Dopłaty do drobiu z powodu ptasiej grypy - wysokość, terminy i wzór wniosku PDF 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 3 grudnia 2023

Dopłaty do drobiu z powodu ptasiej grypy

Hodowcy drobiu i producenci jaj, którzy ponieśli straty finansowe z powodu ptasiej grypy, mogą ubiegać się o rekompensatę. Kto dokładnie będzie mógł otrzymać pieniądze? Za co przysługują rekompensaty i ile wynoszą? Gdzie i kiedy złożyć wniosek o odszkodowanie za straty związane z występowaniem ptasiej grypy? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kto może skorzystać z rekompensaty za ptasią grypę?

Na wsparcie finansowe mogą liczyć producenci drobiu oraz jaj, którzy w okresach od dnia 29 grudnia 2019 r. do dnia 13 maja 2020 r. lub od dnia 24 listopada 2020 r. do dnia 28 lipca 2021 r. prowadzili gospodarstwa drobiarskie:

 • znajdujące się na obszarze zapowietrzonym lub obszarze zagrożonym w związku z wystąpieniem ognisk ptasiej grypy,
 • w których zastosowano w tych okresach środki mające na celu zwalczanie ptasiej grypy. 

Za co przysługuje rekompensata?

Hodowca może ubiegać się o wsparcie z tytułu:

Producent rolny może ubiegać się wyłącznie o jeden rodzaj wsparcia.

Ile wynosi rekompensata do drobiu za ptasią grypę?

Ile wynosi rekompensata do drobiu za ptasią grypę?

Hodowca może otrzymać:

Za zniszczone jaja:

 • 6,948615 zł – za sztukę zniszczonego jaja wylęgowego gęsi objętego kodem CN 0407 19 11,
 • 1,287126 zł – za sztukę zniszczonego jaja wylęgowego kaczki objętego kodem CN 0407 19 19,
 • 0,699525 zł – za sztukę zaszeregowanego do niższej kategorii jaja wylęgowego gęsi objętego kodem CN 0407 19 11,
 • 0,74616 zł – za sztukę zaszeregowanego do niższej kategorii jaja wylęgowego kury nioski objętego kodem CN 0407 11 00,
 • 0,242502 zł – za sztukę zniszczonego jaja spożywczego objętego kodem CN 0407 11 00,
 • 0,139905 zł – za sztukę jaja spożywczego zaszeregowanego do niższej kategorii objętego kodem CN 0407 11 00.

Warto wiedzieć:

O jaju wylęgowym niższej kategorii mówi się w sytuacji, gdy sprzedaż jaja następuje po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż:

 • 5,20 zł – za sztukę jaja wylęgowego gęsi objętego kodem CN 0407 19 11,
 • 0,89 zł – za sztukę jaja wylęgowego kury nioski objętego kodem CN 0407 11 00.

Zaś za jajo spożywcze niższej kategorii uważa się sprzedaż tego jaja po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż średnia cena netto sprzedaży jaja spożywczego w zakładach pakowania jaj, notowana w tygodniu, w którym jajo spożywcze zostało sprzedane, i opublikowana w biuletynie informacyjnym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych wydawanym na podstawie przepisów o rolniczych badaniach rynkowych.

Za drób:

 • 0,083943 zł – na dzień za kurę nioskę objętą kodem CN 0105 94 00,
 • 0,018654 zł – na dzień za brojlera objętego kodem CN 0105 94 00,
 • 0,195867 zł – na dzień za gęś objętą kodem CN 0105 99 20,
 • 0,046635 zł – na dzień za kaczkę objętą kodem CN 0105 99 10,
 • 0,074616 zł – na dzień za indyka objętego kodem CN 0105 99 30,
 • 0,018654 zł – na dzień za perliczkę objętą kodem CN 0105 99 50,
 • 0,065289 zł – na dzień za kurczę chowane na kurę nioskę objęte kodem CN 0105 94 00,
 • 0,018654 zł – na dzień za indyka z odchowalni objętego kodem CN 0105 99 30,
 • 0,018654 zł – na dzień za kaczkę z odchowalni objętą kodem CN 0105 99 10,
 • 0,009327 zł – na dzień za perliczkę z odchowalni objętą kodem CN 0105 99 50,
 • 0,055962 zł – na dzień za kurę nioskę reprodukcyjną objętą kodem CN 0105 94 00,
 • 0,317118 zł – na dzień za gęś reprodukcyjną objętą kodem CN 0105 99 20,
 • 0,009327 zł – na dzień za kaczkę reprodukcyjną objętą kodem CN 0105 99 10,
 • 0,09327 zł – na dzień za indyka reprodukcyjnego objętego kodem CN 0105 99 30.

Kwotę rekompensaty za dany rodzaj drobiu mnoży się przez liczbę dni, gdy producent z powodu ptasiej grypy nie mógł prowadzić produkcji drobiu.

Dodatkowe informacje na temat stawek i ich obliczania zawarto w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o rekompensatę z tytułu ptasiej grypy

ARiMR udostępnił 5 wzorów wniosków o rekompensatę z powodu ptasiej grypy – każdy z nich dotyczy starania się o wsparcie finansowe z innego tytułu poniesienia strat.

Wniosek o dopłatę do drobiu z powodu ptasiej grypy - wzór PDF

Wymagane dokumenty

Do wniosku o rekompensatę, w zależności od poniesionych strat, należy dołączyć:

 • kopie faktur:
  • potwierdzających zniszczenie/sprzedaż jaj wylęgowych,
  • potwierdzających zniszczenie/sprzedaż jaj spożywczych,
  • potwierdzających sprzedaż zwierząt do rzeźni lub do innego gospodarstwa,
  • potwierdzających zakup zwierząt,
  • zakupu piskląt potwierdzających rozpoczęcie okresu tuczu,
 • kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii zezwalającej na przemieszczenie:
  • jaj wylęgowych lub spożywczych,
  • zwierząt z gospodarstwa do rzeźni lub do innego gospodarstwa
 • kopię dokumentu o dokonaniu wpisu rodu hodowlanego lub stada reprodukcyjnego do księgi hodowlanej, lub dokumentu o dokonaniu wpisu stada reprodukcyjnego do rejestru mieszańców – w przypadku zwierząt, od których pochodzą zniszczone lub sprzedane jaja wylęgowe,
 • kopię dokumentu potwierdzającego zakaz zasiedlania kurnika wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii,
 • kopie świadectw zdrowia zwierząt transportowanych do rzeźni,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo lub kopie tych dokumentów – w przypadku gdy o wsparcie ubiega się spadkobierca producenta rolnego.

Ilość i rodzaj wymaganych załączników będzie zależny od tytułu, z którego producent drobiu lub jaj ubiega się o rekompensatę. Ich szczegółowy wykaz zawarto w rozporządzeniu.

Jak złożyć wniosek o rekompensatę za ptasią grypę?

Gdzie złożyć wniosek o rekompensatę z tytułu ptasiej grypy?

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w oddziale ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego:

Kiedy składać dokumenty?

Nabór trwał od 9 do 30 czerwca 2023 roku.

Ile kosztuje złożenie wniosku o rekompensatę?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Kiedy rekompensaty zostaną wypłacone?

Środki finansowe z tytułu wsparcia wypłacone zostaną w terminie 21 dni od dnia wydania
decyzji administracyjnej, lecz nie później niż do dnia 30 września 2023 r. na rachunek bankowy wskazany przez producenta rolnego.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dopłaty do drobiu z powodu ptasiej grypy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę dopłaty do drobiu z powodu ptasiej grypy online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 33,4 tys. dokumentów!
Wniosek o rekompensatę z powodu ptasiej grypy z tytułu strat w produkcji jaj wylęgowych [PDF]
Pobierz wniosek
Wniosek o rekompensatę z powodu ptasiej grypy z tytułu strat w produkcji jaj spożywczych [PDF]
Pobierz wniosek
Wniosek o rekompensatę z powodu ptasiej grypy z tytułu niepodejmowania produkcji w gospodarstwie na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych [PDF]
Pobierz wniosek
Wniosek o rekompensatę z powodu ptasiej grypy z tytułu sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie [PDF]
Pobierz wniosek
Wniosek o rekompensatę z powodu ptasiej grypy z tytułu strat związanych z wydłużonymi okresami tuczu [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór oświadczenia producenta rolnego [PDF]
Pobierz dokument
Zgoda współposiadacza gospodarstwa zmarłego producenta rolnego [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu