Pomoc suszowa została wydłużona do 23 listopada!

17 listopada 2022

Termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 roku szkód związanych z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, został wydłużony do 23 listopada 2022 roku.

Pomoc suszowa została wydłużona do 23 listopada!
Pomoc suszowa została wydłużona do 23 listopada!

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie MRiRW, termin składania wniosków o pomoc finansowania w zakresie wsparcia rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 roku szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, został wydłużony do 23 listopada 2022 roku

Skąd decyzja o przedłużeniu terminu?

W tym roku ponad 250 tys. producentów rolniczych złożyło wniosek o oszacowanie szkód, spowodowanych suszą. Szkody zgłaszano za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. Zbyt wiele zgłoszeń powodowało przeciążenie systemów aplikacji oraz problemy z pobraniem kalkulacji lub protokołu oszacowania szkód. Z tej przyczyny zdecydowano się na przedłużenie terminu. 

Komu przysługuje pomoc?

Pomoc przysługuje rodzinie:

  • w której skład wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
  • w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Należy pamiętać, że pomoc przysługuje tylko jednemu członkowi rodziny, któremu został nadany numer identyfikacyjny, na jego wniosek, w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego członka rodziny.

Co należy dołączyć do wniosku? 

Sam wniosek nie wystarczy. Oprócz tego należy złożyć szereg dokumentów, które pomogą oszacować skalę strat. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, lub
  • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku suszy lub
  • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku suszy;
  • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.

Ile wynosi wysokość kwoty udzielanej pomocy?

Udzielana pomoc posiada dwa progi finansowe - 10 000 zł oraz 5 000 zł. Środki przyznawane są w zależności od skali wyrządzonych szkód. Więcej informacji można zleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty można złożyć do 23 listopada 2022 roku bezpośrednio w placówce Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także nadać na poczcie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (należy posiadać profil zaufany). 

Należy pamiętać, że za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc.


Powiązana sprawa