Świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek rehabilitacyjny - wniosek PDF druk ZNP-7 2024 Sosnowiec

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 27 września 2023

Świadczenie rehabilitacyjne Sosnowiec

Gdy kończy się okres przyznawania zasiłku chorobowego z powodu wypadku podczas pracy albo choroby, a pracownik nadal nie może wrócić do pracy, może się starać o świadczenie rehabilitacyjne z tytułu ubezpieczenia wypadkowego lub chorobowego. Warunkiem jest to, że dalsze leczenie bądź rehabilitacja umożliwią wnioskującemu powrót do pracy. Kto i kiedy może starać się o otrzymanie świadczenia? Jakie dokumenty należy złożyć? Czy łatwo dostać świadczenie rehabilitacyjne? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym różni się świadczenie rehabilitacyjne z tytułu ubezpieczenia chorobowego od wypadkowego?

Najważniejsze różnice dotyczące tych dwóch świadczeń zamieszczono w poniższej tabeli.

Z tytułu ubezpieczenia chorobowego

Z tytułu ubezpieczenia wypadkowego

Wysokość świadczenia: 90, 75 lub 100% podstawy wymiaru

Wysokość świadczenia: 100% podstawy wymiaru

Przysługuje, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku choroby

Przysługuje, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku w pracy lub choroby zawodowej

przysługuje po wykorzystaniu pełnego okresu, za który na zasadach określonych w Kodeksie pracy należne jest wynagrodzenie chorobowe

przysługuje bez względu na wykorzystanie w danym roku kalendarzowym okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego

Świadczenie rehabilitacyjne z tytułu ubezpieczenia chorobowego w Sosnowcu

Kto może starać się o uzyskanie zasiłku?

O świadczenie rehabilitacyjne z tytułu ubezpieczenia chorobowego może starać się osoba, która spełnia poniższe wymagania:

 • przyznano jej wcześniej zasiłek chorobowy z tytułu ubezpieczenia chorobowego i niedługo kończy się okres, przez który może go pobierać sprawdź: zasiłek chorobowy z tytułu ubezpieczenia chorobowego w Sosnowcu,

 • mimo leczenia nadal nie może wrócić do pracy,

 • jej dalsze leczenie lub rehabilitacja mogą jej pomóc w powrocie do pracy,

 • spełnia JEDEN z poniższych warunków:

  • jest pracownikiem (ma umowę o pracę),

  • jest zleceniobiorcą (ma umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, także jeśli pracuje na podstawie umowy uaktywniającej → na przykład jest nianią),

  • współpracuje ze zleceniobiorcą,

  • wykonuje pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej (pracuje w domu, na przykład składając długopisy, szyjąc, tworząc biżuterię pasmanteryjną z filcu),

  • prowadzi działalność pozarolniczą albo współpracuje z taką osobą,

  • jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

  • odbywa karę pozbawienia wolności albo jest osobą tymczasowo aresztowaną i ma skierowanie do pracy,

  • jest osobą duchowną,

  • odbywa służbę zastępczą,

  • pobiera zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia i nadal choruje.

Czym jest umowa uaktywniająca?

To umowa zawierana z nianią, która opiekuje się dzieckiem w wieku:

 • od ukończenia 20. tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata,

 • do 4 lat, jeśli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Jest ona zawierana między nianią a rodzicami dziecka w formie pisemnej.

Kiedy zasiłek rehabilitacyjny nie może zostać przyznany?

W niektórych sytuacjach zasiłek rehabilitacyjny nie może zostać przyznany. Okoliczności, które wykluczają wnioskującego z szans na wsparcie finansowe to:

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Usługa jest bezpłatna.

Jaka kwota jest przyznawana w ramach zasiłku rehabilitacyjnego?

Ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni),

 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za pozostały okres,

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jeżeli niezdolność występuje w czasie ciąży.

Dokładna wysokość świadczenia zostanie wyliczona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub płatnika składek.

Czym jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego?

 • dla pracowników: przeciętne miesięczne wynagrodzenie (podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne w części, którą opłaca pracownik),

 • dla osób, które nie są pracownikami: przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, pomniejszony o 13,71%.

Obie wartości są wyliczane na podstawie wynagrodzenia lub przychodu z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, od którego wnioskujący nie może pracować. Jeśli jest on ubezpieczony krócej – z całego okresu, w którym jest ubezpieczony. W przypadku świadczenia rehabilitacyjnego jest to podstawa, którą ZUS lub płatnik składek przyjął dla zasiłku chorobowego, po waloryzacji.

Świadczenie rehabilitacyjne z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w Sosnowcu

Komu przysługuje?

Komu przysługuje zasiłek rehabilitacyjny

Zasiłek rehabilitacyjny z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje osobie, która spełnia poniższe wymagania:

 • przyznano jej wcześniej zasiłek chorobowy z powodu wypadku w pracy albo choroby zawodowej i niedługo kończy się okres, przez który może go pobierać,

 • mimo leczenia nadal nie może wrócić do pracy,

 • dalsze leczenie albo rehabilitacja mogą pomóc w powrocie do pracy,

 • spełnia JEDEN z poniższych warunków:

  • jest pracownikiem (ma umowę o pracę),

  • jest zleceniobiorcą (ma umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, także jeśli pracuje na podstawie umowy uaktywniającej, na przykład jest nianią),

  • współpracuje ze zleceniobiorcą,

  • wykonuje pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej (pracuje w domu, na przykład składa długopisy, szyje, tworzy biżuterię pasmanteryjną z filcu),

  • prowadzi działalność pozarolniczą albo współpracuje z taką osobą,

  • jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

  • odbywa karę pozbawienia wolności albo jest osobą tymczasowo aresztowaną i ma skierowanie do pracy,

  • jest osobą duchowną,

  • odbywa służbę zastępczą

  • pobiera zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia i nadal choruje.

Ponadto o świadczenie może się starać również osoba spełniająca poniższe warunki, jednak tylko wtedy, gdy jej ubezpieczenie się skończyło. Osoba ta:

 • jest posłem albo senatorem i dostaje uposażenie,

 • dostaje stypendium sportowe,

 • jest słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i dostaje stypendium,

 • dostaje stypendium w trakcie szkolenia, stażu albo przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które skierował ją powiatowy urząd pracy albo inna instytucja (na przykład uczelnia),

 • jest na studiach podyplomowych i dostaje stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Po śmierci osoby pobierającej świadczenie rehabilitacyjne, jej rodzina może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy → ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2024 roku w Sosnowcu?

Kiedy nie może zostać przyznane?

W niektórych sytuacjach świadczenie rehabilitacyjne z tytułu ubezpieczenia wypadkowego nie może zostać przyznane. Świadczenia nie może otrzymać osoba:

 • która umyślnie lub przez swoje rażące niedbalstwo naruszyła przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia, co było jedyną przyczyną wypadku,

 • która przyczyniła się w znacznym stopniu do wypadku, ponieważ była pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 • prowadząca działalność pozarolniczą, współpracująca z osobą prowadzącą taką działalność lub samodzielnie opłacająca składki na ubezpieczenia społeczne jako duchowny i ma zadłużenie na kwotę wyższą niż 6,60 zł (w dniu wypadku albo w dniu złożenia wniosku o świadczenie w związku z chorobą zawodową). Jeśli spłaci brakujące składki w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie prawa do świadczenia z powodu choroby zawodowej, odzyska prawo do świadczenia,

 • która ma przyznaną emeryturę,

 • która pobiera zasiłek dla bezrobotnych albo zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,

 • której przyznano rentę z powodu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne albo jest na urlopie dla poratowania zdrowia,

 • która jest na urlopie bezpłatnym albo urlopie wychowawczym,

 • która odbywa karę pozbawienia wolności albo jest osobą tymczasowo aresztowaną i nie ma skierowania do pracy.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Usługa jest bezpłatna.

Jaka jest wysokość zasiłku rehabilitacyjnego?

Kwota przyznawana w ramach świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne, podobnie jak większość świadczeń przyznawanych przez ZUS, podlega waloryzacji, tj. ponownemu przeliczeniu po zmianie siły nabywczej pieniądza. Celem waloryzacji jest to, aby świadczeniobiorca otrzymywał pomoc finansową o takiej samej wartości ekonomicznej, jaka została ustalona w chwili przyznania świadczenia. O waloryzacjach Zakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco powiadamia na swojej stronie internetowej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oto lista wymaganych dokumentów, które należy złożyć wraz z poprawnie wypełnionym wnioskiem.

 • wniosek o świadczenie (ZNp-7) – oprócz wnioskującego druk musi wypełnić również płatnik składek (na przykład pracodawca) → przy ubieganiu się o oba świadczenia,

 • zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) – druk wypełnia lekarz, który prowadzi leczenie składającego wniosek → przy ubieganiu się o oba świadczenia,

 • wywiad zawodowy z miejsca pracy (OL-10) – druk wystawia płatnik składek. Ten dokument nie jest wymagany, jeżeli wnioskujący prowadzi pozarolniczą działalność albo składa wniosek o świadczenie, gdy nie ma już ubezpieczenia chorobowego → przy ubieganiu się o oba świadczenia,

 • oświadczenie (Z-10) – jeśli wnioskujący składa wniosek o świadczenie i nie ma już ubezpieczenia chorobowego → przy ubieganiu się o oba świadczenia,

 • dokument, który potwierdzi, że ubiegający się o świadczenie nie może pracować z powodu wypadku przy pracy → przy ubieganiu się o świadczenie z tytułu ubezpieczenia wypadkowego;

 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w przypadku pracownika – taki dokument przygotuje płatnik składek (pracodawca) → przy ubieganiu się o świadczenie z tytułu ubezpieczenia wypadkowego;

 • karta wypadku w przypadku pozostałych ubezpieczonych – taki dokument przygotuje płatnik składek albo ZUS → przy ubieganiu się o świadczenie z tytułu ubezpieczenia wypadkowego;

 • decyzja inspektora sanitarnego – jeśli stwierdzono u wnioskującego chorobę zawodową → przy ubieganiu się o świadczenie z tytułu ubezpieczenia wypadkowego;

 • zaświadczenie płatnika składek (na przykład pracodawcy) – jeżeli świadczenie będzie wypłacane przez ZUS, zaświadczenie płatnika składek nie będzie potrzebne. Wymagane są:

  • Z-3 - w przypadku pracowników,

  • Z-3b - w przypadku ubezpieczonych, którzy prowadzą pozarolniczą działalność, ubezpieczonych, którzy z nimi współpracują oraz duchownych,

  • Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Zaświadczenie płatnika składek nie jest potrzebne, jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS

Osoby starające się powrócić do pracy po chorobie lub wypadku, mogą również wnioskować o rehabilitację leczniczą od ZUS w Sosnowcu.

Kiedy złożyć wniosek?

Najlepiej, aby dokumenty zostały złożone co najmniej 6 tygodni przed końcem okresu, w którym może być pobierany zasiłek chorobowy (ten okres to 182 dni, zaś w przypadku ciąży bądź gruźlicy – 270 dni). Wniosek można również składać najpóźniej 18 miesięcy po okresie, w którym był pobierany zasiłek chorobowy. Świadczenie będzie można uzyskać w momencie, gdy skończy się okres wydawania zasiłku chorobowego.

W sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu wnioskujący nie może złożyć dokumentów w podanym wyżej terminie, może tego dokonać w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te okoliczności zniknęły np. zakończył się pobyt w szpitalu.

Świadczenie rehabilitacyjne z tytułu ubezpieczenia wypadkowego można otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne w Sosnowcu?

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu. Jest również możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Termin wypłaty świadczenia

Świadczenie rehabilitacyjne powinno zostać wypłacone w ciągu 60 dni od dnia dostarczenia do oddziału poprawnie wypełnionego wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami. 

Kto wypłaca świadczenie rehabilitacyjne po zwolnieniu z pracy?

Standardowo świadczenie wypłaca pracodawca, jednak co dzieje się w sytuacji, gdy stosunek pracy między otrzymującym świadczenie a jego pracodawcą zostanie rozwiązany? Wówczas za wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego będzie odpowiadał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego

Czy jest możliwość przedłużenia okresu otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego? Tak, jeżeli stan zdrowia nadal nie pozwala wnioskującemu powrócić do pracy. Aby ubiegać się o przedłużenie świadczenia, wystarczy ponownie złożyć wniosek o jego przyznanie. 

Odmowa świadczenia rehabilitacyjnego - i co dalej?

Jeżeli ZUS odmówi wnioskującemu przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, może on odwołać się od decyzji w terminie miesiąca od jej otrzymania. Odwołanie należy złożyć do ZUS-u właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę Świadczenie rehabilitacyjne w Sosnowcu?

Aby załatwić sprawę Świadczenie rehabilitacyjne w Sosnowcu, należy skontaktować się z instytucją ZUS Oddział w Sosnowcu pod adresem ul. Partyzantów 1 w Sosnowcu.

ZUS Oddział w Sosnowcu

adres: ul. Partyzantów 1, 41-200 Sosnowiec

tel. +48225601600 

strona www

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę Świadczenie rehabilitacyjne online?

PUE ZUS
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 27,5 tys. dokumentów!
Zaświadczenie płatnika składek (w przypadku pracownika)
Pobierz dokument
Zaświadczenie płatnika składek (w pozostałych przypadkach)
Pobierz dokument
Zaświadczenie płatnika składek (w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności, współpracy z osobą posiadającą działalność pozarolniczą, bycia osobą duchowną)
Pobierz dokument
Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
Pobierz dokument
Zaświadczenie o stanie zdrowia
Pobierz dokument
Wywiad zawodowy
Pobierz dokument
Oświadczenie
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu