Opłata skarbowa Łódź od pełnomocnictwa, za wydanie zaświadczenia, pozwolenia i innych dokumentów 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Opłata skarbowa Łódź

Opłata skarbowa to nieodłączny element większości spraw urzędowych. Uiszcza się ją w celu otrzymania zaświadczeń, zgód, odpisów oraz wielu innych dokumentów. Kiedy zapłacenie opłaty skarbowej jest konieczne? Ile wynosi opłata skarbowa i kto musi ją uiszczać? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest opłata skarbowa?

Jest to zapłata za wydanie różnego rodzaju dokumentów, pozwoleń czy koncesji, a także za złożenie wniosku o dokonanie czynności urzędowej czy udzielenie pełnomocnictwa. 

Bez uiszczenia koniecznej opłaty, petent nie otrzyma dokumentu, o który wnioskował lub nie załatwi wybranej sprawy.

Kto musi uiszczać opłatę skarbową?

Obowiązek uiszczania opłaty skarbowej ciąży na:

 • osobach fizycznych, na przykład prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
 • osobach prawnych, na przykład spółkach kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych,
 • jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, na przykład spółkach osobowych: jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych czy wspólnotach mieszkaniowych.

Kto jest zwolniony z opłaty skarbowej?

Kto jest zwolniony z opłaty skarbowej?

Z opłaty skarbowej są zwolnione:

 • państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, siły zbrojne, międzynarodowe organizacje/instytucje i ich oddziały/przedstawicielstwa, korzystające na podstawie prawa z przywilejów i immunitetów, a także członkowie ich personelu - jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Polski (pod warunkiem wzajemności),
 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego – jeśli załatwiają sprawy urzędowe, które wiążą się z nieodpłatną działalnością,
 • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
 • osoby fizyczne, które prowadzą czynną ochronę gatunkową oraz jeśli mają gospodarstwa rolne, leśne, rybackie narażone na szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa.

Kiedy trzeba zapłacić opłatę skarbową?

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje w momencie:

 • zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
 • złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, zezwolenia lub koncesji np. koncesji na sprzedaż alkoholu w Łodzi,
 • złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłata skarbowa od zakupu samochodu

Bardzo często osoby kupujące auto lub inny pojazd na umowę kupna-sprzedaży mylą opłatę skarbową, z podatkiem od czynności cywilno prawnych. Za zakup samochodu nie uiszcza się opłaty skarbowej. Jest to powszechnie używane przez obywateli określenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PPC-3), który musi zostać uiszczony po zakupie pojazdu. 

Kiedy uiszczenie opłaty skarbowej nie jest konieczne?

Część spraw i czynności jest zwolniona z opłaty skarbowej. Należą do nich m.in.:

 • czynności urzędowe, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób posiadających uprawnienia dla kombatantów,
 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 • związane z wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
 • związane z powszechnym obowiązkiem obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
 • związane z zatrudnieniem, wynagrodzeń za pracę,
 • związane z nauką, szkolnictwem i oświatą pozaszkolną oraz ochroną zdrowia,
 • związane z gospodarką nieruchomościami,
 • związane z nabyciem obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
 • związane z pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
 • związane z udzieleniem ochrony międzynarodowej, udzieleniem azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
 • związane z rekompensatami z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • czynności urzędowe, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w sprawach z zakresu wykonywania przez te podmioty zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej,
 • dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub zmianę nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób,
 • wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody,
 • wydanie zaświadczenia przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w sprawach z zakresu wykonywania zadań własnych,
 • wydanie zaświadczenia wymaganego do uzyskania dofinansowania z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • czynności urzędowe, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są zwolnione z tych opłat,
 • czynności urzędowe lub wydanie zaświadczenia, jeżeli następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazano za pośrednictwem polskiego konsula, albo jeżeli doręczenie dokumentu, który potwierdza dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia odbywa się za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

Ile wynosi opłata skarbowa w w Łodzi?

Ile wynosi opłata skarbowa w Łodzi?

Wysokość opłaty skarbowej zależy przede wszystkim od załatwianej sprawy. Do najpopularniejszych należą opłaty:

od pełnomocnictwa 17 zł
za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach 21 zł
za potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 5 zł za każdą zaczętą stronę
za pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego 36 zł
za zatwierdzenie projektu budowlanego 47 zł
za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu 90 zł

Pełna lista opłat skarbowych

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Gdzie uiszcza się opłatę skarbową w Łodzi?

Opłatę skarbową można zapłacić na 3 sposoby:

 • w kasie urzędu w Łodzi,
 • na konto bankowe urzędu,
 • u wyznaczonych przez urząd w Łodzi inkasentów, jeśli ich wyznaczył. 

Numeru konta urzędu w Łodzi należy poszukiwać na jego stronie internetowej.

Dowód opłaty skarbowej

Dowód opłaty skarbowej - co może nim być? 

Gdy warunkiem uzyskania dokumentu lub pozwolenia jest uiszczenie opłaty skarbowej, wówczas wraz z wnioskiem należy okazać dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Dokument należy dostarczyć do urzędu w Łodzi do 3 dni od powstania obowiązku zapłaty.

Dowodem zapłacenia opłaty skarbowej może być:

 • potwierdzenie przelewu z konta bankowego,
 • pocztowy dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty, czyli kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego.

Kiedy można się ubiegać o zwrot opłaty skarbowej?

O zwrot opłaty skarbowej można się ubiegać, jeśli:

 • zapłacono opłatę skarbową, która nie była wymagana → czynność nie podlegała takiej opłacie,
 • zapłacono więcej, niż wymagano,
 • mimo zapłacenia opłaty urząd nie załatwił sprawy, np. nie wydał zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia lub koncesji.

Zwrot jest możliwy pod warunkiem złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej. Nie ma oficjalnego wzoru takiego wniosku - należy napisać go samodzielnie i złożyć do urzędu w Łodzi, do którego wpłacono wcześniej opłatę.

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym została zapłacona.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę opłata skarbowa w Łodzi?

Aby załatwić sprawę opłata skarbowa w Łodzi, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta pod adresem ul. Piotrkowska 104 w Łodzi, lub z 13 innymi instytucjami.

Urząd Miasta w Łodzi

adres: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel. +48426384444 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr: 08:00-16:00
czw: 09:00-17:00
pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Delegatura Bałuty w Łodzi

adres: ul. Smugowa 26A, 91-066 Łódź

tel. +48426385107 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Delegatura Górna w Łodzi

adres: Al. Politechniki 32, 90-980 Łódź

tel. +48426385614 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Delegatura Polesie w Łodzi

adres: ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź

tel. +48426384444 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Delegatura Śródmieście w Łodzi

adres: ul. Piotrkowska 110, 90-440 Łódź

tel. +48426384000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Delegatura Widzew w Łodzi

adres: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100, 90-360 Łódź

tel. +48426385425 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr: 08:00-16:00
czw: 09:00-17:00
pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź - Bałuty

adres: Zachodnia 47, 91-066 Łódź

tel. +48422535600 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Drugi Urząd Skarbowy Łódź - Bałuty

adres: Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105, 91-222 Łódź

tel. +48422534000 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź - Górna

adres: Gen. Walerego Wróblewskiego 10, 93-578 Łódź

tel. +48422588100 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Drugi Urząd Skarbowy Łódź - Górna

adres: Gen. Walerego Wróblewskiego 10A, 93-578 Łódź

tel. +48422588200 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Łódź - Polesie

adres: 6 Sierpnia 86A, 90-646 Łódź

tel. +48422546000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście

adres: Dowborczyków 9/11, 90-019 Łódź

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Łódź - Widzew

adres: Papiernicza 7, 92-312 Łódź

tel. +48422750800 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi

adres: aleja Tadeusza Kościuszki 85, 90-436 Łódź

tel. +48422530500 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu