Świadczenie pielęgnacyjne Przedecz - komu przysługuje i ile wynosi? - wniosek PDF wzór 2023

Świadczenie pielęgnacyjne

Co to jest świadczenie pielęgnacyjne i ile wynosi?

Świadczenie pielęgnacyjne to wsparcie finansowe dla osób, które były zmuszone zrezygnować z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Aktualnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2458 złotych i jest wypłacane co miesiąc. Jego wysokość podlega waloryzacji.

Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i nie podlega opodatkowaniu.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tym, którzy rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, którego niepełnosprawność powstała:

 • do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia,
 • do dnia ukończenia przez nie 25. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej;

i są to:

 • rodzice (matka lub ojciec),
 • opiekun faktyczny dziecka (który wystąpił z wnioskiem o przysposobienie),
 • rodzina zastępcza spokrewniona (według ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
 • osoby spokrewnione w drugim stopniu (dziadkowie, wnuki, rodzeństwo) ale tylko jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
  • rodzice osoby niepełnosprawnej (oboje) nie żyją, są małoletni, są pozbawieni praw rodzicielskich lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
  • poza rodzicami nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (czyli dzieci), są małoletnie lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
  • nie ma ustanowionego  opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej spokrewnionej lub są, ale mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.
 • inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, chybachyba że mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje pod warunkiem, że wymienione wyżej osoby nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności gdy występują wskazania do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Komu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Kto nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenia nie otrzymają osoby sprawujące opiekę, jeśli przysługuje im prawo do:

Z otrzymywania tego świadczenia wyklucza się osoby wymagające opieki, jeśli:

 • pozostają w związku małżeńskim (oprócz sytuacji, kiedy współmałżonek posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • zostały umieszczone w rodzinie zastępczej niespokrewnionej,
 • zostały umieszczone w rodzinnym domu dziecka,
 • zostały umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzystają w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (dotyczy placówek związanych z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, z wyjątkiem podmiotów leczniczych).

Wniosek zostanie odrzucony również jeśli na daną osobę wymagającą opieki, przyznano:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego → Dowiedz się, jak starać się o zasiłek rodzinny w miejscowości Przedecz
 • specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • innej osobie wcześniejszą emeryturę,
 • innej osobie świadczenie o podobnym charakterze, wypłacane za granicą (chyba, że dwustronne umowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej).

Świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą

Dla seniorów rząd przygotował inne świadczenie, zasiłek pielęgnacyjny → Zobacz, jak się starać o zasiłek pielęgnacyjny w miejscowości Przedecz

Jak długo można pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Jak długo można pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie jest przyznawane na czas nieokreślony.
W przypadku, gdy orzeczenie o niepełnosprawności zostało wystawione na czas określony, świadczenie zostanie ustalone do ostatniego dnia miesiąca ważności orzeczenia.

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do lat pracy?

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do emerytury? Okres pobierania świadczenia nie wlicza się do lat pracy pracownika, więc nie będzie brany pod uwagę podczas wyliczania emerytury.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Kiedy można złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne można złożyć w dowolnym momencie, gdy wnioskujący spełnia przesłanki do jego otrzymania.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby uzyskać świadczenie należy złożyć:

Gdzie składa się wnioski o świadczenie pielęgnacyjne?

Gdzie składa się wnioski o świadczenie pielęgnacyjne i ile to kosztuje?

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. online - za pomocą rządowego portalu [email protected], przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego, lub
 2. w wersji papierowej - osobiście lub listownie - wypełniając dokumenty i składając je do odpowiedniej jednostki terenowej, odpowiedzialnej za realizację świadczeń rodzinnych - Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Przedecz (miejskiego lub gminnego) lub Urzędu Miasta/Gminy w miejscowości Przedecz

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.);
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 111);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 (M. P. z 2020 r., poz. 1031).

Gdzie załatwić sprawę Świadczenie pielęgnacyjne w miejscowości Przedecz?

Aby załatwić sprawę Świadczenie pielęgnacyjne w miejscowości Przedecz, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Przedecz

Adres: ul. Kościuszki 2, 62-635 Przedecz

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:15 więcej dni

pon-pt: 07:15-15:15
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48632738417 

Internet:  strona www e-mail

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 47,3 tys. dokumentów!
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Pobierz dokument