Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Przedecz - wzór [PDF, DOC] 2023

Weryfikacja: 7 lutego 2023

Przyjęcie dziecka do przedszkola

Dzieci w wieku ok. 3 lat zaczynają swoją edukację w przedszkolach. Jak zapisać malucha do wybranej placówki i kto może tego dokonać? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rekrutacja do przedszkola w miejscowości Przedecz krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola w miejscowości Przedecz, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą realizować go w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe z oddziałem "0"). Jest to obowiązek dziecka i rodzica, ale to urząd gminy lub miasta musi zagwarantować miejsce w jednej z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Co może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W wielu placówkach podczas przyjmowania kandydatów bierze się pod uwagę:

  • wielodzietność rodziny dziecka,
  • rodzeństwo dziecka uczęszczające do tej samej placówki,
  • poddanie dziecka szczepieniom ochronnym, 
  • wcześniejsze uczęszczanie dziecka do żłobka,
  • niepełnosprawność:
    • dziecka
    • jednego lub obojga rodziców dziecka,
    • rodzeństwa dziecka,
  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
  • sytuację zawodową rodziców,
  • objęcie rodziny dziecka opieką ze strony pomocy społecznej,
  • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Za spełnienie kryteriów przyznawane są punkty rekrutacyjne. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość zebranych punktów. Aby udowodnić spełnienie wybranego kryterium, należy przedstawić stosowne oświadczenie.

Kto zapisuje dziecko do przedszkola w miejscowości Przedecz? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola w miejscowości Przedecz spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć w miejscowości Przedecz? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w wybranym oddziale przedszkolnym w miejscowości Przedecz. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w miejscowości Przedecz. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w miejscowości Przedecz? 

Jak zapisać dziecko do przedszkola w miejscowości Przedecz? 

  1. Należy wybrać interesujące wnioskującego przedszkole publiczne w miejscowości Przedecz. 
  2. Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną placówką, i zweryfikować do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
  3. Co dalej?
    • jeśli przedszkole w miejscowości Przedecz prowadzi stacjonarną rekrutację, należy: 
      • odebrać wniosek dostępny w wybranym przedszkolu, 
      • wypełnić wniosek,
      • złożyć dokument w wybranej placówce.
  • jeśli przedszkole w miejscowości Przedecz prowadzi rekrutację Internetową:
    • należy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
    • następnie trzeba zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
    • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
    • po zakończonej rekrutacji Urząd może poprosić o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
  1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki rekrutacji i listę zaklasyfikowanych dzieci. 

Koszt i terminy zapisów do przedszkola w miejscowości Przedecz

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola w miejscowości Przedecz jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola w miejscowości Przedecz

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola w miejscowości Przedecz, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie w placówce i w razie potrzeby dostarczyć dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu miasta/gminy z prośbą o przyznanie mu miejsca w jakiejkolwiek miejskiej placówce przedszkolnej. 

Jeśli wnioskujący zdecyduje się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

  • wysłać prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola,
  • odwołać się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola w miejscowości Przedecz, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Należy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku / podania o przyjęcie do przedszkola

Podanie - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - PDF, DOCWzór jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej rodzica placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera następujące informacje: 

  • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
  • adres do korespondencji, 
  • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
  • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
  • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
  • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
  • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
  • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
  • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Warto pamiętać, że osobą, która może odebrać dziecko z przedszkola, jest jego rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli ten samodzielnie nie może tego zrobić, musi dostarczyć do placówki upoważnienie, które daje prawo odebrania dziecka innej osobie np. dziadkowi, cioci, babci.

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w miejscowości Przedecz?

Aby załatwić sprawę przyjęcie do przedszkola w miejscowości Przedecz, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole Gminne w Przedczu przy ul. pl. św. Wawrzyńca 16.

Przedszkole Gminne w Przedczu w miejscowości Przedecz

pl. św. Wawrzyńca 16, 62-635 Przedecz

tel. +4848632738542 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,5 tys. dokumentów!
Wypełniony wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola [PDF]
Pobierz wniosek
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o pracujących rodzicach [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo, korzystające z usług danego przedszkola [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych [PDF]
Pobierz dokument