Dodatek mieszkaniowy Warszawa i dopłata do czynszu - wniosek DOC 2023

Weryfikacja: 2 czerwca 2023

Dodatek mieszkaniowy Warszawa

Czym jest dodatek mieszkaniowy i jaka jest jego wysokość? Jak się o niego ubiegać? Na jak długo przyznawane jest to świadczenie i czy złożenie wniosku wiąże się z opłatami? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to kwota wypłacana osobom w trudnej sytuacji finansowej, z przeznaczeniem na opłaty za mieszkanie.

Komu przysługuje dodatek do mieszkania w Warszawie?

Dodatek mieszkaniowy w Warszawie przysługuje osobie, która spełnia wszystkie trzy warunki:

Komu przysługuje dodatek do mieszkania?

 1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu - osoba chcąca otrzymać dodatek mieszkaniowy:
  • może być właścicielem lokalu,
  • może go wynajmować,
  • może posiadać spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie),
  • może oczekiwać na mieszkanie socjalne (dowodem jest orzeczenie sądu o przyznaniu takiego lokum).
 2. spełnia kryterium dochodowe - aktualne kryterium dochodowe wynosi 1 903,85 złotych dla gospodarstw wieloosobowych oraz 2 538,46 złotych dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie. Do obliczenia średniego miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym należy wziąć sumę dochodów z ostatnich 3 miesięcy przed miesiącem złożeniem wniosku, podzieloną przez ilość osób zamieszkujących dany lokal. Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie nadal przysługuje, jednak zostanie pomniejszone o nadwyżkę (szczegółową kwotę poda urzędnik).
 3. zajmuje lokal o określonej maksymalnej powierzchni użytkowej, która została zdefiniowana w ustawie jako “powierzchnia normatywna”- kryterium to jest określone odgórnie, a obecnie powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
  • dla 1 osoby – 35 m2, ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m,
  • dla 2 osób – 40 m2, ale maksymalna powierzchnia to 52 m2,
  • dla 3 osób – 45 m2, ale maksymalna powierzchnia to 58,50 m2,
  • dla 4 osób – 55 m2, ale maksymalna powierzchnia to 71,50 m2,
  • dla 5 osób – 65 m2, ale maksymalna powierzchnia to 84,50 m2,
  • dla 6 osób – 70 m2, ale maksymalna powierzchnia to 91 m2,
  • jeśli lokal zamieszkuje więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby powierzchnia normatywna zwiększa się o 5 m2.

Według przepisów możliwe jest przekroczenie powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o 30% lub o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% (gdy lokal ma bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę). W takim przypadku dodatek mieszkaniowy jest odpowiednio pomniejszany, gdyż naliczany jest jedynie od powierzchni normatywnej (za m2 ponad normę należy uiścić pełną opłatę).

Ponadto powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego zwiększa się o 15 m2, jeżeli jest on zamieszkany przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku lub osobę, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju → dowiedz się, jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności w Warszawie.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w Warszawie

Dodatek mieszkaniowy w Warszawie nie ma odgórnie ustalonej stawki, a jego wysokość zależna jest od kilku czynników:

 • dochodów na osobę w danym gospodarstwie domowym,
 • wysokości opłat i wszystkich wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania/domu (czynsz, woda, prąd, wywóz śmieci, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną (mieszkania wspólnotowe), opłaty eksploatacyjne (mieszkania spółdzielcze) itp.,
 • innych elementów, np. stawek za wynajem lokali gminnych.

Dodatek obliczany jest przez urzędnika instytucji, w której zgłaszany jest wniosek. Jednocześnie może on pokryć co najwyżej 70% wydatków, które przypadają na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.

Na jak długo przyznaje się świadczenie?

Na jak długo przyznaje się świadczenie?

Przyznany dodatek mieszkaniowy ważny jest przez okres 6 miesięcy, a okres ten liczony jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, następującego po złożeniu wniosku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Chcąc otrzymać świadczenie, należy złożyć kilka dokumentów, w zależności od sytuacji mieszkaniowej:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - jeśli wnioskujący stara się o dodatek do mieszkania, wniosek musi potwierdzić zarządca budynku lub osoba pobierająca czynsz. Jeśli mieszka w domu, nie musi posiadać takiego potwierdzenia,
 • deklaracja o dochodach - powinna zawierać dochody wszystkich domowników z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • informacja o powierzchni użytkowej lokalu - czyli dokument, który potwierdzi, że lokal mieści się w kryterium,
 • rachunki i inne wymagane dokumenty, np. rachunki za prąd, gaz, ogrzewanie. O dodatkowych dokumentach można dowiedzieć się bezpośrednio w instytucji, w której będzie składany wniosek→ sprawdź dostępne dopłaty do ogrzewania w Warszawie.

Jak obliczyć wysokość dodatku mieszkaniowego?

Jak obliczyć wysokość dodatku mieszkaniowego?

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym, 
 • 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym jest równy lub wyższy od 150% - 175% najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym od 100%- 125% tej kwoty.
 

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się między innymi: czynsz, wydatki związane z kosztami eksploatacji i remontów, opłaty za energię cieplną, wodę i ścieki, odbiór nieczystości.

W przypadku, w którym wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego, podczas ustalania wydatków na mieszkanie należy uwzględnić jedynie wydatki, które przypadają na tę część lokalu lub domu. 

Jeżeli osoba, która ubiega się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np.wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, czy mieszka w lokalu spółdzielczym) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, jednak wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, jeżeli lokal ten wchodziłby w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 • opłaty (poza czynszem), które obowiązywałby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu.

Obliczenie wysokości dodatku mieszkaniowego:

1. Sumuje się wszystkie wydatki ponoszone miesięcznie za mieszkanie.
2. Otrzymaną kwotę wydatków należy podzielić przez powierzchnię mieszkania, aby ustalić koszt utrzymania 1m2.
3. Następnie uzyskany wskaźnik mnoży się przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie - jeśli powierzchnia lokalu jest mniejsza od powierzchni normatywnej, to należy pominąć ten etap i przyjąć faktyczne koszty za lokal.
4. Od wydatków, które przypadają na powierzchnię normatywną odejmuje się pewien procent dochodów gospodarstwa domowego (w zależności od liczby domowników i wysokości dochodów od 10-20%). Otrzymana kwota stanowi wysokość dodatku mieszkaniowego. 

Przykładowe wyliczenie:

 • gospodarstwo 1-osobowe,
 • pow. użytkowa - 42 m.kw., instalacje c.o. ccw, gazowa,
 • dochód - 900 zł, 
 • wydatki (koszty zarządu nieruchomością wspólną, gdyby lokal wchodził w skład zasobu gminy, c.o., ccw, zimna woda, ścieki, śmieci) - 275,40 zł.

Przeliczenie wydatków na pow. normatywną, tj. 275,40 zł : 42 m.kw. x 35 m.kw.= 229,50 zł Dodatek mieszkaniowy, tj. 229,50 (wydatki) - 135,00 zł (15% dochodów) = 94,50 zł.

Nie przyznaje się dodatku, jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji. Dodatek nie przysługuje również gdy w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego okaże się, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majatkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji. Wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik gminy, mogący żądać od wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie majatkowym, zawierających w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych. 

Jeżeli w mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – wówczas osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Gdzie złożyć wniosek w Warszawie i ile to kosztuje?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warszawie (miejskim lub gminnym). W niektórych gminach wnioski przyjmuje odpowiedni wydział urzędu miasta lub gminy. 

Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Złożenie wniosku w tej sprawie jest bezpłatne.

Jak długo trzeba czekać na przyznanie świadczenia?

Po złożeniu wniosku ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami decyzja zostaje wydana w terminie do 30 dni.

Warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego w Warszawie

Aby otrzymywać dodatek mieszkaniowy co miesiąc, należy na bieżąco opłacać czynsz za lokal. Jeśli pojawią się zaległości, wypłata dodatku zostanie wstrzymana do momentu uregulowania długu. Jeśli zaległości z tytułu czynszu nie zostaną uregulowane do 3 miesięcy od decyzji o wstrzymaniu dodatku - wniosek wygasa całkowicie.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę dodatek mieszkaniowy w Warszawie?

Aby załatwić sprawę dodatek mieszkaniowy w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Dzielnicy przy ul. ul. Powstańców Śląskich 70, lub z 17 innymi instytucjami.

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Bemowo

ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa Bemowo

tel. +48225337500 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Białołęka

ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa Białołęka

tel. +48224438400 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Bielany

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa Bielany

tel. +48224434700 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Ochota

ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa Ochota

tel. +48228220614 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Praga Południe

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa Praga Południe

tel. +48228137712 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Praga Północ

ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa Praga Północ

tel. +48225900002 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Rembertów

al. Gen. Antoniego Chruściela 28, 04-401 Warszawa Rembertów

tel. +48225151502 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Śródmieście

ul. Nowogrodzka 43, 00-950 Warszawa Śródmieście

tel. +48224439100 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Targówek

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa Targówek

tel. +48224438727 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Ursus

pl. Czerwca 1976 1, 02-495 Warszawa Ursus

tel. +48224786060 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Ursynów

al. KEN 61, 02-777 Warszawa Ursynów

tel. +48225457200 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Wawer

ul. Żegańska 1, 04-974 Warszawa Wawer

tel. +48225164202 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Wesoła

ul. 1.Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa Wesoła

tel. +48224434000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Wilanów

ul. Franciszka Klimczaka 2 , 02-797 Warszawa Wilanów

tel. +48228587517 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Włochy

al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa Włochy

tel. +48224434444 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Wola

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa Wola

tel. +48224435800 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Żoliborz

ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa Żoliborz

tel. +48225601313 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Mokotów

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa Mokotów

tel. +48224436500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOC, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,5 tys. dokumentów!
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Pobierz dokument
Deklaracja o dochodach (dodatek mieszkaniowy)
Pobierz dokument