Podatek rolny Warszawa - stawka i deklaracja PDF wzór 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 18 czerwca 2023

Podatek rolny

Rolnik prowadzący gospodarstwo, posiadający użytki rolne zobowiązany jest uiszczać podatek rolny. Co podlega opodatkowaniu? Jaka jest stawka podatku w 2023 roku? Kto może liczyć na zwolnienie z obowiązku płacenia podatku od gruntów rolnych? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Co jest opodatkowane podatkiem rolnym?

Podatkiem objęte są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, nie licząc tych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Kto musi płacić podatek rolny?

Obowiązkiem płacenia podatku rolnego obciążeni są:

 • właściciele,
 • posiadacze samoistni,
 • użytkownicy wieczyści,
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli ich posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo
  • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub są w zarządzie Lasów Państwowych → W tym przypadku podatnikami są jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.
 • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Kiedy pojawia się i wygasa obowiązek zapłaty podatku?

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym podatnik objął grunt na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, bądź w wieczyste użytkowanie. Obowiązek wygasa zaś ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć wcześniej wymienione okoliczności.

Stawka podatku rolnego

Stawka podatku rolnego

Właściciele gruntów zobowiązani do płacenia podatku rolnego uiszczają go według następujących stawek:

 • równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta (od 1 ha przeliczeniowego) – dla gruntów gospodarstwa rolnego,
 • równowartość pieniężna 5 kwintala żyta (od 1 ha) – dla innych gruntów rolnych, podlegających podatkowi rolnemu.

Obliczeń dokonuje się na podstawie wyliczonej według średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Rada gminy może obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego.

Termin zapłaty podatku

Termin zapłaty podatku

Podatnicy uiszczają należność za podatek rolny w 4 ratach:

I rata – 15 marca
II rata – 15 maja
III rata – 15 września,
IV rata – 15 listopada

Jeżeli podatek nie jest mniejszy niż 100 złotych jeżeli jest mniejszy, należy uiścić go w całości w terminie płatności pierwszej raty. 

Podatek można zapłacić:

 • przelewem na rachunek instytucji,
 • gotówką w kasie,
 • w drodze inkasa.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Niektórzy rolnicy mogą liczyć na tzw. ulgę inwestycyjną – dzięki niej kwota podatku do zapłaty będzie niższa. Przysługuje ona za wydatki poniesione w związku z:

 • budową lub modernizacją budynków inwentarskich, które służą do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów, które służą ochronie środowiska,
 • zakupem i zainstalowaniem:
  • deszczowni,
  • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód),

o ile wydatki te nie zostały w całości lub w części sfinansowane ze środków publicznych.

Rada gminy może ustalić na terenie gminy własne ulgi od podatku rolnego. 

Ulga w podatku rolnym z tytułu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

W przypadku pojawienia się klęski żywiołowej organ podatkowy może częściowo lub całkowicie zwolnić podatnika z konieczności zapłaty podatku rolnego. Wysokość ulgi zależy od rozmiarów strat w gospodarstwie. 

Ulgę przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej – jeżeli wprowadzony został po zapłaceniu podatku za dany rok, ulgę stosuje się w kolejnym roku podatkowym.

Zwolnienie z podatku rolnego

Zwolnienie z podatku rolnego

Oprócz ulg, w niektórych przypadkach można skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku. Obejmuje ono:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
  • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
  • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,
 • grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Podobnie jak w przypadku ulg, rada gminy może także ustalić własne zasady zwolnienia z podatku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Deklaracja na podatek rolny

Wzór deklaracji o podatek rolny PDF

Wymagane dokumenty

Osoba, na której spoczywa obowiązek uiszczenia podatku rolnego, musi złożyć następujące dokumenty:

Gdzie dostarczyć dokumenty w Warszawie?

Właściwy dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta/Gminy w Warszawie, jeżeli jest właściwy ze względu na lokalizację gruntów. Podatnik może go dostarczyć:

 • osobiście, 
 • listownie na adres urzędu,
 • przez Internet, za pomocą platformy ePUAP.

Kiedy należy dostarczyć dokumenty?

Podatnik ma określony czas na przekazanie deklaracji bądź informacji do urzędu. 

 • w przypadku informacji o gruntach – 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania,
 • w przypadku deklaracji na podatek rolny – do 15 stycznia roku podatkowego.

Ile kosztuje złożenie dokumentów?

Zarówno złożenie informacji, jak i deklaracji jest bezpłatne.

​Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę podatek rolny w Warszawie?

Aby załatwić sprawę podatek rolny w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo przy ul. ul. Powstańców Śląskich 70, lub z 17 innymi instytucjami.

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo w Warszawie

adres: ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

tel. +48224437644 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Białołęka w Warszawie

adres: ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

tel. +48224438400 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bielany w Warszawie

adres: ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

tel. +48224434700 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Mokotów w Warszawie

adres: ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

tel. +48224436500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ochota w Warszawie

adres: ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa

tel. +48225783500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Południe w Warszawie

adres: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

tel. +48224435555 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Północ w Warszawie

adres: ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel. +48224437900 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Rembertów w Warszawie

adres: aleja Gen. Antoniego Chruściela Montera 28, 04-401 Warszawa

tel. +48224433889 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

adres: ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

tel. +48224439100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Targówek w Warszawie

adres: ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa

tel. +48224438727 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursus w Warszawie

adres: pl. Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa

tel. +48224436000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursynów w Warszawie

adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

tel. +48224437100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wawer w Warszawie

adres: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

tel. +48224437000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wesoła w Warszawie

adres: ul. 1 Praskiego Pułku WP 33, 05-075 Warszawa

tel. +48224434000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wilanów w Warszawie

adres: ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

tel. +48224435069 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Włochy w Warszawie

adres: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

tel. +48224434444 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wola w Warszawie

adres: al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

tel. +48224435800 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Żoliborz w Warszawie

adres: ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

tel. +48224439000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę podatek rolny online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 16,0 tys. dokumentów!
Deklaracja na podatek rolny
Pobierz dokument
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Pobierz dokument
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Pobierz dokument
Informacja o gruntach
Pobierz dokument
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Pobierz dokument
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Pobierz dokument
Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
Pobierz dokument

Powiązane tagi