Usunięcie drzewa lub krzewu – tylko z zezwoleniem!

15 kwietnia 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Gdy na terenie naszej nieruchomości znajduje się niechciane drzewo lub krzew, które przeszkadza w realizacji pewnych planów lub po prostu wygląda nieestetycznie, w każdym momencie można je usunąć. Jednak aby zrobić to legalnie i nie narażać się na karę grzywny, warto najpierw zdobyć zezwolenie na usunięcie zbędnej rośliny. W poniższym artykule wyjaśniamy, w jakich sytuacjach należy posiadać zezwolenie oraz jak je zdobyć.

Usunięcie drzewa lub krzewu – tylko z zezwoleniem!
Usunięcie drzewa lub krzewu – tylko z zezwoleniem!

Zezwolenie – czy zawsze jest konieczne?

Przed pozbyciem się niechcianego drzewa lub krzewu, należy upewnić się, czy konieczne jest posiadanie specjalnego zezwolenia na jego usunięcie. O tym, czy będzie ono wymagane, decyduje najczęściej grubość pnia drzewa – jeżeli przekracza ona 50 centymetrów na wysokości 5 centymetrów od ziemi, wówczas zezwolenie jest niezbędne do legalnego pozbycia się drzewa. Niektóre gatunki drzew można usunąć bez pozwolenia nawet w sytuacji, gdy grubość pnia przekracza 50 centymetrów – u niektórych gatunków, na przykład kasztanowca zwyczajnego, dopuszcza się grubość do 65 centymetrów, a w przypadku wierzby nawet do 80 centymetrów! Istnieje wiele sytuacji, w których zezwolenie nie jest konieczne; czasem decyduje o tym stan drzewa lub jego lokalizacja. Zdarza się również, że niektóre organy mogą zlecić usunięcie drzewa lub krzewu, gdyż utrudnia on funkcjonowanie innych podmiotów. Takie zezwolenie może wystawić na przykład urząd miasta, Urząd Lotnictwa Cywilnego lub Urząd Transportu Kolejowego. 

Wniosek o zezwolenie 

Aby otrzymać stosowne zezwolenie, konieczne jest złożenie wniosku w tej sprawie. Przed jego złożeniem, należy dokonać pomiarów drzewa lub krzewu, który mamy zamiar usunąć. W przypadku drzewa, pierwszego pomiaru pnia dokonujemy na wysokości 5 centymetrów od ziemi. Następnie przechodzimy wyżej, na wysokość 130 centymetrów – jeżeli drzewo na tym poziomie posiada wiele pni, należy zmierzyć obwód każdego z nich, zaś jeśli nie posiada żadnego, dokonujemy pomiaru bezpośrednio poniżej korony drzewa. Uzyskane dane wpisujemy we wniosku. Przed jego oddaniem konieczne jest również zorientowanie się, jakiego gatunku jest drzewo lub krzew, który chcemy usunąć. Jeżeli samodzielnie nie uda nam się tego ustalić, należy szukać pomocy u urzędnika, który przyjmie wniosek. 

Dokumenty można złożyć do urzędu miasta, urzędu marszałkowskiego, starostwa powiatowego, urzędu dzielnicy lub Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – wszystko zależy od miejsca, w którym znajduje się drzewo, które zamierzamy usunąć. Wniosek można złożyć na trzy sposoby: osobiście, podczas wizyty w odpowiednim urzędzie, listownie, wysyłając dokumenty na adres urzędu lub przez Internet, za pomocą portalu biznes.gov.pl. Chcąc skorzystać z ostatniego rozwiązania, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. 

Wymagane dokumenty, opłaty

Zarówno ilość i rodzaj wymaganych dokumentów, jak i koszt usunięcia drzewa są kwestią niezwykle indywidualną. Wiele zależy od samego drzewa – jego gatunku i wymiarów, oraz od miejsca, w którym się znajduje. Często wymaganymi dokumentami są oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, projekt zagospodarowania terenu lub działki, mapa określająca położenie drzewa lub krzewu do usunięcia oraz zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu. Jeżeli roślina należy do gatunków chronionych, konieczne będzie nabycie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. Ilość dokumentów oraz ich rodzaj będzie zależał w dużej mierze od gatunku drzewa, jego umiejscowienia oraz osoby, która składa wniosek. 

Cena za usunięcie drzewa lub krzewu nie jest ustalana z góry – wylicza ją urząd, mnożąc obwód drzewa na poziomie 130 centymetrów przez stawkę wyznaczoną dla danego gatunku drzewa. Gdy drzewo posiada na tej wysokości wiele pni, wówczas za obwód drzewa przyjmuje się sumę obwodów największego pnia i połowy obwodów pozostałych pni. Gdy na wysokości 130 centymetrów drzewo nie ma pnia, mnożony obwód czerpie się bezpośrednio spod korony drzewa. 

Rozpatrzenie sprawy

Po złożeniu dokumentów i wniosku, urząd rozpocznie postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu – osoba składająca wniosek zostanie o tym poinformowana. Następnie urzędnik skontaktuje się z wnioskującym i wyznaczy termin, w którym odbędą się oględziny drzewa bądź krzewu do usunięcia. Wiele zależy od tego spotkania – w dużej mierze na jego podstawie urzędnik udziela zezwolenia bądź odmawia jego udzielenia. Dopiero po otrzymaniu zezwolenia uiszczamy opłatę za usunięcie drzewa lub krzewu, wyliczoną przez urząd.

Na wydanie zezwolenia czeka się około miesiąca od momentu złożenia dokumentów. Jednak, jak to w urzędach bywa, czasami czas oczekiwania  może wydłużyć się do dwóch miesięcy – wnioskujący z pewnością zostanie o tym poinformowany. Jeżeli decyzja urzędu będzie negatywna, jest możliwość odwołania się od niej. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. 

Jak widać, uzyskanie pozwolenia na pozbycie się niechcianego drzewa lub krzewu jest nieco skomplikowane. Bez obaw, przygotowaliśmy dokładną instrukcję, w której opisujemy każdy krok starania się o zezwolenie. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązana sprawa