Zgłoszenie rozpoczęcia budowy Toruń - zawiadomienie PDF wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 28 stycznia 2024 7 min. czytania

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Jeżeli inwestor posiada już pozwolenie na budowę lub ją zgłosił, może rozpocząć inwestycję. Zanim to jednak nastąpi, powinno się pamiętać o zawiadomieniu organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. Kiedy jest to konieczne? Kto musi złożyć zawiadomienie? Ile to kosztuje? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kogo należy poinformować o terminie rozpoczęcia robót budowlanych?

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić:

 • odpowiedni urząd, 
 • projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem,
 • autora projektu – jeżeli inwestor ma ustanowiony nadzór autorski.

Kto może złożyć zawiadomienie?

Zawiadomienie składa inwestor bądź jego pełnomocnik.

Kiedy zgłoszenie terminu rozpoczęcia robót jest wymagane?

Złożenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót jest konieczne w przypadku inwestycji, które wymagają:

 • pozwolenia na budowę w Toruniu,
 • dokonania zgłoszenia w Toruniu:
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
  • sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV; wodociągowych; kanalizacyjnych; cieplnych; gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa,
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  • obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej,
  • instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.

Zawiadomienie składa się wyłącznie w sytuacji, gdy urząd w Toruniu nie wydał sprzeciwu w sprawie rozpoczęcia robót.

Co trzeba zrobić przed złożeniem zawiadomienia?

Plac budowy musi być odpowiednio przygotowany, zanim rozpoczną się na nim pierwsze prace. Należy:

 • zadbać o sporządzenie projektu technicznego,
 • wybrać kierownika budowy – w przypadku:
  • robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
  • budowy wymagającej zgłoszenia,
  • przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych – o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
  • robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy w Toruniu,
  • robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • wybrać inspektora nadzoru inwestorskiego – w przypadku:
  • gdy taki obowiązek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy,
  • robót budowlanych objętych decyzją w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo – jeżeli budowa została zakończona – o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego,
  • obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny – o ile jest wymagany,
 • wystąpić do urzędu z wnioskiem o rejestrację dziennika budowy w Toruniu.

Kierownik budowy to osoba obarczona wielką odpowiedzialnością. Jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót musi zadbać o:

 • zabezpieczenie terenu budowy lub rozbiórki,
 • potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy otrzymania od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu technicznego – o ile jest wymagany,
 • umieszczenie na terenie budowy, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zawierającej następujące informacje:
  • rodzaj robót budowlanych i adres ich prowadzenia,
  • organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie,
  • data i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia,
  • nazwa i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
  • imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora,
  • imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy,
 • ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni.

​​Jaki jest cel zawiadomienia? 

Zawiadomienie jest niezbędne dla nadzoru budowlanego w celu prowadzenia ewidencji obiektów budowlanych, które są rozpoczynane lub oddawane do użytkowania.

Dodatkowo zawiadomienie wspomaga nadzór budowlany w zakresie:

 1. Prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.
 2. Zgodności realizowanego obiektu z przepisami budowlanymi, decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem, a także projektem budowlanym.
 3. Weryfikacji uprawnień osób odpowiedzialnych za prowadzenie robót.

Jeśli osoba zainteresowana nie złoży zawiadomienia, grozi jej kara grzywny.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Zgłoszenie terminu robót budowlanych

Wymagane dokumenty

Wzór zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robów budowlnyach

Inwestor chcący rozpocząć budowę, musi złożyć:

 • zawiadomienie o zamierzonym terminie robót budowlanych,
 • imiona i nazwiska kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – jeżeli został ustanowiony,
 • oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz stwierdzające przyjęcie obowiązków kierowania robotami budowlanymi,
 • oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków,
 • zaświadczenie o wpisie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • zaświadczenie o wpisie inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego,
 • informacje zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zamieszczona w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych – jeżeli z niego skorzystano,
 • dowód opłaty za pełnomocnictwo – jeżeli z niego skorzystano.

Gdzie złożyć zawiadomienie w Toruniu?

Komplet dokumentów można złożyć na 3 sposoby:

→ w Toruniu, o ile miejscowość jest właściwa ze względu na lokalizację inwestycji,

 • listownie w jednej z instytucji w Toruniu,
 • przez Internet, za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

Kiedy złożyć zgłoszenie rozpoczęcia budowy?

Dokumenty należy dostarczyć przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Ile kosztuje złożenie zgłoszenia?

Usługa jest bezpłatna. Opłata pojawi się w momencie, gdy inwestor skorzysta z pełnomocnictwa i wyznaczy na swojego pełnomocnika kogoś spoza rodziny – wtedy zapłaci 17 złotych.

Ile czeka się na przyjęcie zgłoszenia?

Roboty budowlane można rozpocząć tuż po złożeniu zgłoszenia, w terminie w nim wskazanym.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w Toruniu?

Aby załatwić sprawę zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w Toruniu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta pod adresem Wały Gen. Władysława Sikorskiego 8 w Toruniu, lub z 2 innymi instytucjami.

Urząd Miasta w Toruniu

adres: Wały Gen. Władysława Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

tel. +48566118777 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt: 07:30-17:00
śr: 07:30-17:00
czw: 07:30-17:00
pt: 07:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu

adres: UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 41 A, 87-100 Toruń

tel. +48566522543 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu

adres: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń

tel. +48566611920 

strona www e-mail

Otwarte do 16:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych online?

E-Budownictwo
Serwis umożliwiający składanie wniosków w sprawach budowlanych przez Internet.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,3 tys. dokumentów!
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych [PDF]
Pobierz dokument
Informacja zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczone w ogłoszeniu umieszczonym na budowie lub rozbiórce
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu