Młody rolnik Łódź 2024 - warunki i wniosek o dofinansowanie PDF

Autor: Wiola Uljanowicz 9 min. czytania

Premia dla młodego rolnika

Młode osoby, które chcą założyć swoje własne gospodarstwo rolne, mogą liczyć na dofinansowanie ze strony państwa. Kto dokładnie może skorzystać z premii dla młodych rolników? Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może się starać o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach premii dla młodych rolników mogą się starać osoby, które:

 • mają ukończone 18 lat i nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
 • posiadają kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiążą się do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od złożenia wniosku;
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej (rozpoczęcie jest konieczne najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy);
 • przed dniem, w którym stały się właścicielem lub weszły w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha: 
  • nie były posiadaczami zwierząt gospodarskich, 
  • nie wystąpiły o płatności bezpośrednie, 
  • nie wystąpiły o pomoc finansową dla rolników w ramach PROW, 
  • nie prowadziły działu specjalnego produkcji rolnej,
  • nie posiadały ubezpieczenia w KRUS jako rolnik;
 • nie korzystały w poprzednich latach z programu premia dla młodych rolników lub modernizacja gospodarstw rolnych,
 • przedłożyły biznesplan dotyczący rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Premia dla młodych rolników to tylko jedno z wielu świadczeń oferowanych przez ARiMR - warto zapoznać się z innymi dotacjami dla rolników w Łodzi

Ile wynosi premia dla młodych rolników w Łodzi?

Ile wynosi premia dla młodych rolników w Łodzi?

Osoby, które skorzystają z programu i spełnią jego warunki, mogą otrzymać dofinansowanie na prowadzenie rolniczej działalności w wysokości 200 tysięcy złotych. Pomoc finansowa zostanie wypłacona w 2 ratach:

I rata – 70% kwoty pomocy na środki trwałe,
II rata – 30% kwoty pomocy na środki obrotowe.

Pierwsza rata zostanie wypłacona na podstawie złożonego wniosku w terminie ustalonym w umowie o przyznaniu pomocy, po spełnieniu przez beneficjenta warunków. Rolnik ma na to 12 miesięcy od dnia jej doręczenia. Druga rata zostanie wypłacona po realizacji biznesplanu przedstawionego podczas składania wniosku.

Na co przeznaczyć pieniądze z premii?

Na co mogą zostać przeznaczone pieniądze z premii dla młodych rolników?

W ramach inwestycji w środki trwałe (70% premii) związanych z rozpoczynaniem lub rozwojem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym uwzględnia się przede wszystkim:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych, lub przygotowania ich do sprzedaży,
 • zakup nieruchomości rolnych,
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich,
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, służącym wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży – o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok,
 • wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok.

Drugą część premii tj. 30% można przeznaczyć na zakup środków potrzebnych do produkcji rolnej:

 • paliwa rolnicze,
 • paszy dla zwierząt,
 • środki ochrony roślin,
 • nawozy.

Premia nie może zostać przeznaczona na działania w zakresie:

 • hodowli zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego,
 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów i kotów rasowych.

Nie są wspierane inwestycje, polegające na dokonaniu zakupów od małżonka beneficjenta, wstępnego lub zstępnego beneficjenta ani wstępnego, lub zstępnego małżonka beneficjenta oraz inwestycje budowlane realizowane na gruntach innych niż stanowiące wyłączną własność wnioskodawcy, lub beneficjenta, lub przedmiot jego małżeńskiej wspólności majątkowej.

Obowiązki młodych rolników

Obowiązki wynikające z pobierania premii dla młodych rolników

Beneficjenci programu pomocy, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, muszą w terminie 12 miesięcy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący. Wraz z wnioskiem o wypłatę I raty pomocy powinien dołączyć następujące załączniki: pozwolenie na budowę lub przebudowę, kosztorys oraz decyzję środowiskową – jeżeli jest wymagana odrębnymi przepisami. Młody rolnik powinien skorzystać z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa w ramach interwencji PS WPR „Kompleksowe doradztwo rolnicze”.

Przedstawiony podczas składania wniosku biznesplan należy zrealizować w terminie 3 lat od dnia wypłaty I raty pomocy

Ponadto młody rolnik zobowiązuje się do:

 • posiadania gospodarstwa:
  • o powierzchni użytków rolnych równą co najmniej powierzchni minimalnej lub wielkość ekonomiczną równą co najmniej 15 000 euro; powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 000 euro,
  • o powierzchni, której przynajmniej 50% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST,
  • stanowi lub może stanowić zorganizowaną całość gospodarczą,
 • prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym jako kierujący co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy,
 • osiągnięcie 60% przychodów z rolnictwa,
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, jednak nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę,
 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych (jeśli nie posiadał odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności, w momencie ubiegania się o pomoc).

Wniosek o płatność drugiej raty można złożyć po zrealizowaniu biznesplanu, ale nie później niż w pierwszym kwartale roku po ostatnim roku realizacji biznesplanu i nie później niż do 31 sierpnia 2029 r.

Młody rolnik nie będzie zobligowany do ubezpieczenia w KRUS. Ponadto, będzie miał możliwość równoczesnego wykonywania pracy na etacie oraz prowadzenia swojego gospodarstwa rolnego.
 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o premie dla młodych rolników

Wymagane dokumenty

Aby starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności rolniczej, należy złożyć następujące dokumenty:

Wzory dokumentów z poprzedniej edycji programu umieściliśmy tutaj. Nowe wnioski na ten moment są niedostępne.

Kiedy złożyć wniosek o premię?

Kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków będzie trwał od 30 czerwca do 27 października 2023 r.

Gdzie i w jaki sposób dostarczyć dokumenty w Łodzi?

Wnioski o przyznanie pomocy można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ARiMR (PUE).

Kryteria oceny wniosku

Po dostarczeniu do regionalnego biura ARiMR kompletu dokumentów, przejdą one weryfikację. To, czy rolnik otrzyma premię, będzie zależało od ilości otrzymanych punktów.

Kryterium Liczba przyznawanych punktów
Powierzchnia użytków rolnych maks. 3 punkty
Kwalifikacje zawodowe od 2 do 4 punktów
Uczestnictwo w systemach jakości maks. 5 punktów
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa powyżej 19 500 euro. maks. 3 punkty
Prowadzenie produkcji zwierzęcej 2 punkty
Ubezpieczenie w KRUS, posiadanie statusu studenta (dziennego) albo status bezrobotnego 1 punkt
Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem powyżej 15 do 25 lat  - 3 punkty
powyżej 25 lat - 5 punktów
Przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości 4 punkty

Premię może otrzymać rolnik, który zgromadził minimum 7 punktów.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Niestety określenie dokładnego czasu rozpatrzenia wniosku nie jest możliwe. Wszystko zależy od sprawności pracy organu rozpatrującego wnioski.

Rolnicy mogą starać się także o:

Podstawa prawna 


Gdzie załatwić sprawę młody rolnik w Łodzi?

Aby załatwić sprawę młody rolnik w Łodzi, należy skontaktować się z instytucją ARiMR Łódzki Oddział Regionalny pod adresem Al. Piłsudskiego 84 w Łodzi.

ARiMR Łódzki Oddział Regionalny w Łodzi

adres: Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź

tel. +48426756700 

strona www

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę młody rolnik online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Jej doświadczenie jest nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, zdobyte w trakcie wielu własnych załatwianych spraw. To właśnie dzięki tym doświadczeniom z pierwszej ręki zyskała wiedzę na temat wszelkich pułapek, procedur, i nieoczywistych kroków, które trzeba podjąć w trakcie takich procesów.

W swoich tekstach jest nie tylko rzetelna i precyzyjna, ale także empatyczna. Rozumie frustrację i niepewność, jakie mogą towarzyszyć ludziom w trakcie załatwiania takich spraw, dlatego stara się przekazywać informacje w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Jej artykuły są nie tylko instrukcjami krok po kroku, ale również pełne praktycznych porad, jak unikać potencjalnych problemów oraz jak osiągnąć najlepsze rezultaty.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji