Wiza do Polski dla obcokrajowca - wniosek o wydanie wizy 05a 2022

Weryfikacja: 20 maja 2022

Wniosek o wydanie wizy dla obcokrajowca 05a

Aby wjechać do Polski, obywatele krajów nienależących do Unii Europejskiej, którzy nie posiadają żadnego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu do kraju ani nie mogą korzystać z ruchu bezwizowego, muszą posiadać wizę. W poniższym poradniku wyjaśniamy, czym charakteryzuje się najbardziej popularna wiza 05a, kiedy można się o nie starać oraz jak przebiega cała procedura.

Wiza 05a - po co jest wydawana?

Wiza 05a przeznaczona jest dla tych cudzoziemców, których celem pobytu jest wykonywanie pracy. Pobyt nie może przekraczać okresu 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wiza 05a może być wydana w formie wizy krajowej, bądź Schengen.

Okres ważności wydanej wizy 05a
Ważność wizy 05a

Okres ważności wydanej wizy zależy od celu pobytu na terytorium kraju. Wiza może zostać wydana maksymalnie na:

 • rok - w przypadku wizy krajowej,
 • 5 lat - w przypadku wizy Schengen.

Wizę można przedłużyć. W tym celu cudzoziemiec musi przedstawić dowód, który potwierdzi, że pozostanie w kraju jest konieczne. Wniosek w tej sprawie należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce, jednak rekomenduje się, aby zrobić to co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem wizy.


Wniosek o wydanie wizy 05a

Wzór wniosku o wydanie wizy 05a dla obcokrajowca

Wymagane dokumenty do wniosku o wizę 05a

Wymagane dokumenty do wniosku o wizę

Aby starać się o wydanie wizy krajowej 05a, należy dostarczyć do konsulatu następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek wizowy;
 • dokument podróży (dokument paszportowy);
 • zdjęcie;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wizowej;
 • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu polskich przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżne ubezpieczenie medyczne o kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 30 000 euro, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć w związku z: 
  • koniecznością powrotu z powodów medycznych, 
  • potrzebą pilnej pomocy medycznej, 
  • nagłym leczeniem szpitalnym,  
  • ze śmiercią, 
 • dokumenty uzupełniające:
  • dokument potwierdzający cel podróży i warunki pobytu;
  • dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu oraz na pokrycie kosztów powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania, lub na pokrycie kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które na pewno udzieli pozwolenia na wjazd albo dokumenty potwierdzające, że środki te może legalnie zdobyć;
  • dokument pozwalający ocenić, że osoba wnioskująca o wizę opuści terytorium Polski przed upływem terminu ważności wizy;
  • inne dokumenty potwierdzające inne okoliczności zawarte we wniosku wizowym.

Aby otrzymać wizę Schengen 05a, należy złożyć:

 • wypełniony wniosek wizowy,
 • dokument podróży (dokument paszportowy), który:
  • jest ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium strefy Schengen lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium strefy Schengen,
  • zawiera przynajmniej dwie wolne strony,
  • został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat,
 • fotografię,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wizowej,
 • podróżne ubezpieczenie medyczne o kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 30 000 euro, ważne na całym terytorium strefy Schengen, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć w związku z: 
  • koniecznością powrotu z powodów medycznych, 
  • potrzebą pilnej pomocy medycznej, 
  • nagłym leczeniem szpitalnym, 
  • ze śmiercią,
 • dokumenty uzupełniające:
  • dokument potwierdzający cel podróży,
  • dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu oraz na pokrycie kosztów powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania, lub na pokrycie kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które na pewno udzieli pozwolenia na wjazd albo dokumenty potwierdzające, że środki te może legalnie zdobyć,
  • dokument dotyczący zakwaterowania lub posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów zakwaterowania,
  • dokument  pozwalający ocenić, że osoba wnioskująca o wizę opuści terytorium strefy Schengen przed upływem terminu ważności wizy.

Uwaga! Rodzaje dokumentów uzupełniających mogą się różnić w zależności od kraju, w którym złożony zostanie wniosek o wizę.

Gdzie złożyć wniosek o wizę 05a?

Wniosek o wydanie wizy należy złożyć osobiście w polskim konsulacie w kraju pobytu. Spis danych teleadresowych placówek w poszczególnych krajach znajduje się tutaj.

Ile kosztuje wydanie wizy 05a? 

Ile kosztuje wydanie wizy 05a?

Wysokość opłaty wizowej zależy od rodzaju wizy oraz obywatelstwa osoby, która się o nią ubiega. Opłatę uiszcza się przed złożeniem wniosku o wydanie wizy.

Uwaga! Opłata konsularna nie jest zwracana w wypadku odmowy wydania wizy!

Ile czeka się na wydanie wizy 05a dla cudzoziemca do Polski?

Ustawowo czas oczekiwania na wydanie wizy wynosi 14 dni, lecz może on zostać przedłużony do 30 lub nawet 60 dni.

Czy można odwołać się od decyzji konsulatu?

Tak, w przypadku wydawania wiz istnieje tryb odwoławczy. Najczęściej odmowa wydania wizy wynika z braku określonych dokumentów, dlatego warto zapoznać się z powodem podanym przez konsulat. 


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wiza w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - wiza