Pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu Częstochowa - wniosek DOC 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 9 lutego 2024 15 min. czytania

Pozwolenie na wycinkę drzewa Częstochowa

Gdy na terenie posiadanej nieruchomości znajduje się drzewo lub krzew, który sprawia wyłącznie problemy, warto go usunąć. Nie wolno jednak robić tego na własną rękę – przed wycinką należy złożyć wniosek o uzyskanie oficjalnego pozwolenia władz. Jak to zrobić? Jakie dokumenty przygotować? Czy wszystkie drzewa można poddać wycince? Ile to kosztuje? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może złożyć wniosek o zgodę na wycięcie drzewa w Częstochowie ?

Wniosek w tej sprawie może złożyć:

 • właściciel nieruchomości,
 • inny posiadacz nieruchomości za zgodą właściciela nieruchomości np. najemca lub dzierżawca,
 • właściciel urządzeń doprowadzających lub odprowadzających gaz, parę, płyny czy prąd, jeżeli drzewa stanowią zagrożenie dla ich funkcjonowania,
 • spółdzielnia mieszkaniowa,
 • wspólnota mieszkaniowa,
 • zarządca nieruchomości należącej do Skarbu Państwa,
 • użytkownik wieczysty nieruchomości,
 • posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dotychczas niewymieniony.

Właściciele działek, chcący usunąć drzewo lub krzew w celach niezwiązanych w żaden sposób z działalnością gospodarczą, nie muszą ubiegać się o pozwolenie na wycinkę. Ich jedynym obowiązkiem jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa bądź krzewu.

Wniosku nie muszą również składać osoby z zamiarem usunięcia drzewa lub krzewu z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, która jest parkiem, ogrodem lub jakąkolwiek inną formą zaprojektowanej zieleni. W tej sytuacji trzeba starać się o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Wycinka drzewa lub krzewu bez pozwolenia

Kiedy posiadanie zezwolenia w Częstochowie nie jest koniecznie?

Istnieją kryteria, dzięki którym uzyskiwanie zezwolenia nie jest konieczne przy każdym drzewie, które wnioskujący chce ściąć. Pozwolenie w Częstochowie nie będzie wymagane, jeśli:

 • pień drzewa nie jest odpowiednio gruby (nie przekracza 50 centymetrów na wysokości 5 centymetrów od ziemi);
 • krzew nie zajmuje powierzchni 25 metrów kwadratowych;
 • usunięciu podlegają:
  • drzewa lub krzewy owocowe – o ile nie znajdują się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, lub na terenach zieleni (parku, bulwaru, ogrodu, cmentarza, promenady, zieleńca);
  • krzewy na terenach pokrytych roślinnością ozdobną, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin – o ile nie znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej lub na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, lub na terenach zieleni;
  • drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego;
  • drzewa bądź krzewy należące do obcych gatunków → ich wykaz można znaleźć tutaj;
  • drzewa lub krzewy na plantacjach i w lasach;
  • drzewa lub krzewy z obszaru parku narodowego bądź rezerwatu przyrody, który nie jest objęty ochroną krajobrazową;
  • drzewa lub krzewy złamane, przewrócone;
  • drzewa lub krzewy związane z funkcjonowaniem ogrodów zoologicznych oraz botanicznych;
  • drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony, lub zadań ochronnych parku narodowego, lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

O osobne zezwolenie nie trzeba się starać, w sytuacji, gdy:

 • starostwo lub urząd miasta nakazał usunięcie drzew lub krzewów z terenów pomiędzy linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym, lub wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które stanowią przeszkody lotnicze;
 • Urząd Transportu Kolejowego wydał zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność pociągów i sygnalizacji oraz eksploatację urządzeń kolejowych lub powodują tworzenie się zasp śnieżnych;
 • drzewa lub krzewy są usuwane w celu utrzymania urządzeń melioracji wodnych np. rowów, rurociągów, drenów, stawów rybnych, grobli, stacji pomp do nawodnień ciśnieniowych → wymaga decyzji wydanej przez urząd zajmujący się pozwoleniami wodnoprawnymi. 

Wycinka drzewa, krzewu na zgłoszenie

Kiedy do wycięcia drzewa wystarczy zgłoszenie?

Wycinka drzewa bez zezwolenia, wyłącznie na podstawie zgłoszenia zamiaru jest możliwa, gdy drzewo znajduje się na terenie nieruchomości wnioskującego, a on sam:

 • jest osobą fizyczną,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • prowadzi działalność gospodarczą, ale wycinka nie ma z nią związku – wynika na przykład ze zmiany aranżacji przydomowego ogródka.

Procedura wycięcia drzewa na zgłoszenie

Aby rozpocząć procedurę, wystarczy samodzielnie sporządzone zgłoszenie dostarczyć do urzędu miasta/gminy. Zgłoszenie jest bezpłatne. Dokument powinien zawierać podstawowe informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • oznaczenie nieruchomości, na której ma być dokonana wycinka,
 • rysunek lub mapka z zaznaczonym na nieruchomości drzewem do usunięcia.

Po dostarczeniu zgłoszenia (osobiście, listownie lub przez Internet) w ciągu 21 dni urzędnik odwiedzi nieruchomość, aby upewnić się, że drzewo wskazane w zgłoszeniu nadaje się do wycinki. Po wizycie urząd ma 14 dni na wyrażenie sprzeciwu – jeżeli tego nie zrobi, wnioskujący może wyciąć drzewo. Warto jednak nie robić tego od razu, ponieważ wysyłany listownie sprzeciw może dotrzeć kilka dni po terminie.

Urząd może nie zgodzić się na wycinkę drzewa, jeżeli spełnia kryteria uznania za pomnik przyrody lub rośnie ono na:

Co w sytuacji, gdy drzewo lub krzew zostaną wycięte bez zezwolenia?

Za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, lub bez zgody posiadacza nieruchomości grozi kara pieniężna. Kara za usunięcie drzewa lub krzewu wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa. Kara wymierzana jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w formie decyzji.

Termin zapłacenia kary to 14 dni – licząc od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna. W przypadku braku zapłaty zostanie ona wyegzekwowana wraz z odsetkami. Kara ta przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Jak złożyć wniosek o wycięcie drzewa w w Częstochowie?

Jak złożyć wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa w Częstochowie?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na trzy sposoby:

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na wycięcie drzewa w Częstochowie?

Wniosek w tej sprawie należy złożyć do:

 • Urzędu Miasta/Gminy w Częstochowie;
 • urzędu marszałkowskiego – gdy drzewo znajduje się na terenie nieruchomości należącej do miasta na prawach powiatu, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu - wówczas wniosek składa się do urzędu miasta/gminy;
 • starostwa powiatowego – gdy drzewo znajduje się na terenie nieruchomości należącej do gminy;
 • wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków – gdy drzewo znajduje się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

Czynności, których należy dokonać przed złożeniem wniosku

Jak zmierzyć obwód drzewa?

Zmierzenie drzewa

Należy dokonać pomiarów pnia na wysokość 5 centymetrów od ziemi. Jeżeli obwód drzewa nie przekracza 50 centymetrów, do jego ścięcia niepotrzebne jest zezwolenie, niezależnie od gatunku rośliny.

Niektóre gatunki drzew można usunąć bez zezwolenia, nawet gdy ich obwód na wysokości 5 centymetrów od ziemi przekracza 50 centymetrów. Należą do nich:

 • platan klonolistny, kasztanowiec zwyczajny i robinia akacjowa – do 65 centymetrów obwodu;
 • klon srebrzysty, wierzba, topola, klon jesionolistny – do 80 centymetrów obwodu. 

Następnie należy ponownie dokonać pomiaru, tym razem na wysokości 130 centymetrów. Zmierzony obwód należy wpisać do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa. Jeżeli drzewo na wysokości 130 centymetrów posiada kilka pni, konieczne jest zmierzenie każdego z nich, jeżeli ich nie posiada, należy zmierzyć obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Przy usuwaniu krzewu należy obliczyć powierzchnię, którą zajmuje – jeżeli nie przekracza ona 25 metrów kwadratowych, zezwolenie nie będzie konieczne.

Sprawdzenie gatunku drzewa lub krzewu do usunięcia

Przed złożeniem wniosku, warto zorientować się, jakiego gatunku krzew lub drzewo zostało przeznaczone do wycinki. Jeżeli wnioskujący tego nie zrobi, gatunek ustali urzędnik już po złożeniu wniosku.

Ile kosztuje usunięcie drzewa?

Ile kosztuje usunięcie drzewa w Częstochowie?

Opłata za wycięcie rośliny nie jest z góry ustalona – wylicza ją urząd, mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 centymetrów i stawkę odpowiednią dla danego drzewa. Jak obliczyć opłatę, gdy drzewo:

 • posiada wiele pni? 

Wówczas za obwód drzewa przyjmuje się sumę obwodów pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni.

 • nie posiada pnia?

W tej sytuacji za obwód pnia drzewa przyjmuje się ten mierzony bezpośrednio poniżej korony drzew. 

Gatunek drzewa Obwód drzewa mierzony na wysokości 130 cm
do 100 od 101
kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba 12 zł 15 zł
brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła – z wyjątkiem jodły koreańskiej, kasztan jadalny, kasztanowiec - pozostałe gatunki, klon czerwony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia – z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotnik olbrzymi 25 zł 30 zł
ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb – z wyjątkiem dębu czerwonego, grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity,
klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna
55 zł 70 zł

cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb – pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni

170 zł 210 zł
rodzaje i gatunki drzew inne niż wymienione 25 zł 30 zł

Przykład: Za usunięcie klonu polnego o obwodzie pnia 80 cm wnioskujący zapłaci 4400 zł. Skąd taka kwota? Jest to iloczyn obwodu pnia (mierzonego na wysokości 130 cm) oraz ustalonej stawki opłaty naliczanej za każdy cm pnia drzewa. Dla klonu polnego wynosi ona 55 złotych (jeśli obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm).

Ile kosztuje usunięcie krzewu?

Podobnie jak w przypadku drzew, opłata uiszczana za usunięcie krzewu jest wyliczana przez urząd. Ustala się ją poprzez pomnożenie liczby metrów kwadratowych, pokrywanych przez krzew przez stawkę opłaty.  


Powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku

Stawki w zł za 1 metr kwadratowy powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów

dereń rozłogowy, róża pomarszczona, sumak, tawuła kutnerowata, świdośliwa kłosowa    
 

pozostałe rodzaje i gatunki krzewów

do 100 10 zł 40 zł
od 101 10 zł 50 zł

Dodatkową opłatą w obu przypadkach jest opłata skarbowa za pełnomocnictwo, jeżeli zostało ono udzielone. Wówczas wnioskujący musi zapłacić 17 złotych, jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone innej osobie niż małżonek, dziecko, rodzice, dziadkowie, wnuki lub rodzeństwu.

Jak uiścić opłatę?

Wyliczoną przez urząd kwotę należy przelać na konto bankowe urzędu w ciągu 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu stało się ostateczne. Jeżeli w zezwoleniu wskazano dzień, od którego powinno liczyć się termin, to właśnie od niego odliczane jest rzeczone 14 dni.

Należy trzymać się terminu – po jego przekroczeniu konieczne będzie zapłacenie odsetek.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu

Jakie dokumenty należy przygotować?

Do wniosku o pozwolenie na wycięcie drzewa należy dołączyć następujące dokumenty:

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – można ją uzyskać w urzędzie miasta/gminy, w starostwie powiatowym, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, urzędzie dzielnicowym, regionalnej dyrekcji lasów państwowych oraz w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością – jeżeli wnioskujący jest jej właścicielem, współwłaścicielem, dzierżawcą, najemcą, użytkownikiem wieczystym lub posiada spółdzielcze prawo własności;
 • projekt zagospodarowania terenu lub działki – powinien być przygotowany przez projektanta; Składany, jeżeli na terenie nieruchomości realizowana jest inwestycja budowlana;
 • mapa określająca położenie drzewa lub krzewu – może być przygotowana samodzielnie;
 • rysunek określający położenie drzewa lub krzewu – może zostać przygotowana samodzielnie;
 • zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu – o ile jest wymagana, a wnioskujący nie jest właścicielem nieruchomości;
 • oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej;
 • projekt planu przesadzeń drzew lub krzewów, lub nasadzeń zastępczych – jeżeli wnioskujący je planuje;
 • oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu – jeżeli wniosek składa spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa;
 • postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 – jeżeli jest wymagane do wycięcia drzewa;
 • zezwolenie na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych – gdy usunięcie drzewa może naruszyć zakazy określone w ustawie o ochronie przyrody w zakresie gatunków chronionych roślin, grzybów oraz zwierząt;
 • zgoda współwłaściciela nieruchomości – jeżeli wnioskujący jest współwłaścicielem nieruchomości;
 • postanowienie uzgadniające wydane w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko – jeżeli ocena oddziaływania na środowisko jest konieczna;
 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – o ile zostało udzielone;
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych – o ile zostało udzielone.

Krok po kroku – procedura uzyskiwania zezwolenia

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku oraz dokumentów.
 2. Ustalenie przez urząd stron postępowania i wysłanie do nich zawiadomienia o wszczęciu postępowania.
 3. Urzędnik ustali termin, w którym obejrzy drzewo lub krzew do usunięcia.
 4. Otrzymanie zezwolenia lub odmowy.
 5. Uiszczenie opłaty.

Ile czasu jest na zgłoszenie wycięcia drzewa?

Jak długo czeka się na wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu w Częstochowie?

Na wydanie zezwolenia nie powinno się czekać dłużej niż miesiąc. Bywa jednak tak, że termin ten może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy – jeżeli do tego dojdzie, wnioskujący zostanie o tym powiadomiony.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

W tej sprawie możliwe jest odwołanie się od decyzji urzędu. Należy je złożyć w urzędzie, który wydał decyzje w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wycięcie drzewa lub krzewu w Częstochowie?

Aby załatwić sprawę wycięcie drzewa lub krzewu w Częstochowie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta pod adresem ul. Śląska 11/13 w Częstochowie, lub z 1 inną instytucją.

Urząd Miasta w Częstochowie

adres: ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

tel. +48343707100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

adres: ul. J.III. Sobieskiego 9, 42 – 217 Częstochowa

tel. +48343229161 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon: 07:45-15:00
wt: 07:45-15:30
śr-czw: 07:45-15:00
pt: 07:45-14:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę wycięcie drzewa lub krzewu online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.

Dokument do pobrania - wzór XLSX 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,6 tys. dokumentów!

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji