Karta pobytu czasowego Łódź - dokumenty i wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy PDF 2024

Autor: Justyna Rudner 11 min. czytania

Zezwolenie na pobyt czasowy

Jeżeli cudzoziemiec zdecyduje się pozostać na terytorium Polski przez dłuższy czas, powinien on wnioskować o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy. Aby je otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek. Jakie są  różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami pobytów czasowych? Ile ważne jest pozwolenie na pobyt czasowy? I jakie dokumenty należy zgromadzić, aby je otrzymać? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Jakie uprawnienia daje karta pobytu czasowego?

Dzięki zezwoleniu na pobyt czasowy cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu, która służy m.in. do potwierdzenia jego tożsamości. Wraz z dokumentem podróży, uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy państw obszaru Schengen bez wizy. Istnieje jednak warunek okres przebywania za granicą nie może przekraczać 90 dni w okresie 180 dni.

Warto wiedzieć:

Jeżeli cudzoziemiec chce przebywać w Polsce dłużej, może starać się o kartę pobytu stałego.

Karta pobytu czasowego awers Karta pobytu czasowego rewers
Źródło grafiki: https://www.gov.pl

Rodzaje pozwolenia czasowego

Cudzoziemiec ma do wyboru kilka rodzajów pozwoleń czasowych. Ich nazwy wraz z krótkim wyjaśnieniem, kiedy są udzielane, znajdują się w poniższej tabeli.

Rodzaj pozwolenia czasowego Warunek udzielenia
Pobyt czasowy i praca Celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest wykonywanie pracy
Pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji Celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest wykonywanie szczególnie skomplikowanej pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
Pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez pracownika zagranicznego Celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego
Pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej Celem pobytu jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie obowiązujących przepisów krajowych

Pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

Celem pobytu jest zamiar podjęcia lub kontynuowania w Polsce studiów w jednostce prowadzącej studia zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzania. Zezwolenia udziela się także cudzoziemcowi gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie innych podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
Pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych Celem pobytu cudzoziemca-naukowca w Polsce jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w jednostce z siedzibą w Polsce
Pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli RP Udzielane cudzoziemcowi, który pozostaje w uznawanym przez prawo krajowe związku małżeńskim z obywatelem RP lub jego małoletniemu dziecku
Pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemców Udzielane cudzoziemcowi, który pozostaje w uznawanym przez prawo krajowe związku małżeńskim z cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Polski na określonej podstawie albo jego małoletnim dzieciom
Pobyt na terytorium Polski cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi Udzielane cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Polski, podjął współpracę z organem prowadzącym postępowanie karne w sprawie przestępstwa handlu ludźmi oraz zerwał kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie tego przestępstwa
Pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności  Udzielane ze względu na inne okoliczności uzasadniające pobyt cudzoziemca na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące
Pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową 

Udzielane gdy celem pobytu cudzoziemca będącego obywatelem:

 • Republiki Armenii, 
 • Republiki Białorusi, 
 • Republiki Gruzji, 
 • Republiki Mołdawii, 
 • Federacji Rosyjskiej, 
 • Ukrainy, 

jest wykonywanie pracy sezonowej

Pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa Celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy w jednostce przyjmującej, mającej siedzibę na terenie kraju, w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż
Pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności Celem pobytu w Polsce jest korzystanie z mobilności długoterminowej
Pobyt czasowy dla stażystów Celem pobytu jest odbycie stażu u organizatora stażu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Pobyt czasowy dla wolontariuszy Celem pobytu cudzoziemca jest udział w programie wolontariatu europejskiego
Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę  Wydawane, gdy cudzoziemiec posiada już zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, ale zamierza wykonywać pracę u innego podmiotu, u innego pracodawcy użytkownika lub na innych warunkach.

Kto może się starać o kartę pobytu czasowego?

Kto może się starać o kartę pobytu czasowego?

Zezwolenie na pobyt czasowy powinien posiadać cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa należącego do EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, który planuje pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Ile ważne jest pozwolenie na pobyt czasowy?

Pozwolenie czasowe może zostać wydane na maksymalnie 3 lata. Po upływie tego okresu cudzoziemiec nie może starać się o jego przedłużenie  zamiast tego musi wnioskować o wydanie nowego pozwolenia, czyli przejść całą procedurę od początku. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy

Karta pobytu czasowego - wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy - wzór PDF

Wymagane dokumenty do zezwolenie na pobyt czasowy

Wymagane dokumenty

Aby starać się o zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy,
 • ważny dokument podróży,
 • 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy np. akt zawarcia małżeństwa w przypadku ubiegania się o pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli RP lub umowa o pracę w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • załącznik nr 1 do wniosku  w przypadku starania się o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji albo na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • załącznik nr 2 do wniosku  w przypadku starania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • załącznik nr 3 do wniosku w przypadku starania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu odbycia wolontariatu lub stażu,
 • załącznik nr 4 do wniosku wypełniony przez pracodawcę.

Procedurą towarzyszącą składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy jest pobranie od cudzoziemca odcisków linii papilarnych. Brak złożenia odcisków linii papilarnych będzie skutkował odmową wszczęcia postępowania. Jeżeli nie jest możliwe fizyczne pobranie linii papilarnych od osoby spoza kraju, wówczas organ administracji zrezygnuje z ich pobrania.

Kiedy złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt czasowy?

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

Gdzie i jak złożyć wniosek w Łodzi?

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi lub jego delegaturze. Można je złożyć osobiście, listownie bądź przez pełnomocnika. Niektóre urzędy udostępniają także opcję wysłania wniosku przez Internet.

Jeżeli wniosek zostanie dostarczony do urzędu w Łodzi niebezpośrednio (listownie, przez pełnomocnika), wojewoda wezwie cudzoziemca do stawienia się w urzędzie w określonym terminie w celu pobrania odcisków linii papilarnych.

Ile to kosztuje?

Wysokość opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia będzie się różniła ze względu na jego rodzaj. 

Rodzaj zezwolenia Cena (zł)
Zezwolenie na pobyt czasowy 340 
Pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli RP
Pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemców
Pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych
Pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
Pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności 
Pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 440
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności 
Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 220
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową 170
Wydanie karty pobytu

100

Opłat można dokonać przelewem na konto Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Wysokości opłat mogą się różnić między urzędami, które uprawnione są do przyjmowania wniosków. Przed dokonaniem opłaty, należy skontaktować się z wybranym urzędem i upewnić się co do wysokości opłat.

Ile czeka się na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w Łodzi?

Procedura rozpatrywania dostarczonych dokumentów w Łodzi może potrwać od 30 do 60 dni. Kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście.

Wymiana karty pobytu czasowego

Wydanie nowej karty pobytu czasowego jest konieczne w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczas posiadanej karcie pobytu,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jej właściciela,
 • utraty lub uszkodzenia dokumentu.

Osoba chcąca wymienić kartę pobytu czasowego musi przygotować następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu,
 • 2 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie osoby, której wniosek dotyczy, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • ważny dokument podróży lub w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość  do okazanego oryginału dokumentu podróży należy przedłożyć kserokopie wszystkich jego stron zawierających wizy, adnotacje, wpisy itp.,
 • aktualne potwierdzenie zameldowania w miejscu zamieszkania,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wymianę karty,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku, tj. w przypadku:
  • utraty dokumentu – zaświadczenie z policji o zgłoszeniu utraty oraz formularz zgłoszenia utraty karty,
  • zmiany miejsca zamieszkania – potwierdzenie zameldowania w nowym miejscu zamieszkania,
  • zmiany danych osobowych – akty stanu cywilnego, wyroki sądowe potwierdzające ww. fakt.
Wzór wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu PDF

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać także ich oryginały (do wglądu). Ponadto wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

Kiedy złożyć wniosek o wymianę karty pobytu czasowego?

Ze względu na okoliczności, wniosek należy złożyć w urzędzie wojewódzkim:

 • 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia dokumentu,
 • 14 dni od wystąpienia innych powodów do wymiany dokumentu.

Ile kosztuje wymiana karty pobytu?

Cena za dokument będzie różniła się ze względu na okoliczności jego wydania.

 • Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku zmiany danych lub rysów twarzy: 100 zł (z ulgą 50 zł),
 • Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku:
  • pierwszej utraty/zniszczenia karty - 200 zł,
  • kolejnej utraty/zniszczenia karty - 300 zł.

W przypadku każdej kolejnej utraty/zniszczenia dokumentu opłata wyniesie 300% kwoty bazowej.

Niektórym cudzoziemcom przysługuje ulga w wysokości 50%. Mogą z niej skorzystać osoby: 

 • znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej,
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletnie, które w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyły 16 lat.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę karta pobytu czasowego w Łodzi?

Aby załatwić sprawę karta pobytu czasowego w Łodzi, należy skontaktować się z instytucją Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pod adresem ul. Piotrkowska 104 w Łodzi.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

adres: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel. +48426641000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji