CEIDG Gdańsk - zawieszenie działalności gospodarczej online lub wniosek PDF wzór 2023

Zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca ma prawo w każdej chwili zdecydować o zawieszeniu, wznowieniu lub całkowitym wykreśleniu swojej firmy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby to zrobić, musi złożyć odpowiedni wniosek. Czy wiąże się to z dodatkowymi opłatami? Jakie dokumenty powinien przygotować? Wszystko znajdziesz w poniższym poradniku.

Przed podjęciem decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej, warto ją dobrze przemyśleć. Przede wszystkim, konieczne jest wyznaczenie daty, od której działalność będzie zawieszona. Nie może się ona pokrywać z datą złożenia wniosku – powinna być wcześniejsza lub późniejsza. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca wie, kiedy chciałby wznowić działalność, powinien umieścić tę informację we wniosku – oszczędzi mu to składania kolejnego dokumentu, tym razem z prośbą o wznowienie działalności. 

Musi także zdecydować o tym, czy zawieszenie będzie bezterminowe czy na czas określony.

Ważne! Zawieszenie działalności jest możliwe tylko w sytuacji, gdy firma nie zatrudnia żadnych pracowników!

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Nie wyznaczono maksymalnego czasu zawieszenia działalności gospodarczej. Istnieje jednak dolna granica – zawieszenie działalności nie może trwać krócej niż 30 dni. 

Co można robić w firmie w trakcie zawieszenia?

W trakcie trwania zawieszenia działalności gospodarczej:

 • można wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, na przykład wynajmować lokal do prowadzenia działalności;
 • można przyjmować należności i trzeba regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • można zbywać środki trwałe i wyposażenie;
 • przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców;
 • podmiot ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • można powołać lub odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Zawieszenie działalności gospodarczej a zaliczki na podatek dochodowy

W trakcie zawieszenia działalności nie trzeba ich wyliczać ani uiszczać.

Zawieszenie działalności gospodarczej a Ulga na Start

Gdy zawieszono działalność w okresie korzystania z Ulgi na Start, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy jej trwania → wlicza się do okresu, w którym można korzystać z ulgi.

Ulga na Start polega na zwolnieniu przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe na okres 6 miesięcy liczony od daty rozpoczęcia działalności. 

Zawieszenie działalności a ZUS

Zawieszenie działalności a ZUS

Wraz z zawieszeniem działalności w CEIDG, przedsiębiorca zostaje także zawieszony w płatności składek ZUS na ubezpieczenia. Płatnik składek nie podlega ubezpieczeniom od dnia zawieszenia działalności aż do dnia poprzedzającego dzień, kiedy zostanie ona wznowiona.

Ważne! W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może dobrowolnie opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wystarczy, że złoży odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma jednak możliwości płacenia składek na ubezpieczenia chorobowe oraz wypadkowe.

Zawieszenie działalności gospodarczej a VAT 

W czasie zawieszenia podmiot nie musi składać deklaracji za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy. 

Zwolnienie nie obejmuje jednak:

 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
 • okresów rozliczeniowych, w ramach których podatnik musi rozliczyć podatek z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz w ramach których musi dokonać korekty podatku naliczonego;
 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary, w zakresie których są podatnikiem.

​​​​Wznowienie działalności gospodarczej

​​​​Wznowienie działalności gospodarczej

Po zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca może w każdej chwili złożyć wniosek o jej wznowienie. Jednak o tym, kiedy działalność zostanie wznowiona, decyduje przede wszystkim specyfika złożonego wcześniej wniosku o zawieszenie działalności. Jeżeli została ona zawieszona:

 • na czas określony – działalność zostanie wznowiona automatycznie w dniu wskazanym we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej;
 • na czas nieokreślony – w dowolnym momencie, jednak konieczne wówczas jest złożenie wniosku o wznowienie działalności.

Wznowienie działalności spółki cywilnej

Jeżeli przedsiębiorca planuje wznowić działalność spółki cywilnej, musi najpierw zgłosić ten fakt w:

Dopiero po powiadomieniu tych instytucji, wnioskujący może prosić o wznowienie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaznaczając w formularzu pola dotyczące spółki cywilnej.

Wznowienie działalności a podatki

Po wznowieniu działalności właściciel wraca do normalnego trybu załatwiania spraw podatkowych i rozlicza podatki na takich samych zasadach, jak przed zawieszeniem.

Wznowienie działalności a składki ZUS

Wznowienie działalności a składki ZUS

Zgłoszenie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia ZUS dokonywane jest automatycznie wraz ze złożeniem wniosku do CEIDG. Na podstawie uaktualnionego wpisu w rejestrze CEIDG, ZUS ponownie zarejestruje wnioskującego jako płatnika składek ZUS. Warto pamiętać, że jeśli po wznowieniu działalności zmieni się kod ubezpieczeń w ZUS (np. jeśli w trakcie zawieszenia skończy się okres preferencyjnych składek, zwanych małym ZUS-em, albo wnioskujący rozpocznie pracę na etacie) właściciel będzie musiał dokonać ponownego zgłoszenia (w ciągu 7 dni) do ubezpieczeń z nowym kodem.

Wznowienie działalności a uprawnienia, koncesje, zezwolenia

W trakcie zawieszenia mogą stracić ważność np. koncesje dla firmy na prowadzenie działalności. Po wznowieniu należy koniecznie sprawdzić ważność wszelkich zezwoleń.

Wznowienie działalności a zatrudnienie pracowników

Jeśli po wznowieniu firmy wnioskujący chce na nowo zatrudnić pracowników, musi podpisać z nimi umowy i zgłosić ich do ubezpieczeń w ZUS.

Wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG

Wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG

Każdy przedsiębiorca, który uzna, że dalsze prowadzenie działalności nie ma sensu, może w każdym momencie złożyć wniosek o zamknięcie firmy. Warto jednak podkreślić, że samo wykreślenie nie jest równoznaczne z usunięciem danych przedsiębiorcy z rejestru.

Przywrócenie działalności po wykreśleniu firmy z CEIDG

Nawet po złożeniu zawiadomienia o zaprzestaniu działalności, jest możliwa rezygnacja z zaprzestania działalności i dalszego jej prowadzenia. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG. 

Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu firmy z CEIDG

Po wykreśleniu firmy z CEIDG przedsiębiorca otrzymuje pisemną decyzję. Jeżeli zagubi dokument lub go zniszczy, w każdym momencie, nawet po upływie wielu lat od wykreślenia z CEIDG, może starać się o uzyskanie duplikatu decyzji. Aby tego dokonać, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu miasta/ gminy lub urzędu dzielnicy - osobiście, listem poleconym, lub przez skrzynkę kontaktową PeUP (wymagany Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany).

Ile kosztuje uzyskanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej?

Aby otrzymać duplikat decyzji o wykreśleniu z CEIDG, należy zapłacić opłatę skarbową w wysokości 5 złotych za każdą pełną lub rozpoczętą stronę dokumentu. Kwotę należy uiścić najpóźniej w dniu składania wniosku. 

Opłatę można uiścić:

 • w kasie urzędu, w którym składamy wniosek,
 • przelewem, na konto bankowe urzędu,
 • przekazem pocztowym.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać duplikat decyzji o wykreśleniu z CEIDG, należy dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

 • poprawnie wypełniony formularz wniosku,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości – do wglądu przy składaniu wniosku w urzędzie lub przy odbiorze duplikatu.

Jeżeli w dostarczonych dokumentach pojawią się braki, wnioskujący zostanie o tym pisemnie poinformowany i wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

W jakiej formie można odebrać dokument?

Standardowo duplikat decyzji o wykreśleniu wpisu z CEIDG jest wydawany w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów i poprawnie wypełnionego wniosku. Można go odebrać:

 • osobiście w urzędzie w formie papierowej,
 • pocztą tradycyjną,
 • przez Internet, za pośrednictwem skrzynki kontaktowej PeUP.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej

Kiedy złożyć wniosek o zawieszenie działalności?

Kiedy złożyć wniosek o zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności?

Wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym momencie. W przypadku wykreślenia firmy z CEIDG, należy zadbać o to, aby przed złożeniem wniosku działalność gospodarcza została zakończona we wszystkich formach (indywidualnej i spółce cywilnej). 

Jakie dokumenty należy przygotować?

Zarówno w przypadku zawieszenia, wznowienia jak i wykreślenia firmy z CEIDG, przedsiębiorca musi przygotować:

 • wniosek CEIDG-1 - podczas wypełniania wystarczy zaznaczyć “Zawieszenie”, “Wznowienie” lub “Wykreślenie działalności”,
 • dowód tożsamości → Sprawdź, jak wyrobić dowód osobisty lub paszport w Gdańsku,
 • pełnomocnictwo - jeżeli z niego korzystamy,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej - jeżeli korzystamy z pełnomocnictwa.

Gdzie złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej?

Gdzie złożyć wniosek o zawieszenie lub wykreślenie działalności gospodarczej w Gdańsku?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na 3 sposoby:

Uwaga! Konto użytkownika znajdujące się dotychczas na stronie CEiDG, zostało zastąpione Kontem Przedsiębiorcy na portalu biznes.gov.pl. Chcąc złożyć wniosek o zawieszenie, wznowienie czy wykreślenie działalności gospodarczej przez Internet, należy korzystać ze strony biznes.gov.pl.

Uwaga! W przypadku składania wniosku online, trzeba posiadać Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej online?

Jak złożyć wniosek o zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez Internet?

Wniosek o zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie działalności gospodarczej przez Internet można złożyć wyłącznie przez platformę Biznes.gov.pl – wystarczy zalogować się Profilem Zaufanym, wypełnić wniosek i podpisać go ponownie Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym;

Jak złożyć wniosek o zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie działalności gospodarczej w urzędzie?

Decydując się na złożenie wniosku o zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie działalności gospodarczej w urzędzie, można dokonać tego aż na 3 sposoby:

 • wypełniając formularz w urzędzie,
 • pobierając wniosek CEIDG-1, wypełniając go, drukując i dostarczając do urzędu,
 • wypełniając wniosek wspólnie z konsultantem Centrum Pomocy. Wystarczy zadzwonić pod numer 801 055 088. Po zakończeniu połączenia wnioskujący otrzyma wiadomość SMS z numerem wniosku, który następnie należy podać w urzędzie. Urzędnik odnajdzie wniosek, wydrukuje go i przekaże wnioskującemu do podpisania.

Ile czeka się na zawieszenie lub wykreślenie firmy z CEIDG?

Wykreślenie lub zawieszenie firmy powinno nastąpić nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia wniosku do CEIDG.

Ile kosztuje zawieszenie lub wykreślenie działalności gospodarczej?

Usługa jest bezpłatna. Dodatkową opłatę trzeba uiścić tylko w sytuacji, gdy decydujemy się skorzystanie z pełnomocnictwa – wynosi ona 17 złotych.

Pełnomocnictwo jest darmowe wyłącznie w sytuacji, gdy na osobę reprezentującą zostanie wybrany członek najbliższej rodziny.

Gdzie załatwić sprawę zawieszenie działalności gospodarczej w Gdańsku?

Aby załatwić sprawę zawieszenie działalności gospodarczej w Gdańsku, należy skontaktować się z instytucją Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku przy Rzeźnicka 54/56, lub z 4 innymi instytucjami.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

Adres: Rzeźnicka 54/56, 80-822 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 08:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48583212300 

Internet:  strona www e-mail

Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku

Adres: Kołobrzeska 43, 80-391 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 08:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48587654500 

Internet:  strona www e-mail

Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku

Adres: Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 08:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48587129100 

Internet:  strona www e-mail

Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku

Adres: Żytnia 4/6, 80-749 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 08:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48587727638 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miejski w Gdańsku

Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Godziny:  Otwarte we wtorek od 08:00 więcej dni

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48583236000 

Internet:  strona www e-mail rezerwacja kolejki

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 47,4 tys. dokumentów!
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wniosek o wpis do CEIDG umożliwia:

 • zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • zmianę danych dotyczących prowadzonej działalności,
 • zawieszenie prowadzenia działalności,
 • wznowienie prowadzenia działalności,
 • wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.
Wyślij przez internet Pobierz dokument