Wydział Komunikacji Wrocław - kontakt, druki do pobrania i rezerwacja wizyty online

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 10 min. czytania

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Wrocław

adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-529 Wrocław

tel. +48717777777 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:15
sob-niedz: nieczynne

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Wrocław umożliwia załatwienie 50 spraw

W celu załatwienia spraw w instytucji Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Wrocław przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Wydział komunikacji Wrocław

Wydział komunikacji jest jednostką organizacyjną odpowiedzialną za sprawy komunikacyjne. Dotyczą one nie tylko rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów uprawniających do ich prowadzenia, ale również szeregu spraw związanych z transportem i komunikacją drogową: zezwoleń na wykonywanie transportu i przewozów, licencji na prowadzenie taksówki we Wrocławiu, zarządzaniem Stacjami Kontroli Pojazdów czy nadzorem nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców

Wydział Komunikacji we Wrocławiu​​​​ - rezerwacja wizyty online

Część wydziałów komunikacji oferuje internetową rezerwację kolejki w wybranym dniu i o wybranej porze, w godzinach pracy urzędu. Dzięki temu petent może zaoszczędzić wiele czasu i przyjść do urzędu na umówioną wcześniej godzinę.

Aby zarezerwować wizytę w Wydziale Komunikacji we Wrocławiu należy wejść na stronę urzędu i sprawdzić, czy istnieje możliwość umówienia wizyty przez Internet. 

Opłaty w Wydziale Komunikacji we Wrocławiu ​​​​

Opłaty za rejestrację pojazdów zakupionych w Polsce

Rejestracja pojazdu zakupionego w Polsce Wysokość opłaty
Rejestracja samochodu  161,50 zł
Rejestracja motocykla, przyczepy, ciągnika rolniczego, quada 121,50 zł 
Rejestracja motoroweru 111,50 zł
Rejestracja pojazdu z zachowaniem dotychczasowych numerów rejestracyjnych 67 zł 
Pełnomocnictwo 17 zł 

Opłaty za rejestrację pojazdów z zagranicy 

Opłaty za rejestrację samochodu sprowadzanego z zagranicy 

Wysokość opłaty
Stały dowód rejestracyjny + nalepka legalizacyjna 66,50 zł
Pozwolenie czasowe 13,50 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej, karty pojazdu 1,50 zł

Tablice rejestracyjne (jedne z poniższych):

 • standardowe
80,00 zł
 • zabytkowe
100,00 zł
 • indywidualne
1000,00 zł
Akcyza
 • 3,1% wartości samochodu dla pojemności silnika do 2000 cm3
 • 18,6% wartości samochodu dla pojemności silnika powyżej 2000 cm3
Cło (dla samochodów sprowadzonych spoza Unii) 10% wartości samochodu (dla aut osobowych)

Zakres działalności Wydziału Komunikacji we Wrocławiu

Zadania Wydziału Komunikacji można podzielić na kilka kategorii.

Wydział komunikacji - ewidencja pojazdów we Wrocławiu

Ewidencja i rejestracja pojazdów we Wrocławiu​​​​​

Wydział Komunikacji we Wrocławiu przede wszystkim prowadzi działania związane z rejestracją pojazdów i ich ewidencją. To jego urzędnicy są odpowiedzialni za wydawanie tablic rejestracyjnych, tam też zgłasza się po odbiór dowodu rejestracyjnego we Wrocławiu. Ponadto do jego zadań należą:

 • rejestracja pojazdów petentów mieszkających we Wrocławiu
 • rejestracja czasowa pojazdów w celu wykonania badań technicznych
 • przyjmowanie i analiza wniosków o rejestrację
 • przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów we Wrocławiu
 • wprowadzanie danych do systemu elektronicznego
 • drukowanie i wydawanie pozwoleń czasowych
 • zamawianie i wydawanie znaków legalizacyjnych
 • zamawianie i wydawanie nalepek kontrolnych
 • zamawianie, legalizacja i wydawanie tablic rejestracyjnych standardowych, zabytkowych i indywidualnych (Wrocław)
 • składanie zamówień na personalizację dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów
 • wysyłanie zawiadomień i potwierdzanie danych o pojazdach
 • wysyłanie zapytań do Systemu Informacyjnego Schengen
 • pobieranie opłat za czynności rejestracyjne
 • naliczanie i pobieranie opłaty ewidencyjnej oraz przekazywanie jej do ministerstwa
 • tworzenie papierowych teczek akt pojazdów i ich archiwizacja
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wtórniki dokumentów rejestracyjnych, ich zamawianie, odbiór i wydawanie wnioskodawcom
 • dokonywanie stosownych adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów wraz z aktualizacją elektronicznej bazy danych (hak, gaz, taxi, współwłasność, „L”, VAT)
 • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne we Wrocławiu
 • deponowanie i wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez policję
 • nadawanie i kierowanie na nabicie nowych cech identyfikacyjnych i tabliczek znamionowych zastępczych pojazdów
 • przyjmowanie wniosków o czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu, naliczanie i pobieranie stosownych opłat, wydawanie odpowiednich decyzji, przywracanie pojazdów do ruchu
 • przyjmowanie wniosków o wycofanie pojazdów z ruchu w związku z ich likwidacją na stacjach demontażu, kradzieżą, trwałą utratą, wywozem bądź potwierdzonym pozostawieniem za granicą oraz wydawanie stosownych decyzji
 • wyrejestrowywanie pojazdów we Wrocławiu w związku z powiadomieniem o ich likwidacji na stacjach demontażu we Wrocławiu
 • odmowa rejestracji pojazdów, które nie spełniają ustawowych wymogów
 • sporządzanie sprawozdań i współpraca z różnymi instytucjami (sądy, prokuratura, policja, straż miejska, urzędy gmin, powiaty, urzędy skarbowe, urzędy celne, komornicy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, stacje diagnostyczne, stacje demontażu, ITS, ośrodki rzeczoznawców, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Biuro Administracyjno-Finansowe, Centralny Ośrodek Informatyki itp.)
 • skanowanie dokumentacji związanej z rejestracją pojazdów
 • archiwizacja akt

Wydział komunikacji - ewidencja kierowców we Wrocławiu

Ewidencja kierowców

Oprócz gromadzenia danych na temat pojazdów, dedykowany Wydział Komunikacji we Wrocławiu zajmuje się również sprawami kierowców. To właśnie w tym urzędzie złożysz wniosek o prawo jazdy czy odbierzesz zatrzymany przez policję dokument. Urzędnicy mogą także skierować Cię na dodatkowe badania lekarskie i psychologiczne, związane z prowadzeniem pojazdów. Szczegółowy zakres działalności Urzędu Komunikacji w zakresie ewidencji kierowców mieszkających we Wrocławiu znajdziesz poniżej:

 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (w tym urzędzie składasz wniosek o prawo jazdy we Wrocławiu i międzynarodowe prawo jazdy we Wrocławiu). Zarówno krajowe, jak i międzynarodowe prawo jazdy może odebrać pełnomocnik na podstawie upoważnienia do odbioru prawa jazdy,
 • zakładanie profili kandydatów na kierowców (PKK) we Wrocławiu,
 • przyjmowanie i analiza wniosków i akt po egzaminie oraz nadesłanych z innych urzędów i z zagranicy,
 • wprowadzanie danych do systemu elektronicznego,
 • składanie zamówień na personalizację praw jazdy,
 • drukowanie i wydawanie praw jazdy międzynarodowych,
 • wydawanie decyzji o uzyskanych uprawnieniach do kierowania pojazdami,
 • przyjmowanie żądań akt z innych urzędów i ich wysyłka,
 • naliczanie i pobieranie opłat za czynności związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
 • naliczanie i pobieranie opłaty ewidencyjnej oraz jej przekazywanie do ministerstwa,
 • odbiór spersonalizowanych dokumentów oraz ich wydawanie wnioskodawcom,
 • tworzenie papierowych teczek akt kierowców i ich archiwizacja,
 • deponowanie i wydawanie zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami wraz z prowadzeniem ewidencji zatrzymanych uprawnień oraz ewidencji osób bez uprawnień, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów,
 • kierowanie osób uprawnionych do kierowania pojazdami na badania lekarskie i psychologiczne,
 • kierowanie osób uprawnionych do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 • kierowanie osób na kursy reedukacyjne,
 • przedłużanie okresów próbnych,
 • wydawanie decyzji o zatrzymaniu bądź zwrocie prawa jazdy we Wrocławiu,
 • wydawanie decyzji o cofnięciu bądź przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami,
 • sporządzanie sprawozdań oraz współpraca z sądami, organami ścigania, WORD, zespołami opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień, które uzyskały wynik negatywny na egzaminie państwowym oraz przesyłanie tych akt do WORD na wniosek zainteresowanego,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami,
 • Informowanie sądu i policji o wykonaniu środka karnego w stosunku do osób, którym zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • ustawowa wymiana praw jazdy we Wrocławiu,
 • wymiana zagranicznych praw jazdy we Wrocławiu,
 • ewidencjonowanie osób skierowanych na badania lekarskie i psychologiczne oraz prowadzenie stosownych postępowań w tych sprawach,
 • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi we Wrocławiu, takimi, jak karetka, wóz strażacki itp. 

Wydział komunikacji - nadzór nad OSK we Wrocławiu

Nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców

Wskazany Wydział Komunikacji we Wrocławiu sprawuje także pieczę nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców (OSK). Prowadzi m.in. ewidencję instruktorów jazdy. Do kompetencji tego urzędu należy także:

 • przyjmowanie wniosków, analiza i wydawanie zaświadczeń na prowadzenie szkoleń kierowców i instruktorów;
 • prowadzenie nadzoru nad OSK;
 • cofanie jednostce zaświadczeń na prowadzenie szkolenia;
 • dokonywanie wpisów i skreśleń w ewidencji instruktorów;
 • zamawianie, odbiór i wydawanie legitymacji instruktorskich;
 • wydawanie uprawnień dla egzaminatorów na prawa jazdy kat „T” we Wrocławiu.

Nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów

Wydział komunikacji - SKP we Wrocławiu

Podobnie jak dla OSK, podmiotem odpowiedzialnym za nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów we Wrocławiu, w których dokonujemy przeglądu naszych samochodów, odpowiada Wydział Komunikacji we Wrocławiu. W tym właśnie urzędzie możesz m.in. złożyć wniosek o uzyskanie uprawnień diagnosty. Ponadto do jego kompetencji należy:

 • przyjmowanie wniosków, analiza, pobieranie opłat i wydawanie zaświadczeń do przeprowadzania badań technicznych;
 • sprawowanie nadzoru nad SKP;
 • przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli SKP;
 • cofanie wydanych upoważnień;
 • przyjmowanie wniosków, analiza i wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów;
 • cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych.

Wydział komunikacji - parkingi depozytowe we Wrocławiu

Usuwanie pojazdów z drogi i parkingi depozytowe

Ta gałąź działalności Wydziału Komunikacji dotyczy deponowania samochodów, które muszą zostać usunięte z drogi, ponieważ stwarzają zagrożenie dla innych użytkowników. Dzięki temu Wrocław to miejscowość uporządkowana i bezpieczna. Urząd Komunikacji jest zobowiązany do:

 • wyznaczania podmiotów do prowadzenia parkingów;
 • wyznaczania podmiotów do usuwania pojazdów z drogi;
 • współpracy w ustalaniu opłat za usuwanie pojazdów z drogi;
 • składania do sądu wniosków o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdów nieodebranych z parkingu w przepisowym terminie;
 • zlecania rzeczoznawcom szacunków pojazdów nieodebranych w terminie;
 • wydawania postanowień i decyzji obciążających, związanych z usuwaniem, przechowywaniem i szacowaniem wartości nieodebranych pojazdów;
 • likwidacji przechowywanych pojazdów (przeprowadzenie licytacji lub przekazywanie pojazdów do stacji demontażu - auto złomu we Wrocławiu).

Wydział komunikacji - komunikacja zbiorowa we Wrocławiu

Koordynacja transportu drogowego

Wydział Komunikacji prowadzi działania koordynujące przewóz osób i transport drogowy. Wydaje licencje na przewóz, opiniują rozkłady jazdy na podstawie badań rynku, pomaga w lokalizacji przystanków autobusowych we Wrocławiu i dba o ich utrzymanie. Dodatkowo na liście jego zadań znajdziemy:

 • przyjmowanie wniosków oraz analizowanie i naliczanie opłat z tytułu wydawania licencji, zezwoleń, zaświadczeń i wypisów;
 • wydawanie i cofanie licencji na transport drogowy towarowy i osobowy pojazdami, które nie są taksówkami;
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na przewóz osób;
 • wydawanie i cofanie zaświadczeń na transport krajowy i międzynarodowy na użytek własny;
 • uzgadnianie, opiniowanie i koordynowanie rozkładów jazdy;
 • badanie rynku przewozu osób;
 • przeprowadzanie kontroli działalności transportowej;
 • kontrola regularności funkcjonowania autobusów;
 • uzgadnianie lokalizacji przystanków komunikacji autobusowej;
 • naliczanie opłat i fakturowanie zadań wynikających z utrzymywania przystanków;
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej.

Druki do pobrania

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu