Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca Gdańsk - wniosek PDF wzór 2023

Weryfikacja: 17 października 2022

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca

Jeżeli cudzoziemiec ma zamiar opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lecz nie posiada dokumentu podróży, wówczas może wnioskować o wydanie jego tymczasowej wersji. Jak starać się o tymczasowy polski dokument podróży? Jakie dokumenty należy przygotować? Czy procedura wiąże się z opłatami? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Do czego uprawnia tymczasowy dokument podróży dla cudzoziemca?

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca daje mu możliwość wyjazdu z terytorium Polski lub jednokrotnego wjazdu na terytorium RP. Jeżeli będzie chciał wrócić, musi ubiegać się o dokument podróży kraju pochodzenia lub ewentualnie o kolejny tymczasowy polski dokument podróży w polskim konsulacie.

Kto może starać się o dokument podróży?

Kto może starać się o wydanie tymczasowego dokumentu podróży?

Dokument może zostać wydany cudzoziemcowi, który:

1. nie posiada żadnego dokumentu mogącego służyć do podróży lub nie może otrzymać nowego dokumentu podróży, gdy:

 • chce lub musi opuścić terytorium Polski, 
 • podlega relokacji lub przesiedleniu,

2. zamierza powrócić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast podczas pobytu za granicą utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu lub utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie nowego dokumentu podróży, gdy:

 • cudzoziemcowi udzielono:
  • zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • ochrony uzupełniającej,
  • zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 •  cudzoziemcowi nadano status uchodźcy.

Ile ważny jest tymczasowy dokument podróży?

Taki dokument może zostać wydany na maksymalnie 7 dni.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Wzór wniosku o wydanie tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Dokumenty aby uzyskać dokument podróży

Wymagane dokumenty

Cudzoziemiec chcący uzyskać tymczasowy dokument podróży w Gdańsku, musi złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
 • 2 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,
 • potwierdzenie dokonania opłaty za pełnomocnictwo,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku np. dokumenty potwierdzające brak możliwości uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia, dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, 
 • potwierdzanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy zobacz jak się zameldować w Gdańsku.

W przypadku wnioskowania o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży również dla małoletnich dzieci lub osób podlegających takiemu wpisowi, dodatkowo należy przygotować:

 • wniosek wypełniony jedynie w części A i C (dla każdej z osób podlegającej wpisowi),
 • aktualną fotografię osoby, której dane mają być zamieszczone w dokumencie,
 • dokument potwierdzający tożsamość dziecka,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z osobą wnioskującą.

Podczas składania kserokopii wymienionych wyżej dokumentów należy okazać także ich oryginały (do wglądu).

Gdzie złożyć wniosek o dokument podróży dla cudzoziemca?

Gdzie i jak złożyć wniosek o polski dokument podróży dla cudzoziemca?

Cudzoziemiec może złożyć dokumenty osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w wydziale zajmującym się sprawami cudzoziemców lub jego delegaturach. Niektóre urzędy posiadają także możliwość złożenia tego wniosku przez Internet np. Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Jeżeli cudzoziemiec jest zobowiązany do opuszczenia terytorium Polski, o dokument powinien wnioskować w biurze Straży Granicznej. Poza granicami Polski, wnioski o tymczasowy dokument podróży przyjmują polskie konsulaty.

Ile kosztuje tymczasowy dokument podróży dla cudzoziemca?

Wydanie tymczasowego dokumentu podróży w Gdańsku nie jest darmowe, wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 50 złotych. Należy wpłacić ją na konto urzędu w Gdańsku.

Cudzoziemcy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub dzieci do 16. r.ż. zapłacą za wyrobienie dokumentu 50% kwoty bazowej (25 zł), jeżeli okażą dowody potwierdzające ten stan np. zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej, akt urodzenia małoletniego.

Ile czeka się na polski dokument podróży cudzoziemca w Gdańsku?

Czas oczekiwania wynosi ok. miesiąc od dostarczenia dokumentów do urzędu w Gdańsku. Rozpatrywanie dokumentów może się wydłużyć z powodu postępowań wyjaśniających - cudzoziemiec zostanie o tym poinformowany.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu w Gdańsku?

Wnioskujący może odwołać się od decyzji wydanej przez urząd. Odwołanie musi złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niesprzyjającej decyzji. 

Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca w Gdańsku?

Aby załatwić sprawę tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca w Gdańsku, należy skontaktować się z instytucją Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przy ul. Okopowa 21/27.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Godziny:  Otwarte w środę od 07:45 więcej dni

pon: 07:45-15:45
wt: 07:45-18:00
śr-pt: 07:45-15:45
sob-niedz: nieczynne

Telefon: 583077695 

Internet:  strona www e-mail

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,1 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
Pobierz wniosek