniosku online wymagane jest posiadanie podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Gdzie można odebrać kartkę EKUZ?

3. Odebrać kartę EKUZ 

Kartę można odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w oddziale NFZ, w którym został złożony lub wysłany wniosek, pocztą – jeśli zaznaczono taką opcję we wniosku o kartę lub jeśli wniosek przesłano za pomocą ePUAP.

Upoważnienie do złożenia wniosku/odbioru EKUZ

Jeżeli wnioskujący nie może odebrać samodzielnie karty EKUZ, może poprosić o to inną osobę. Wystarczy wypisać upoważnienie do złożenia wniosku i odebrania karty EKUZ, które pełnomocnik musi zabrać ze sobą, jeżeli chce odebrać dokument. To samo oświadczenie można wykorzystać również w momencie wnioskowania o EKUZ.

Czas oczekiwania na europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego

To, ile potrwa wyrobienie karty EKUZ zależy od sposobu złożenia wniosku:

 • osobiście w oddziale NFZ - kartę otrzymuje się od ręki,
 • listownie / online - kartę zazwyczaj otrzymuje się do 5 dni roboczych, a od czerwca do września – w ciągu 10 dni roboczych od wpłynięcia wniosku. Status wniosku można sprawdzić na stronie www.statussprawywue.nfz.gov.pl wpisując unikalny numer identyfikujący sprawę.

Jak wyrobić kartę EKUZ dla dziecka w Gdańsku?

Jak wyrobić kartę EKUZ dla dziecka w Gdańsku?

Kartę EKUZ mogą posiadać zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Procedura wnioskowania o dokument dla dziecka w Gdańsku jest niemalże identyczna - różnica polega na tym, że osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie złożyć wniosku o wydanie karty. W jej imieniu robi to rodzic bądź opiekun prawny. Do poprawnie wypełnionego wniosku dziecko musi dołączyć legitymację szkolną bądź inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w szkole. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę karta EKUZ w Gdańsku?

Aby załatwić sprawę karta EKUZ w Gdańsku, należy skontaktować się z instytucją Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przy ul. ul. Marynarki Polskiej 148.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk

tel. +48800190590 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 36,6 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie karty EKUZ - pobyt czasowy

We wniosku o wydanie karty EKUZ należy wypełnić i złożyć do odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pobierz dokument
Wniosek o wydanie karty EKUZ - wyjazd pracowniczy

Wniosek o wydanie karty EKUZ przeznaczony dla osób, które opuszczają granice kraju ze względu na wykonywaną pracę.

Pobierz dokument
Upoważnienie do złożenia wniosku/odebrania karty EKUZ
Pobierz upoważnienie