Dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy Kielce 2023 - informacje i wniosek

Dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy Kielce

Osoby bezrobotne oraz aktywnie poszukujące zatrudnienia mogą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy poprzez ukończenie studiów podyplomowych. Powiatowe urzędy pracy mogą pokryć nawet do 100% czesnego. Jak starać się o dofinansowanie? Kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może skorzystać z dofinansowania studiów podyplomowych?

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako:

 • osoba bezrobotna w Kielcach,
 • osoba poszukująca pracy:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
  • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się.
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Ile wynosi dofiansowanie i jak długo można je otrzymywać?

Przyznane dofinansowanie może pokrywać nawet do 100% kosztów studiów podyplomowych, jednak górny limit wynosi 300% średniego wynagrodzenia. Dodatkowo, w czasie studiów można otrzymywać również stypendium, które wynosi 20% obowiązującego zasiłku dla bezrobotnych.

Czy w trakcie pobierania dofinansowania studiów podyplomowych można podjąć pracę?

Tak. Osoba, której zostało przyznane takie dofinansowanie, i która w trakcie trwania studiów podjęła pracę lub rozpoczęła działalność gospodarczą, może korzystać ze świadczenia, do czasu planowanego ukończenia studiów. Może pobierać także stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. 

Osoba korzystająca z dofinansowania studiów podyplomowych jest zobowiązana do powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy Kielce o podjęciu, kontynuowaniu na kolejnych semestrach i ukończeniu studiów podyplomowych oraz do przedstawienia dyplomu/świadectwa ukończenia tych studiów. Potwierdzenie kontynuowania nauki może stanowić zaświadczenie o statusie studenta.

Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązuje się do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania ich z jego winy. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych z urzędu pracy

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie studiów?

Jakie dokumenty należy przygotować?

Osoby zainteresowane dofinansowaniem studiów podyplomowych powinny złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy Kielce.

Wzór wniosku znajduje się na http://kielce.praca.gov.pl/.

Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty:

 • dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych zawierający informacje o nazwie, terminie realizacji i kosztach studiów podyplomowych, 
 • numer konta bankowego organizatora studiów (wpłata dokonywana jest bezpośrednio na jego konto),
 • dokument uprawdopodabniający uzyskanie odpowiedniej pracy po zakończeniu studiów podyplomowych (wymagany w niektórych urzędach pracy), na przykład:

Wnioski o dofinansowanie studiów podyplomowych rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń. Złożone dokumenty mogą podlegać opiniowaniu przez doradcę zawodowego powiatowego urzędy pracy, co do zasadności udzielenia takiego dofinansowania. 

Jakie informacje zawiera umowa z Urzędem Pracy w Kielcach?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, następuje podpisanie umowy o dofinansowanie z urzędem pracy. Znajdują się w niej między innymi:

 • informacje na temat studiów:
  • nazwa studiów/kierunku,
  • termin realizacji i planowany termin ukończenia,
  • nazwa i adres organizatora zajęć.
 • kwota dofinansowania oraz informację o numeru konta bankowego uczelni,
 • zobowiązanie do zwrotu przyznanych środków jeśli wnioskujący nie ukończy studiów lub jeśli zostaną przerwane z jego winy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 42a),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

Gdzie załatwić sprawę dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy w Kielcach?

Aby załatwić sprawę dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy w Kielcach, należy skontaktować się z instytucją Powiatowy Urząd Pracy przy ul. ul. Kolberga 4, lub z 1 inną instytucją.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce

tel. +48413671100 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce

tel. +48413406055 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:45 godziny otwarcia

pon-pt: 07:45-15:00
sob-niedz: nieczynne