Młody rolnik Częstochowa 2023 - warunki i wniosek o dofinansowanie PDF

Premia dla młodego rolnika

Młode osoby, które chcą założyć swoje własne gospodarstwo rolne, mogą liczyć na dofinansowanie ze strony państwa. Kto dokładnie może skorzystać z premii dla młodych rolników? Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Kto może się starać o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach premii dla młodych rolników mogą się starać osoby, które:

 • mają mniej niż 40 lat;
 • posiadają kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiążą się do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od złożenia wniosku;
 • przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha;
 • przed dniem, w którym stały się właścicielem lub weszły w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha: 
  • nie były posiadaczami zwierząt gospodarskich, 
  • nie wystąpiły o płatności bezpośrednie, 
  • nie wystąpiły o pomoc finansową dla rolników, 
  • nie prowadziły działu specjalnego produkcji rolnej;
 • przedłożyły biznesplan.

Premia dla młodych rolników to tylko jedno z wielu świadczeń oferowanych przez ARiMR - warto zapoznać się z innymi dotacjami dla rolników w Częstochowie

Ile wynosi premia dla młodych rolników w Częstochowie?

Ile wynosi premia dla młodych rolników w Częstochowie?

Osoby, które skorzystają z programu i spełnią jego warunki, mogą otrzymać dofinansowanie na prowadzenie rolniczej działalności w wysokości 150 tysięcy złotych. Pomoc finansowa zostanie wypłacona w 2 ratach:

I rata – 80% kwoty pomocy,
II rata – 20% kwoty pomocy.

Pierwsza rata zostanie wypłacona po spełnieniu przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem dopełnienia których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy. Rolnik ma na to 9 miesięcy od dnia jej doręczenia. Druga rata zostanie wypłacona po realizacji biznesplanu przedstawionego podczas składania wniosku.

Na co przeznaczyć pieniądze z premii?

Na co mogą zostać przeznaczone pieniądze z premii dla młodych rolników?

Pomoc finansową można wydać na:

 • prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, 
 • prowadzenie produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, 
 • sadownictwo, 
 • hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych produkcję zwierzęcą typu przemysłowo-fermową, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb,
 • zakup nowych maszyn urządzeń oraz wyposażenia.

Premia nie może zostać przeznaczona na działania w zakresie:

 • chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej,
 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

Obowiązki młodych rolników

Obowiązki wynikające z pobierania premii dla młodych rolników

Beneficjenci programu pomocy, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, muszą w terminie 9 miesięcy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący. 

Przedstawiony podczas składania wniosku biznesplan należy zrealizować w terminie 3 lat od dnia wypłaty I raty pomocy. W wyniku jego realizacji, powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10% w odniesieniu do wartości wyjściowej.

Ponadto młody rolnik zobowiązuje się do:

 • posiadania gospodarstwa:
  • o średniej powierzchni UR równej co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równej co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większej niż 300 ha,
  • o powierzchni, której przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST,
  • o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro,
 • prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym jako kierujący co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy,
 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty I raty pomocy,
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o premie dla młodych rolników

Wymagane dokumenty

Aby starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności rolniczej, należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie pomocy,
 • klauzula informacyjna do wniosku,
 • biznesplan wraz z załącznikami,
 • wymagane oświadczenia np. pełnomocnictwo, oświadczenie współmałżonka.

Wzory dokumentów umieściliśmy tutaj.

Kiedy złożyć wniosek o premię?

Kiedy złożyć wniosek?

Termin składania wniosków rozpoczyna się 31 marca. Tegoroczny nabór zakończy się 29 maja 2022 roku.

Jak i gdzie dostarczyć dokumenty w Częstochowie?

W celu otrzymania premii, należy złożyć dokumenty osobiście lub przez pełnomocnika w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie

Istnieje także możliwość złożenia wniosku przez Internet, w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP oraz listownie za pomocą przesyłki rejestrowanej.

Kryteria oceny wniosku

Po dostarczeniu do regionalnego biura ARiMR kompletu dokumentów, przejdą one weryfikację. To, czy rolnik otrzyma premię, będzie zależało od ilości otrzymanych punktów.

Kryterium Liczba przyznawanych punktów
Powierzchnia użytków rolnych maks. 7 punktów
Kwalifikacje zawodowe od 2 do 5 punktów
Inwestycja budowlana związana z produkcją rolniczą maks. 3 punkty
Udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych 1 punkt
Przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie 1 punkt
Przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie 1 punkt
Przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego 2 punkty
Inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu maks. 5 punktów
Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem powyżej 15 do 25 lat  - 2 punkty
powyżej 25 lat - 4 punkty
Przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości 3 punkty

Premię może otrzymać rolnik, który zgromadził minimum 8 punktów.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Niestety określenie dokładnego czasu rozpatrzania wniosku nie jest możliwe. Wszystko zależy od sprawności pracy organu rozpatrującego wnioski.

Rolnicy mogą starać się także o:

Gdzie załatwić sprawę młody rolnik w Częstochowie?

Aby załatwić sprawę młody rolnik w Częstochowie, należy skontaktować się z instytucją ARiMR Śląski Oddział Regionalny przy Sobieskiego 7, lub z 1 inną instytucją.

ARiMR Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie

Adres: Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa

Telefon: +48343782800 

Internet:  strona www

ARiMR Biuro Powiatowe w Częstochowie

Adres: ul. Tkacka 5, 42-200 Częstochowa

Telefon: +48343602211 

Internet:  strona www

Jak załatwić sprawę młody rolnik online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, XLS] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 47,3 tys. dokumentów!
Wniosek o przyznanie premii dla młodych rolników
Pobierz wniosek
Oświadczenie małżonka wnioskodawcy w ramach programu "Młody Rolnik"
Pobierz dokument
Biznesplan w ramach programu "Młody Rolnik"
Pobierz dokument
Zgoda na przeprowadzenie kontroli gospodarstwa
Pobierz dokument
Oświadczenie potwierdzające prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie
Pobierz dokument
Załącznik nr 1 do biznesplanu - Młody Rolnik
Pobierz dokument
Załącznik nr 2 do biznesplanu - Młody Rolnik
Pobierz dokument
Klauzula informacyjna - Młody Rolnik
Pobierz dokument