Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Lublin - wniosek PDF wzór 2023

Zezwolenie na pobyt i pracę dla cudzoziemca

Cudzoziemcy, którzy mają zamiar połączyć swój pobyt w Polsce z pracą, mogą się starać o zezwolenie na pobyt i pracę, zwane inaczej zezwoleniem jednolitym. Jak przebiega procedura? Cudzoziemiec musi przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek i spełnić wymagane kryteria.

Do czego uprawnia zezwolenie jednolite?

Cudzoziemcy posiadający zezwolenie jednolite nabywają prawo do przebywania oraz zatrudnienia w Polsce. Jest to bardzo korzystne, gdyż oba zezwolenia można zdobyć podczas jednego postępowania - nie trzeba osobno wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy, a następnie zezwolenie na pracę. Zezwolenie jednolite pozwala zatem zaoszczędzić sporo czasu na biurokracji.

Warunki otrzymania zezwolenia na pobyt i pracę

Warunki otrzymania zezwolenia na pobyt i pracę

O wydanie zezwolenia mogą starać się cudzoziemcy, którzy:

 • mają zamiar przebywać na terytorium Polski dłużej niż 3 miesiące,
 • posiadają potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego NFZ lub prywatne ubezpieczenie, które pokryje ewentualne koszty leczenia.

Ponadto pracodawca, który ma zamiar zatrudnić obywatela innego państwa, musi spełniać następujące warunki:

 • wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, w tym samym wymiarze czasu pracy,
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca - nawet jeśli pracodawca zatrudnia cudzoziemca na część etatu, jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna,
 • nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy – brak tej możliwości w zakresie stanowiska pracy oferowanego cudzoziemcowi potwierdza starosta. Informacja od starosty nie jest wymagana, gdy:
  • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec, znajduje się w wykazie zawodów deficytowych danego województwa,
  • cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku,
  • cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą w Polsce, państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, lub jest studentem studiów doktoranckich na terytorium Polski,
  • cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Polski.

Od 29 stycznia 2022 r. dodatkowym powodem, dla którego można występować o jednolite zezwolenie jest wykonywanie przez cudzoziemca pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki, o ile cudzoziemiec posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy w tym zawodzie. W takim przypadku nie trzeba potwierdzać, że pracodawca nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Kto nie otrzyma zezwolenia jednolitego?

O zezwolenie nie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

 • są pracownikami delegowanymi przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski,
 • przebywają w Polsce na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami,
 • prowadzą w Polsce działalność gospodarczą,
 • wykonują w Polsce pracę sezonową,
 • przebywają na terytorium Polski w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół na podstawie wizy wydanej:
  • przez polski organ,
  • przez inne państwo obszaru Schengen.

Ile ważne jest zezwolenie jednolite?

Ile ważne jest zezwolenie jednolite?

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się na czas nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata. Po upływie terminu ważności, cudzoziemiec nie może starać się o jego przedłużenie, lecz o wydanie nowego zaświadczenia.

Zmiana jednolitego zezwolenia

W sytuacji, gdy cudzoziemiec chce pracować:

 • u innego pracodawcy,
 • u innego pracodawcy użytkownika - w przypadku pracowników tymczasowych,
 • na innych warunkach np. zmienić stanowisko pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy lub rodzaj umowy,

musi złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt i pracę. Warto pamiętać, że zmiana zezwolenia nie wydłuża jego terminu ważności

Zmiana zezwolenia nie jest konieczna w przypadku:

 • zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy,
 • przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę,
 • przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, 
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Wzór wniosku o pozwolenie na pracę i pobyt dla cudzoziemca

Wymagane dokumenty do zezwolenia na pobyt

Wymagane dokumenty

Cudzoziemiec chcący otrzymać zezwolenie na pobyt i pracę, musi złożyć w urzędzie następujące dokumenty:

 • 3 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • załącznik nr 1 do wniosku - wypełnia pracodawca,
 • 4 aktualne kolorowe zdjęcia cudzoziemca, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • ważny dokument podróży cudzoziemca - kserokopia wszystkich zapisanych stron + oryginał do wglądu dowiedz się, jak wyrobić tymczasowy dokument podróży dla cudzoziemca w Lublinie,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
 • dokument potwierdzający spełnianie warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę np. Karta Polaka czy dyplom ukończenia stacjonarnych studiów na polskiej uczelni - w przypadku ich posiadania, 
 • świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy - jeżeli cudzoziemiec wykonywał wcześniej pracę u innego pracodawcy,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub oświadczenie cudzoziemca o niezaleganiu w podatkach - w przypadku wykonywania pracy w ramach umowy o dzieło,
 • dokument potwierdzający posiadanie przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski,
 • informację starosty o braku możliwości zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy w zakresie stanowiska pracy oferowanego cudzoziemcowi – tylko wtedy, gdy jest wymagana.

Gdzie i jak złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w Lublinie?

Wniosek wraz z innymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Dokumenty można złożyć osobiście lub listownie. 

Podczas składania wniosku cudzoziemcowi zostaną pobrane odciski palców. Jeżeli zdecyduje się wysłać dokumenty listownie, zostanie wezwany do urzędu w Lublinie w celu pobrania odcisków linii papilarnych.

Kiedy złożyć wniosek?

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Ile kosztuje wydanie zezwolenia na pobyt?

Ile kosztuje wydanie zezwolenia?

Proces uzyskiwania zezwolenia w Lublinie nie jest wolny od opłat. Wnioskujący będzie musiał zapłacić:

Ile czeka się na wydanie decyzji?

Decyzja w sprawie zezwolenia jednolitego powinna zapaść w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. W praktyce jednak czas ten może się wydłużyć do od 2 do 7 miesięcy, gdyż rozpoczęcie postępowania uzależnione jest od tego, czy urząd w Lublinie posiada wszystkie potrzebne informacje od innych organów.

Obowiązki po otrzymaniu zezwolenia

Cudzoziemiec, który otrzymał zezwolenie, musi pamiętać o kilku związanych z nim obowiązkach:

 • w terminie 15 dni roboczych musi zgłosić do urzędu wojewódzkiego fakt utraty pracy,
 • jeżeli zamierza zmienić pracodawcę, musi uzyskać nowe zezwolenie jednolite,
 • jeżeli zamierza wykonywać pracę na innym stanowisku lub na innych warunkach niż te określone w zezwoleniu, musi wnioskować o zmianę zezwolenia.

Czy jednolite zezwolenie może zostać cofnięte?

Tak, wojewoda ma prawo wycofać wcześniej wydane zezwolenie jednolite, jeżeli:

 • stanowisko określone w zezwoleniu uległo zmianie lub wysokość wynagrodzenia została obniżona, a zezwolenie nie zostało zmienione,
 • pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności jeśli zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jest w okresie likwidacji,
 • ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy,
 • cudzoziemiec przestał spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy,
 • cudzoziemiec został wpisany do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany,
 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Polskę,
 • cudzoziemiec w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub zeznał nieprawdę, lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego,
 • zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Istnieją jednak wyjątki, kiedy zezwolenie nie zostanie cofnięte. Stanie się tak, gdy cudzoziemiec stracił pracę u pracodawcy wskazanego w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, ale:

 • pisemnie powiadomił o tym wojewodę lub powiadomienie to nie zostało doręczone wojewodzie z powodów niezależnych od cudzoziemca,
 • okres pozostawania bez pracy nie przekroczył 30 dni,
 • okres ten wystąpił nie więcej niż jeden raz w trakcie ważności zezwolenia - warunek ten dotyczy utraty pracy u wszystkich pracodawców wymienionych w zezwoleniu.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Lublinie?

Aby załatwić sprawę jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Lublinie, należy skontaktować się z instytucją Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie przy ul. ul. Spokojna 4.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

tel. +48817424100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 34,3 tys. dokumentów!
Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy
Pobierz wniosek
Załącznik nr 1 do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy
Pobierz dokument