Karta stałego pobytu Kielce - dokumenty i wniosek o zezwolenie na pobyt stały PDF 2024

Autor: Justyna Rudner 13 min. czytania

Zezwolenie na pobyt stały

Jeżeli cudzoziemiec chce zostać w Polsce na dłużej, może starać się o zezwolenie na pobyt stały. Jednak aby mógł je otrzymać, musi spełniać szereg kryteriów. Jakich? Odpowiedź znajduje się w poniższym poradniku. 

Do czego uprawnia zezwolenie na pobyt stały?

Posiadacz karty stałego pobytu, wydawanej po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały ma prawo do:

 • przebywania na terenie Polski legalnie,
 • wykonywania pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę,
 • podróżowania do innych krajów strefy Schengen, przy czym pobyt za granicą nie może przekraczać 90 dni w okresie 180 dni. 

Kto może starać się o kartę stałego pobytu?

Kto może starać się o kartę stałego pobytu?

Zezwolenie na pobyt stały jest udzielane:

 • małoletnim dzieciom polskich obywateli, pozostającym pod ich władzą rodzicielską,
 • małoletnim dzieciom cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającym pod władzą rodzicielską:
 • małżonkowi obywatela Polski, który:
  • pozostaje w uznawanym przez krajowe prawo związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata,
  • bezpośrednio przed złożeniem wniosku o pobyt stały przebywał w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub w związku z ustaleniem ochrony międzynarodowej,
 • osobom o polskim pochodzeniu, które zamierzają osiedlić się w Polsce na stałe, a co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej,
 • posiadaczom ważnej Karty Polaka, którzy zamierzają osiedlić się w Polsce na stałe,
 • ofiarom przestępstwa handlu ludźmi, które:
  • przebywały na terytorium Polski przez co najmniej rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy,
  • współpracowały z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o w.w przestępstwo,
  • mają uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia,
 • cudzoziemcom, którzy przebywali w Polsce nieprzerwanie przez:
  • co najmniej 5 lat na podstawie ochrony międzynarodowej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
  • co najmniej 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany, 
 • cudzoziemcom, którym udzielono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu.

Po spełnieniu szeregu warunków, posiadacz zezwolenia na pobyt stały, który nieprzerwanie przebywa w Polsce przez co najmniej 2 lata, może ubiegać się o uznanie obywatelstwa polskiego ​​w Kielcach.

Ile ważne jest zezwolenie?

Samo zezwolenie na pobyt stały jest wydawane bezterminowo. Jednak na jego podstawie wydawana jest karta stałego pobytu, która jest ważna tylko przez 10 lat. Po upływie tego okresu trzeba starać się o jej ponowne wydanie. W momencie gdy karta pobytu jest wydawana cudzoziemcowi, który do dnia jej odbioru nie ukończył 13. roku życia, kartę powinien odebrać jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Wniosek o ponowne wydanie karty pobytu należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem okresu ważności.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt stały

Karta pobytu stałego - wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt stały - wzór PDF

Wymagane dokumenty do zezwolenia na pobyt stały

Wymagane dokumenty

Wnioskując o wydanie zezwolenia w Kielcach należy przygotować się na to, że cała procedura wymaga sporej ilości dokumentów. Należy złożyć:

 • 2 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały - należy go wypełnić czytelnie, w języku polskim, drukowanymi literami. W przypadku cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat, wymagany jest tylko jeden formularz,
 • 4 aktualne, kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - jeśli jest wymagana,
 • ważny dokument podróży - 2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy oraz oryginał do wglądu. W przypadku cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat, wymagana jest tylko jedna kserokopia,
 • dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce,
 • dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:
  • w przypadku dziecka cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską i urodzonego po udzieleniu zezwolenia:
   • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo uznawane przez prawo krajowe np. zupełny odpis aktu urodzenia (zobacz, jak uzyskać odpis aktu urodzenia w Kielcach) lub zagraniczny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
   • dokumenty potwierdzające posiadanie przez rodzica wymaganego prawem zezwolenia na pobyt,
  • w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską:
   • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo uznawane przez prawo krajowe np. zupełny odpis aktu urodzenia lub zagraniczny akt urodzenia przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego,
   • akt małżeństwa rodziców lub akt uznania dziecka przez obywatela polskiego - jeżeli dziecko urodziło się przed zawarciem związku małżeńskiego przez rodziców, 
   • kopia dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego,
  • w przypadku gdy wnioskujący jest współmałżonkiem obywatela polskiego:
   • aktualny odpis aktu małżeństwa - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku → dowiedz się, jak starać się o odpis aktu małżeństwa w Kielcach,
   • odpisy aktów urodzenia dzieci - w przypadku ich posiadania,
   • dokumenty świadczące o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego np. wspólne rachunki, potwierdzenie posiadania wspólnego rachunku bankowego, wspólna korespondencja, wspólne fotografie,
  • w przypadku, gdy jednorazowy pobyt wnioskującego trwał dłuższej niż 6 miesięcy, a wszystkie pobyty przekroczyły łącznie 10 miesięcy,
   • dokumenty stwierdzające, że wyjazdy z Polski w badanym okresie spowodowane były wykonywaniem obowiązków służbowych, szczególną sytuacją osobistą lub odbywaniem praktyk związanych z zaliczeniem toku studiów na polskiej uczelni,
  • w przypadku ofiary handlu ludźmi:
   • dokumenty potwierdzające współpracę z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo oraz uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia,
   • zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
  • w przypadku gdy wnioskujący przebywał nieprzerwanie w Polsce przez co najmniej 5 lat na podstawie ochrony międzynarodowej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych:
   • dokumenty potwierdzające pięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce,
   • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy, udzieleniu ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
  • w przypadku, gdy jednorazowy pobyt trwał dłuższej niż 6 miesięcy, a wszystkie pobyty przekroczyły łącznie 10 miesięcy:
   • dokumenty potwierdzające, że wyjazdy z Polski w badanym okresie były spowodowane wykonywaniem obowiązków służbowych, szczególną sytuacją osobistą lub odbywaniem praktyk związanych z zaliczeniem toku studiów na polskiej uczelni,
  • w przypadku przebywania w Polsce przez co najmniej 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany:
   • dokumenty potwierdzające dziesięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce,
   • decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany,
  • w przypadku, gdy jednorazowy pobyt trwał dłuższej niż 6 miesięcy, a wszystkie pobyty przekroczyły łącznie 10 miesięcy:
   • dokumenty potwierdzające, że wyjazdy z Polski w badanym okresie były spowodowane wykonywaniem obowiązków służbowych, szczególną sytuacją osobistą lub odbywaniem praktyk związanych z zaliczeniem toku studiów na polskiej uczelni, 
  • w przypadku gdy wnioskującemu udzielono azylu:
   • dokumenty potwierdzające udzielenie azylu,
  • w przypadku posiadania przez wnioskującego polskiego pochodzenia:
   • oryginały oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia przez jednego z rodziców, dziadków lub oboje pradziadków,
   • oryginały oraz kserokopie dokumentów potwierdzających pokrewieństwo z osobą posiadającą polskie pochodzenie,
  • w przypadku posiadania Karty Polaka:
   • kserokopia ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu,
   • dokumenty wskazujące na zamiar osiedlenia się w Polsce na stałe, tj. dokumenty potwierdzające ewentualne poprzednie pobyty, umowy najmu lub akt własności lokalu znajdującego się w Polsce, 
   • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w Polsce lub prowadzenie działalności gospodarczej w Kielcach lub innym miejscu na terenie RP, dokumenty potwierdzające odbywanie lub ukończenie studiów, dowody zamieszkania na stałe w Polsce członków rodziny z dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo.

Do wszystkich dokumentów obcojęzycznych powinny zostać dołączone ich tłumaczenia na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały?

Gdzie i jak złożyć wniosek w Kielcach?

Aby starać się o zezwolenie, cudzoziemiec musi zgłosić się z kompletem dokumentów do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Jeżeli wniosek zostanie złożony przez pełnomocnika lub wysłany pocztą tradycyjną, to cudzoziemiec w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wniosku wojewodzie zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Podczas składania dokumentów wnioskującemu zostaną pobrane odciski linii papilarnych, więc rekomenduje się, aby złożył dokumenty osobiście.

W imieniu dziecka wniosek składają jego rodzice lub opiekunowie prawni. Jednak jeżeli dziecko ukończyło 6 lat, musi być ono obecne przy dostarczaniu dokumentów. 

Kiedy dostarczyć dokumenty?

Wniosek o zezwolenie na pobyt stały powinno się złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Ile kosztuje wydanie zezwolenia na pobyt stały?

Ile to kosztuje?

Podczas składania wniosku cudzoziemiec musi zapłacić 640 złotych. Jeżeli posiada Kartę Polaka, jest zwolniony z tej opłaty.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł za wydanie karty pobytu

Opłaty należy uiścić na konto Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Jeżeli decyzja w sprawie wydania zezwolenia będzie negatywna, cudzoziemiec może złożyć wniosek o zwrot opłat. W tym celu w urzędzie należy złożyć odpowiednie podanie.

Ile czeka się na wydanie decyzji?

Decyzja w sprawie przyznania zezwolenia na pobyt stały powinna zapaść w ciągu 6 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów.

Czy od decyzji urzędu w Kielcach można się odwołać?

Tak, każdy niezadowolony z wydanej decyzji może się od niej odwołać. Wystarczy w ciągu 14 dni złożyć odwołanie do urzędu​​​, który wydał decyzję. 

Wymiana karty pobytu stałego

Wyrobienie nowej karty pobytu stałego jest konieczne w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczas posiadanej karcie pobytu stałego,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jej właściciela,
 • utraty lub uszkodzenia dokumentu.

Osoba chcąca wymienić kartę pobytu musi przygotować i złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu,
 • 2 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie osoby, której wniosek dotyczy, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • ważny dokument podróży lub w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość - do okazanego oryginału dokumentu podróży należy przedłożyć kserokopie wszystkich jego stron zawierających wizy, adnotacje, wpisy itp.,
 • aktualne potwierdzenie zameldowania w miejscu zamieszkania,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wymianę karty pobytu stałego,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku, tj. w przypadku:
  • utraty dokumentu – zaświadczenie z policji o zgłoszeniu utraty oraz formularz zgłoszenia utraty karty,
  • zmiany miejsca zamieszkania – potwierdzenie zameldowania w nowym miejscu zamieszkania,
  • zmiany danych osobowych – akty stanu cywilnego, wyroki sądowe potwierdzające ww. fakt.
Wzór wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać także ich oryginały (do wglądu). Ponadto wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Kiedy złożyć wniosek o wymianę karty pobytu stałego?

Ze względu na okoliczności, wniosek należy złożyć:

 • 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia dokumentu,
 • 14 dni od wystąpienia innych przyczyn do wymiany dokumentu.

Ile kosztuje wymiana karty pobytu stałego?

Cena za dokument będzie różniła się ze względu na okoliczności jego wydania.

 • Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku zmiany danych lub rysów twarzy: 100 zł,
 • Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku:
  • pierwszej utraty/zniszczenia karty - 200 zł,
  • kolejnej utraty/zniszczenia karty - 300 zł.

W przypadku każdej kolejnej utraty/zniszczenia dokumentu opłata wyniesie 300% kwoty bazowej.

Niektórym cudzoziemcom przysługuje ulga w wysokości 50%. Mogą z niej skorzystać osoby: 

 • znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej,
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletnie, które w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyły 16 lat.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę karta pobytu stałego w Kielcach?

Aby załatwić sprawę karta pobytu stałego w Kielcach, należy skontaktować się z instytucją Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach pod adresem al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

adres: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

tel. +48413421800 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,1 tys. dokumentów!

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji