Dotacje dla rolników Olsztyn - dopłaty do prosiąt, trzody chlewnej i pszczelarzy - wniosek [PDF, DOC] wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Dotacje dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co roku ogłasza programy, których celem jest rozwój gospodarstw rolnych. Na jakie dofinansowania mogą liczyć rolnicy w 2024 roku? Odpowiedź znajduje się w poniższym poradniku.

Dopłaty dla rolników w 2024

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła harmonogram dopłat dla rolników. Poniżej przedstawiono szczegóły.

Locha plus 2024 – pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta

Pomoc finansowa przeznaczona jest dla producentów świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy.

Wymagane dokumenty

Dopłata do trzody chlewnej - wniosek PDF wzór

Locha plus – dla kogo?

Pomoc zostanie przyznana mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, jeżeli:

 • na dzień 15 marca 2023 roku prowadzili gospodarstwa, w których były utrzymywane świnie i zgłoszono je do prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bazy IRZ zwierząt tego gatunku,
 • zwierzęta zostały urodzone między 15 marca a 15 sierpnia 2023 roku,
 • zwierzęta zostały oznakowane i zgłoszone do komputerowej bazy danych do 31 sierpnia 2023 roku.

Dofinansowanie produkcji prosiąt

Kiedy i gdzie można składać wniosek?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że wniosek można składać od 28 sierpnia do 15 września 2023 roku.

Wnioski o dopłaty można składać do biura ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń, przekazać za pośrednictwem funkcji „Pismo ogólne” na platformie ePUAP lub mObywatel, lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska).

Wysokość dofinansowania

Stawka wsparcia wynosi 100 zł do każdego urodzonego w wyznaczonym przedziale czasowym prosięcia, W ramach tego programu pomocy jeden producent rolny będzie mógł otrzymać maksymalnie 500 tys. zł.

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta świń wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne.

Dopłaty dla pszczelarzy

Dopłaty dla pszczelarzy 2024

Hodowcy pszczół mogą się ubiegać w 2024 o dotacje na rozwój swojej pasieki. Wnioski można składać w ramach 3 interwencji pszczelarskich: 

 • inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych, 
 • wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
 • pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Kto może zostać beneficjentem programu? 

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać:

 • pszczelarze, producenci produktów pszczelich,
 • organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, działające w formie:
  • związków pszczelarskich,
  • stowarzyszeń pszczelarzy,
  • zrzeszeń pszczelarzy,
  • spółdzielni pszczelarskich,
  • grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.

Pszczelarze i producenci produktów pszczelich mogą składać wnioski jedynie w przypadku pierwszej interwencji (inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych), w pozostałych przypadkach robią to wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy.

Przedmiot dofinansowania

W ramach poszczególnych interwencji można starać się o dofinansowanie różnych działań, sprzętów lub produktów leczniczych. Pszczelarze lub organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, wybierając: 

 • inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych mogą starać się o dotację na zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, tj.:
  • miodarek,
  • odstojników,
  • dekrystalizatorów,
  • stołów do odsklepiania plastrów,
  • suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
  • topiarek do wosku,
  • urządzeń do kremowania miodu,
  • refraktometrów,
  • wózków ręcznych do transportu uli,
  • wialni do pyłku,
  • uli lub ich elementów,
  • krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
  • urządzeń do omiatania pszczół,
  • poławiaczy pyłku,
  • sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
  • wag pasiecznych,
  • pakietów ramek ulowych,
  • kamer cyfrowych.
 • wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi mogą otrzymać pomoc na:
  • produkty lecznicze weterynaryjne warrozobójcze,
  • produkty lecznicze do walki z warrozą, zawierające substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848.
 • pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół mogą starać się o dotację na zakup:
  • matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
  • odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
  • odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

W ramach ww. rodzajów interwencji w roku pszczelarskim 2023 będą kwalifikowalne koszty ponoszone od 1 stycznia 2023 roku.

Kiedy gdzie można składać wniosek?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że wniosek można składać od 3 kwietnia do 15 września 2023 roku.

Dokumenty przyjmowane są jedynie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Odpowiednie dokumenty znajdują się na stronie ARiMR.

Wysokość dopłat

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naborów, wynosi ponad 47 mln zł. W tym: 

 • inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych – ok. 23,5 mln zł,
 • wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi – ok. 14 mln zł
 • pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – ok. 9 mln zł.

Szczegółowe kwoty i warunki dla pszczelarzy znajdują się w regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023.

Energia dla wsi

Energia dla wsi

Program Energia dla wsi polega na dofinansowaniu instalacji OZE. Głównym celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Energia dla wsi – dla kogo?

Z pomocy finansowej mogą skorzystać:

 • spółdzielnia energetyczna lub jej członek,
 • powstająca spółdzielnia energetyczna (spółdzielnie lub spółdzielnie rolników, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej w wykazie spółdzielni energetycznych),
 • rolnik (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

Wsparcie udzielane w ramach programu może być przyznawane w postaci dotacji lub pożyczki.

Przedmiot dofinansowania

Beneficjenci w ramach wniosków o dotację, mogą ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: 

 • elektrowni wodnych,
 • instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji,
 • magazynów energii.

Beneficjenci w ramach wniosków o pożyczkę, mogą ubiegać się o inwestycję dotyczące budowy: 

 • elektrowni wodnych, 
 • instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, 
 • instalacji wiatrowych,
 • instalacji fotowoltaicznych.

Kiedy i gdzie można składać wniosek?

Wnioski należy składać od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie) przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanegoOdpowiednie dokumenty znajdują się na stronie ARiMR.

Wysokość dopłat

Osoby składające wnioski o dotację mogą starać się o dofinansowanie o maksymalnej wartości 20 mln zł, natomiast w przypadku ubiegających się o pożyczkę, górny limit kwoty wynosi 25 mln zł.

Szczegółowe kwoty i warunki znajdują się w regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW.

Inwestycje zapobiegające ASF u świń

Inwestycje zapobiegające ASF u świń

Dofinansowanie dotyczy wsparcia na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Kto może zostać beneficjentem programu?

O przyznanie pomocy będą mogli ubiegać się: rolnicy – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią następujące warunki:

 • mają ukończone 18 lat (w przypadku osoby fizycznej)
 • posiadają numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
 • są posiadaczami nieruchomości położonej na terytorium RP,
 • prowadzą chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie, lub 
 • prowadzą hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją

Przedmiot dofinansowania

Beneficjenci w celu zapobiegania ASF mogą wydać otrzymane pieniądze na:

 • wykonanie ogrodzenia,
 • utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej,
 • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji,
 • zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń,
 • budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy,
 • posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę,
 • zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Kiedy i gdzie można składać wniosek?

Rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF) od 7 września do 20 października 2023 roku.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE)

Odpowiednie dokumenty znajdują się na stronie ARiMR.

Wysokość dopłat

Maksymalna kwota dofinansowania dla rolnika wynosi 100 tys. zł. Pomoc może być przyznana w: 

 • formie:
  • zryczałtowanej ustalonej według kosztów jednostkowych – w przypadku operacji dotyczącej wykonania ogrodzenia,
  • refundacji części kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych rodzajów operacji. 
 • wysokości do 80 proc.:
  • sumy iloczynów kosztów jednostkowych:
   • 320 zł oraz długości planowanego ogrodzenia wyrażonej w metrach bieżących,
   • 2 860 zł oraz liczby bram,
   • 970 zł oraz liczby furtek,

w przypadku operacji dotyczącej wykonania ogrodzenia,

 • kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych rodzajów operacji,
 • kosztów ogólnych stanowiących nie więcej niż 10% sumy iloczynów kosztów jednostkowych, oraz pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Na realizację operacji może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, o ile wnioskodawca zawnioskuje o jej przyznanie.

Rozwój małych gospodarstw

Rozwój Małych Gospodarstw 2024

Wsparcie skierowane jest do rolników prowadzących gospodarstwa o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro.  Jest to kontynuacja programu Restrukturyzacja Małych Gospodarstw.

Kto może zostać beneficjentem programu?

O dopłatę może ubiegać się rolnik, który spełnia definicję MŚP (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa). Pomoc przyznaje się, jeżeli rolnik jest posiadaczem gospodarstwa, które:

 • ma powierzchnię użytków rolnych nie większą niż 300 ha,
 • w roku wyjściowym jest małym gospodarstwem, tzn. gospodarstwem o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, z której uzyskuje przychód ze sprzedaży na ustalonym poziomie minimalnym.

Przedmiot dofinansowania

Beneficjenci przyznaną pomoc muszą przeznaczyć na operacje, w wyniku której nastąpi wzrost wartości sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwie w tym żywności w ramach KŁD (krótkiego łańcucha dostaw) co najmniej o 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek.

Wnioskodawca musi przedstawić swój biznesplan, w którym przedstawi koncepcję zmian w gospodarstwie. Koncepcja ma przysłużyć się do zwiększenia konkurencyjności gospodarstwa i wzrostu wartości sprzedaży produktów rolnych

Kiedy i gdzie można składać wniosek?

Rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie na inwestycje rozwoju małych gospodarstw od 28 września do 27 października 2023 roku

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE)

Odpowiednie dokumenty znajdują się na stronie ARiMR.

Wysokość dopłat

Wnioskodawca spełniający warunki może ubiegać się pomoc w wysokości:

 • 120 tys. zł – gospodarstwa rozpoczynające działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw oraz gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną,
 • 100 tys. zł – pozostałe.

Wsparciem będzie mogło być objęte maksymalnie 85% kosztów. Pomoc będzie miała postać płatności ryczałtowej i zostanie wypłacona w dwóch ratach.

Szczegółowe warunki i zobowiązania rolnika wobec programu znajdują się w wytycznych szczegółowych dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw.

Tworzenie i rozwój organizacji producentów

Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych 2024

Pomoc kierowana jest do nowo powstałych organizacji oraz grup producentów

Kto może zostać beneficjentem programu?

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać nowo powstałe organizacje oraz grupy producentów, które uzyskały oficjalne uznanie po 1 stycznia 2023 roku. W ramach tego naboru nie są uprawnione do uczestnictwa podmioty zrzeszające producentów mięsa drobiowego, owoców, warzyw oraz produktów pszczelich.

Przedmiot dofinansowania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że przedmiotem naboru wniosków o przyznanie pomocy jest: 

 • pomoc przyznawana na operacje związane z tworzeniem i rozwojem uznanych organizacji producentów i grup producentów rolnych,
 • pomoc ustalana jest na podstawie wartości przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wytworzonych przez jego członków, w tym także ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do TFUE, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany wyprodukowanych przez jego członków w danym roku działalności, i sprzedanych odbiorcom niebędącym:
  • członkami wspólnot rolników,
  • małżonkami członków beneficjenta,
  • podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo.

Kiedy i gdzie można składać wniosek?

Wnioski o przyznanie wsparcia można będzie składać od 4 września do 3 października 2023 roku wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Odpowiednie dokumenty znajdują się na stronie ARiMR.

Wysokość dopłat

Pomoc jest przyznawana jako ryczałt w formie rocznych płatności i obejmuje 5 lat działalności grupy lub organizacji producentów licząc od dnia wydania decyzji o uznaniu beneficjenta za grupę albo organizację. 

Roczny limit wsparcia dla organizacji producentów wynosi 100 tys. euro, a dla grup producentów 60 tys. euro oraz nie więcej niż 6 tys. euro w przeliczeniu na jednego członka.

Kalendarium naboru wniosków

Rodzaj dotacji Termin składania wniosków
Locha plus od 28 sierpnia do 15 września 2023 roku
Dotacje dla pszczelarzy 2024

od 3 kwietnia do 15 września 2023 roku

Energia dla wsi

od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 roku

Inwestycje zapobiegające ASF u świń

od 7 września do 20 października 2023 roku

Rozwój Małych Gospodarstw 2024

od 28 września do 27 października 2023 roku

Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych 2023

od 4 września do 3 października 2023 roku

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Procedura składania wniosków

Jak i gdzie złożyć wniosek w Olsztynie?

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich wyżej wymienionych dofinansowań należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR w Olsztynie.

Dokumenty można dostarczyć:

 • osobiście,
 • listownie - jako przesyłka rejestrowana,
 • przez Internet, za pośrednictwem ePUAP.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Za złożenie wniosków nie pobiera się opłaty.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Czas rozpatrzenia wniosków uzależniony jest od wymogów programu przyznawania wsparcia oraz sprawności pracy organu przyjmującego dokumenty.

Warto również zapoznać się z kryteriami dopłat w ramach programu "Młody Rolnik" i warunkami uzyskania dopłaty do wapnowania gleb.

Podstawa prawna 


Gdzie załatwić sprawę dotacje dla rolników w Olsztynie?

Aby załatwić sprawę dotacje dla rolników w Olsztynie, należy skontaktować się z instytucją ARiMR Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny pod adresem Św. Wojciecha 2 w Olsztynie, lub z 1 inną instytucją.

ARiMR Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie

adres: Św. Wojciecha 2, 10-038 Olsztyn

tel. +48895210920 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

ARiMR Biuro Powiatowe w Olsztynie

adres: ul. Towarowa 20, 10-417 Olsztyn

tel. +48895218321 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę dotacje dla rolników online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 30,1 tys. dokumentów!
Wniosek o dofinansowanie trzody chlewnej
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu