Narodowy Fundusz Zdrowia, oddział NFZ - kontakt, druki do pobrania i logowanie do portalu świadczeniodawcy

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ umożliwia załatwienie 3 spraw

W celu załatwienia spraw w Narodowych Funduszach Zdrowia przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) to organ, którego zadaniem jest zapewnianie obywatelom dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej. Czym jeszcze zajmują się instytucje należące do NFZ? 

Czym jest Narodowy Fundusz Zdrowia?

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) to rządowy organ powołany w 2003 roku. Finansuje świadczenia zdrowotne dla osób, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne - to właśnie opłacane przez nich składki stanowią podstawę budżetu NFZ. 

Organy NFZ

Wśród głównych organów Narodowego Funduszu Zdrowia wyróżniamy:

 • Rada Funduszu;
 • Prezes Funduszu;
 • rady oddziałów wojewódzkich Funduszu;
 • dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Zadania NFZ

Do zadań oddziałów NFZ w Polsce należą:

 • określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie;
 • finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • finansowanie świadczeń gwarantowanych;
 • finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia;
 • organizacja wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 • finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju;
 • finansowanie medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom;
 • opracowywanie, wdrażanie, realizowanie, finansowanie, monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie programów zdrowotnych;
 • wdrażanie, finansowanie, monitorowanie i ewaluacja programów pilotażowych;
 • monitorowanie ordynacji lekarskich;
 • promocja zdrowia i profilaktyka chorób, w tym dofinansowanie programów polityki zdrowotnej;
 • prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych;
 • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia, w tym promowanie Internetowego Konta Pacjenta;
 • realizacja programów rządowych;
 • przygotowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia danych i analiz niezbędnych do sporządzenia mapy.

Jakie sprawy można załatwić w oddziałach NFZ?

W wojewódzkich oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia, petent może:

 • wyrobić kartę EKUZ;
 • potwierdzić Profil Zaufany;
 • podpisać umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne;
 • zweryfikować ubezpieczenie zdrowotne;
 • potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • uzyskać podstawowe informacje w sprawach związanych z działalnością NFZ, w tym o leczeniu uzdrowiskowym, Narodowym Programie Szczepień i aktualnych wytycznych związanych z zapisem na szczepienia.

Gdzie znajdują się wojewódzkie oddziały NFZ? 

W całej Polsce znajduje się 16 wojewódzkich oddziałów NFZ:

Logowanie do NFZ 

Abu ułatwić dostęp do informacji na temat stanu zdrowia pacjentów oraz przyjmowanych przez nich leków, NFZ udostępnił aplikację IKP - Internetowe Konto Pacjenta. Strona umożliwia otrzymywanie i korzystanie z e-recept oraz e-skierowań. Aby zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, wystarczy wejść na stronę pacjent.gov.pl i wybrać jedną z dostępnych metod logowania:

 • Profil Zaufany,
 • e-dowód - dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
 • bankowość internetowa.