Ośrodek Pomocy Społecznej OPS - GOPS / MOPS Gdynia - kontakt, świadczenia, wnioski i druki do pobrania

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

tel. +48587820120 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni umożliwia załatwienie 26 spraw

W celu załatwienia spraw w instytucji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Mieszkańcy w poszukiwaniu OPS w Gdyni stosują zamiennie nazewnictwo MOPS Gdynia lub GOPS Gdynia.

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Gdyni jest instytucją samorządową, która realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych. MOPS / GOPS świadczy szeroko rozumianą pomoc społeczną, wspierając mieszkańców znajdujących się w trudnym położeniu życiowym. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, na podstawie upoważnienia organu wykonawczego gminy, ma prawo wydawać decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

MOPS-y / GOPS-y tworzone są na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały rady gminy, która nadaje ośrodkowi statut i przekazuje w zarząd określone mienie.

 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

Zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

 • wsparcie rodzin w Gdyni znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - podejmowanie działań zorientowanych na usamodzielnianiu się każdej z potrzebujących osób oraz ułatwieniu im osiągnięcia warunków życiowych na godnym poziomie,
 • udzielanie pomocy finansowej - zapewnienienie stałego dochodu osobom z miejscowości Gdynia, które nie posiadają pracy, mają zbyt niskie wynagrodzenia lub są niepełnosprawne oraz wsparcie finansowe rodzin, które chwilowo znajdują się w trudnej sytuacji i wymagają okresowej interwencji,
 • zapewnienie dostępu do specjalistów - umożliwienie skorzystania z profesjonalnej pomocy (m.in. prawnej i psychologicznej) osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub innymi skutkami patologii społecznej,
 • włączanie do życia osób wykluczonych społecznie - integracja takich osób ze środowiskiem, w którym aktualnie funkcjonują.

Na jaką pomoc społeczną można liczyć w Gdyni?

Zakres pomocy społecznej w Gdyni

Rodzaj oferowanej pomocy i wysokość udzielanych świadczeń zależą od wielu czynników. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni:

 • przyznaje i wypłaca określone świadczenia finansowe,
 • pomaga w zdobyciu zatrudnienia, wykształcenia i doświadczenia,
 • zapewnia specjalistyczną pomoc psychologów, socjologów i innych profesjonalistów.

Kto może skorzystać z pomocy społecznej w Gdyni?

Każdy, kto doświadcza przemocy fizycznej, ma problemy zdrowotne, trudności na polu zawodowym lub znajduje się w innym, trudnym położeniu, może zgłosić się do OPS w Gdyni. Aby ubiegać się o wsparcie, należy być:

Kto może skorzystać z pomocy społecznej w Gdyni?

 • obywatelem Polski lub
 • cudzoziemcem z ważnym zezwoleniem, lub
 • obywatelem UE, który mieszka i przebywa w Polsce

W zależności od rodzaju pomocy, o którą ubiega się dana osoba, konieczne będzie dostarczenie/przedłożenie odpowiednich dokumentów takich, jak dokument tożsamości, zaświadczenie lekarskie, potwierdzenie otrzymywania zasiłku czy zaświadczenie o zatrudnieniu. Często wydanie decyzji poprzedza rozmowa z pracownikiem socjalnym, której celem jest pozyskanie informacji na temat:

 • obecnej sytuacji życiowej,
 • rodzaju i wysokości uzyskiwanego dochodu,
 • kwestii rodzinnych,
 • stanu zdrowia,
 • celów zawodowych,
 • przyczyn problemów.

Rozmowa pozwala obiektywnie ocenić sytuację życiową osoby ubiegającej się o pomoc, wskazać przyczyny doznawanych problemów oraz ustalić plan wsparcia. Wiele rodzin, dzięki pomocy płynącej z OPS w Gdyni, może znacząco poprawić komfort swojego życia i szybciej uporać się z trudnościami.

Jak złożyć wniosek o pomoc społeczną w Gdyni?

Wnioski o świadczenia rodzinne można składać osobiście w siedzibie OPS w Gdyni, listownie lub - w przypadku posiadania bezpłatnego Profilu Zaufanego - w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia. Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc jest niepełnoletnia, wówczas w jej imieniu może wystąpić przedstawiciel ustawowy. Za zgodą zainteresowanego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni może przyznać wsparcie z urzędu. Wnioski do MOPS / GOPS niezależnie od rodzaju żądania są bezpłatnie.