Rejestracja bezrobotnego online lub w PUP Zabrze

Autor: Kasia Urbanek 14 min. czytania

W skrócie

 1. Rejestracja w urzędzie pracy jako bezrobotny umożliwia uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku dla bezrobotnych oraz udział w szkoleniach i kursach.
 2. Warunki uzyskania zasiłku dla bezrobotnych obejmują m.in. rejestrację w urzędzie pracy oraz udowodnienie 12-miesięcznego stażu pracy w ciągu ostatnich 18 miesięcy z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne.
 3. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2024 roku wynosi 1 491,60 zł brutto przez pierwsze 90 dni, a po 3 miesiącach 1 171,00 zł brutto, z różnicami zależnymi od stażu pracy.
 4. Zasiłek wypłacany jest przez okres od 6 do 12 miesięcy, zależnie od specyficznych warunków, takich jak wysoka stopa bezrobocia w regionie czy wiek powyżej 50 lat z minimum 20-letnim stażem.
 5. Osoby bezrobotne mogą zgłaszać się do urzędu pracy osobiście lub przez internet, korzystając z portalu praca.gov.pl.
 6. Przy rejestracji wymagane są dokumenty, m.in. dowód tożsamości, świadectwa pracy, zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
 7. Bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy ma możliwość korzystania z ofert pracy dostępnych na stronach urzędu oraz ewentualnych dodatków aktywizacyjnych.

Rejestracja bezrobotnego w urzędzie pracy

Po utracie zatrudnienia lub zakończeniu edukacji osoba bezrobotna może zarejestrować się w urzędzie pracy, aby mieć dostęp m.in. do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasiłku. Zarejestrowanym bezrobotnym urząd pracy pomaga także w znalezieniu nowego zatrudnienia, umożliwia również uczestnictwo w kursach czy szkoleniach. Jak zarejestrować się jako bezrobotny? Kiedy można to zrobić? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Bezrobocie ​​​​​​Zabrze

Stopa bezrobocia w Polsce w połowie 2023 roku wyniosła 5%. Jak sprawdzić poziom bezrobocia w Zabrzu? Wystarczy skorzystać z mapki dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Po wybraniu województwa, można zapoznać się ze statystykami dotyczącymi bezrobocia w całym regionie, a także w Zabrzu.

Rejestracja bezrobotnego w urzędzie pracy - zalety

Po utracie zatrudnienia lub zakończeniu edukacji warto zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Status bezrobotnego uprawnia do korzystania z:

Kiedy można zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny?

Osoba bezrobotna może zdecydować się na rejestrację w urzędzie pracy w dowolnym momencie. W momencie rejestracji nie można mieć statusu ucznia ani studenta. 

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, będąca tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego, może ubiegać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w Zabrzu.

W przypadku niespełniania kryteriów wyznaczonych przez powiatowy urząd pracy, osoba zarejestrowana zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego.

Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych, czyli kuroniówka

Część zarejestrowanych bezrobotnych, którzy spełniają odpowiednie warunki, może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, zwany także kuroniówką. Nazwa pochodzi od nazwiska Jacka Kuronia, który w latach 90. XX wieku rozdawał mieszkańcom Warszawy darmowy posiłek. Z czasem kuroniówką zaczęto nazywać zasiłek dla bezrobotnych.

Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Aby bezrobotny mógł otrzymać zasiłek, musi spełniać następujące warunki:

 • musi być zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,

 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy:

  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę i opłacał składkę na Fundusz Pracy,

  • wykonywał na podstawie umowy pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności - jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie,

  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia - jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

 • w urzędzie pracy nie znaleziono dla niego odpowiedniej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych lub robót publicznych,

 • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,

 • wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni,

 • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,

 • był zatrudniony za granicą i przybyły do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant.

Do stażu pracy nie wlicza się urlopu bezpłatnego dłuższego niż 30 dni.

Kiedy zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje?

Na przyznanie zasiłku dla bezrobotnych nie będzie mogła liczyć osoba, która:

 • po skierowaniu przez PUP nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,

 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem albo za porozumieniem stron, z wyjątkami: 

  • porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia, zmiany miejsca zamieszkania, 

  • pracodawca dopuścił się poważnego naruszenia podstawowych obowiązków),

 • w okresie 6 miesięcy przed rejestracją została zwolniona dyscyplinarnie,

 • odbywa płatną praktykę absolwencką z wynagrodzeniem przekraczającym połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 • otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

W 2024 zasiłek dla bezrobotnych wynosi:

 • 1 491, 60 zł brutto - przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

 • 1 171,00 zł brutto - po upływie 3 miesięcy od przyznania prawa do zasiłku.

Należy jednak pamiętać, że kwota, którą otrzyma bezrobotny zależy od jego wcześniejszego stażu pracy:

 • 80% zasiłku podstawowego - przy stażu pracy niższym niż 5 lat,

 • 100% zasiłku podstawowego - przy stażu pracy wyższym niż 5 lat ale niższym niż 20 lat,

 • 120% zasiłku podstawowego - przy stażu pracy wyższym niż 20 lat.

Wymiar zasiłku Przez 90 dni Po 3 miesiącach
80% zasiłku podstawowego  1 086,18 zł     852,94 zł
100% zasiłku podstawowego 1 357,63 zł 1 066,16 zł
120% zasiłku podstawowego 1 629,17 zł 1 279,46 zł

Kwoty podane w tabeli są kwotami netto.

Jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany w okresie od 6 do maksymalnie 12 miesięcy.

Bezrobotny może otrzymywać zasiłek przez 12 miesięcy, jeżeli:

 • mieszka w powiecie, w którym stopa bezrobocia przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

 • ma ponad 50 lat i co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,

 • ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat (gdy małżonek również jest bezrobotny i utracił już prawo do zasiłku).

Bezrobotny może utracić status oraz prawo do zasiłku, jeżeli pobiera zasiłek stały dla bezrobotnych po 50. roku życia w Zabrzu.

Kiedy zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany? 

W przypadku przyznania prawa do otrzymywania zasiłku, bezrobotny będzie otrzymywał go maksymalnie do 14. dnia każdego miesiąca.

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do emerytury?

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do emerytury?

Tak, czas pobierania zasiłku jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury.

Inne zasiłki dla osób bezrobotnych

Kuroniówka nie jest jedynym świadczeniem, o które mogą się starać osoby zarejestrowane w urzędzie pracy. Mogą wnioskować także o:

 • dodatek aktywizacyjny w Zabrzu (50% kwoty zasiłku podstawowego),

 • stypendium szkoleniowe kontynuowane w trakcie zatrudnienia, stypendium na studia podyplomowe (20% kwoty zasiłku podstawowego),

 • stypendium na kontynuację nauki (100% kwoty zasiłku podstawowego),

 • stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, stypendium na przygotowanie zawodowe dorosłych (120% kwoty zasiłku podstawowego),

 • zasiłek przedemerytalny (1 600,70 zł brutto).

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Rejestracja w Urzędzie Pracy w Zabrzu

Bezrobotny może zarejestrować się w Urzędzie Pracy w Zabrzu na 2 sposoby - osobiście stawiając się w urzędzie bądź za pośrednictwem internetu i serwisu praca.gov.pl. Rejestracja przez Internet wymaga posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (o ile bezrobotny chce załatwić sprawę w pełni elektronicznie).

Wniosek o rejestrację bezrobotnego - wzór PDF

Wymagane dokumenty

Aby zarejestrować się w Urzędzie Pracy w Zabrzu jako osoba bezrobotna, należy złożyć w urzędzie następujące dokumenty:

 • dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) sprawdź, jak wyrobić dowód osobisty lub paszport w Zabrzu,

 • dyplomy, świadectwa ukończenia szkół,

 • świadectwa pracy,

 • zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń,

 • świadectwa posiadania kwalifikacji zawodowych,

 • oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania, gdy wyżej wymienione oświadczenie wzbudzi uzasadnione wątpliwości organu, urząd może wezwać do przedłożenia zaświadczenia o meldunku wydanego przez organ meldunkowy,

 • dokumenty stwierdzające przeciwskazania do wykonywania określonych prac, w przypadku ich posiadania.

Dodatkowo:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  - dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności,
 • zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na ½ etatu) lub na umowę - zlecenie, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług lub współpracy przy wykonywaniu tych umów,
 • oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w której wskazany jest termin rozpoczęcia prowadzenia działalności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji dnia podjęcia działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych - w przypadku własności samoistnej lub zależnej nieruchomości rolnej,
 • decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników -  dla domowników gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe,
 • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego; ewentualnie zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym - w przypadku wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności,
 • oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny należy podać ich numery PESEL, w przypadku dzieci należy  posiadać ich skrócone akty urodzenia).

Rejestracja bezrobotnego w PUP Zabrze online

Bezrobotni mogą uzyskać status bezrobotnego przez Internet na 2 sposoby:

 • wypełniając dostępny na stronie praca.gov.pl formularz i umawiając się na wizytę w PUP Zabrze w celu dostarczenia niezbędnych dokumentów,

 • wypełniając dostępny na stronie praca.gov.pl formularz i dołączając wszystkie wymagane dokumenty w formie skanów. Wniosek i załączniki muszą zostać opatrzone podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Rejestracja bezrobotnego online w PUP Zabrze - krok po kroku

 1. Należy wejść na portal praca.gov.pl i wybrać z grupy usług „Usługi elektroniczne".

     2. Następnie wskazać właściwą usługę  „Zgłoszenie do rejestracji, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (KRB)".

     3. Wprowadzić należ dane PUP, do którego kierowany jest wniosek. Aby przejść do dalszej części wniosku należy nacisnąć przycisk „Dalej".

 4. Następnie należy wypełnić ankietę, która ma pomóc w ustaleniu statusu na rynku pracy. Odpowiedzi na pytania muszą być zgodne z prawdą i odpowiadać aktualnej sytuacji na rynku pracy, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Po uzupełnieniu ankiety należy przepisać kod z obrazka i przejść na kolejną zakładkę formularza wybierając przycisk „Ustal status osoby na rynku pracy”.

     6. Należy potwierdzić przejście do zaproponowanej ścieżki rejestracji lub wskazać inną.

7. Następnie wybrać metodę rejestracji. Jeżeli bezrobotny posiada Profil Zaufany lub kwalifikowalny podpis, powinien wybrać „Rejestrację w powiatowym urzędzie pracy". Jeżeli chce osobiście dostarczyć dokumenty do urzędu, należy wybrać opcję “Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy”.

     8. Należy dodać wymagane dokumenty w formie załączników i wypełnienić formularza z danymi osobowymi, wykształceniem, doświadczeniem zawodowym. Należy zwrócic uwagę aby wielkość pojedynczego pliku nie była większa niż 4 MB, a wszytskich - 24 MB.

Przycisk „Pokaż wykaz dokumnetów" zawiera listę dokumentów jakie należy przygotować w formie elektronicznej bądź papierowej w przypadku prerejestracji.

9. Następnie wprowadzić dane identyfikacyjne i dodać wymagane załączniki. Należy wskazać urząd skarbowy i Narodowy Fundusz Zdrowia, do których urząd pracy będzie kierował zgłoszenia związane z opodatkowaniem i ubezpieczeniem. 

10. Uzupełnić następnie informacje dotyczące posiadanego: wykształcenia, zawodu, znajomości języków obcych, uprawnień i umiejętności, dotychczasowego przebiegu zatrudnienia itp., zgodnie z kolejnymi krokami formularza rejestracji. W przypadku zgłoszenia swoich członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, należy wpisać ich dane w formularzu.


11. Należy wybrać sposób dalszej komunikacji z urzędem: kontakt listowny lub elektroniczny, a także wpisać swój adres mailowy oraz numer telefonu. W przypadku gdy bezrobotny zaznaczy konto w „Praca.gov.pl", otrzyma decyzję o nadaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłaku w sposób elektroniczny.

12. Nastepnie należy  zaakceptować warunki zachowania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ośwadczenie o zgodności ze stanem faktycznym.

13. Po akceptacji warunków należy wybrać sposób podpisania dokumentów:

 • podpis elektroniczny,
 • profil zaufany.

14. Ostatnim krokiem jest podpisanie i przesłanie gotowego dokumentu.

Ile czeka się na uzyskanie statusu bezrobotnego?

Urząd pracy ma 30 dni na wydanie decyzji w sprawie przyznania statusu bezrobotnego.

Gdzie szukać pracy? Poradnik dla bezrobotnych

Bezrobotni mogą szukać pracy na własną rękę, na różnych portalach z ofertami pracy, lub skorzystać z pomocy PUP Zabrze. Na stronie oferty.praca.gov.pl pojawiają się oferty pracy zgłoszone przez pracodawców do urzędu pracy. Dzięki filtrom bezrobotny może znaleźć stanowisko odpowiadające jego wymaganiom. Osoby, które rozważają również rozpoczęcie pracy za granicą, mogą również skorzystać ze strony eures.praca.gov.pl, gdzie zamieszczane są oferty pracy z całej Europy.

Podczas szukania nowego zatrudnienia nie warto ograniczać się do jednego portalu z ofertami - polecamy zapoznać się z tysiącem przeróżnych ofert na stronie praca.pl. Poszukiwania znacznie ułatwia intuicyjna wyszukiwarka - nawet wpisanie frazy "praca Zabrze" może dostarczyć bezrobotnemu zaskakująco trafnych wyników! Portal praca.pl gromadzi w jednym miejscu ogłoszenia z różnych branż, lokalizacji i form zatrudnienia, co ułatwia znalezienie pracy swoich marzeń! 

Zarejestrowany bezrobotny może szukać zatrudnienia spośród ofert pracy zgłaszanych do PUP Zabrze. Jeżeli uda mu się znaleźć pracę, może starać się o dodatek aktywizacyjny w Zabrzu. PUP Zabrze umożliwia bezrobotnym znalezienie zatrudnienia poprzez doposażenie stanowiska pracy w Zabrzu - warunkiem otrzymania dofinansowania jest zatrudnienie osoby bezrobotnej. Kolejną szansą na rozpoczęcie nowego rozdziału w swojej zawodowej karierze jest podjęcie stażu z Urzędu Pracy w Zabrzu.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę rejestracja bezrobotnego w Zabrzu?

Aby załatwić sprawę rejestracja bezrobotnego w Zabrzu, należy skontaktować się z instytucją Powiatowy Urząd Pracy pod adresem pl. Krakowski 9 w Zabrzu.

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

adres: pl. Krakowski 9, 41-800 Zabrze

tel. +48322779000 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę rejestracja bezrobotnego online?

Praca.gov.pl
Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 18,0 tys. dokumentów!

Urzędnik z wieloletnim doświadczeniem. Uważa, że  przepisy są dla ludzi a nie odwrotnie, dlatego stara się przekazać je w prosty i przyswajalny sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy. Uśmiechnięta, pełna energii i zawsze chętna do pomocy.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji