Rejestracja samochodu Raszyn - koszt, dokumenty, wniosek o rejestrację pojazdu online lub wzór druku [PDF, DOC] 2023

Weryfikacja: 20 kwietnia 2023

Przed zakupem i rejestracją samochodu warto sprawdzić historię pojazdu w celu uniknięcia takich zagrożeń jak ukryte uszkodzenia, korekta licznika, czy użytkowanie pojazdu jako TAXI.

Wniosek o rejestrację pojazdu Raszyn 2021 - Rejestracja samochodu Raszyn - jakiwniosek.pl

Kierowca mieszkający w miejscowości Raszynlub każdym innym mieście w Polsce ma obowiązek zarejestrować zakupiony samochód lub inny pojazd w wydziale komunikacji ​​​​​​właściwym dla miejscowości Raszyn lub online. Jak i gdzie zarejestrować pojazd? Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku. 

Jakie pojazdy podlegają rejestracji w miejscowości Raszyn?

Kierowcy nie ominie:

Ile jest czasu na przerejestrowanie pojazdu w miejscowości Raszyn?

Do 30 dni od dnia zakupu lub darowizny, należy powiadomić wydział komunikacji o nabyciu pojazdu. Ustawa nie wyznacza jednak daty, do której konieczne jest zarejestrowanie pojazdu.

W przypadku nabycia nowego pojazdu, właściciel może upoważnić salon lub uprawnionego przedstawiciela salonu do rejestracji samochodu.

Do czasu rejestracji nie można poruszać się zakupionym pojazdem po drogach publicznych.​​​​​​

Kto może zarejestrować lub przerejestrować pojazd?

Do zarejestrowania lub przerejestrowania pojazdu uprawnieni są:

 • właściciel pojazdu,
 • wszyscy współwłaściciele, którzy muszą jednocześnie stawić się w urzędzie,
 • przedstawiciel posiadający upoważnienie do rejestracji pojazdu,
 • właściciel firmy lub pełnomocnik, jeśli pojazd jest własnością firmy. 

Ile trwa rejestracja samochodu w miejscowości Raszyn?

Ile trwa rejestracja samochodu w miejscowości Raszyn?

Rejestracja powinna trwać nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych. Na ten czas zostanie wydany tymczasowy, tzw. miękki dowód rejestracyjny. Do 30 dni nastąpi właściwa rejestracja pojazdu, a kierowca będzie mógł odebrać tzw. twardy dowód rejestracyjny.

Może się zdarzyć, że urząd nie zdąży wykonać tych czynności w wyznaczonym czasie (na przykład z powodu brakujących dokumentów). Wtedy​​​ - na wniosek kierowcy - urzędnik przedłuży czasową rejestrację o kolejne 14 dni.

Jak wygląda rejestracja nowego samochodu w miejscowości Raszyn w 2023?

Nowe auto należy zarejestrować, zanim kierowca wyjedzie nim z salonu. Może to zrobić osobiście, w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejscowości Raszyn, lub podpisać upoważnienie u dealera samochodowego do:

 • złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub
 • odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych

Takie upoważnienie opatruje się odpowiednio podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Przed udaniem się do urzędu, warto zarezerwować wizytę w wydziale komunikacji właściwym dla miejscowości Raszyn przez Internet. 

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu w miejscowości Raszyn i gdzie go złożyć? Pobierz aktualny wzór

Rejestracja osobiście w urzędzie

Należy wypełnić wniosek o zarejestrowanie samochodu drukowanymi literami i złożyć go w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejscowości Raszyn. Druki umieszczono w sekcji Pobierz dokumenty.

Wniosek o rejestrację pojazdu wzór

Poniżej przedstawiono wypełniony wzór wniosku o rejestrację pojazdu kupionego w kraju oraz samochodu sprowadzonego z zagranicy w dwóch formatach: PDF lub DOC.

Wniosek o rejestrację pojazdu Raszyn PDF i DOCWzór jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu w miejscowości Raszyn

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Rejestracja samochodu / przerejestrowanie auta Raszyn

Jak zarejestrować samochód w miejscowości Raszyn krok po kroku?

Kierowca musi:

Samochód zostanie zarejestrowany czasowo na 30 dni (kierowca otrzyma miękki dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

Do 30 dni kalendarzowych twardy dowód rejestracyjny będzie gotowy do odbioru → gdzie sprawdzić czy dokument jest już gotowy?

Dokumenty do rejestracji samochodu w miejscowości Raszyn

Dokumenty do rejestracji samochodu w miejscowości Raszyn ​​​​

Do rejestracji samochodu w wydziale komunikacji będą potrzebne:

 • wniosek o rejestrację pojazdu Raszyn - druk AO-05-01,
 • upoważnienie do rejestracji pojazdu w miejscowości Raszyn - jeżeli osobą rejestrującą jest pełnomocnik,
 • potwierdzenie tożsamości: dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionej → sprawdź, jak wyrobić dowód osobisty w miejscowości Raszyn,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 • w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, wymagany jest paszport oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:
  • wiza Schengen lub wiza krajowa,
  • karta pobytu udzielająca zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy,
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  • karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany,
 • potwierdzenie własności pojazdu, tj. faktura zakupu, umowa kupna-sprzedaży samochodu lub umowa darowizny,
 • KRS lub zaświadczenie z CEiDG - w przypadku, gdy pojazd został zakupiony na firmę,
 • potwierdzenia:
 • dla samochodów używanych - dodatkowo:
 • dla samochodów nowych - dodatkowo:
  • homologacja: świadectwo zgodności WE / świadectwo zgodności (dla homologacji krajowej) wraz z oświadczeniem zawierającym dane pojazdu, niezbędne do jego rejestracji,
  • recykling: oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów albo faktura z takim oświadczeniem (otrzymana od sprzedającego samochód).

Rejestracja samochodu na zabytek Raszyn - dodatkowe dokumenty

Jeśli kierowca ma zamiar zarejestrować swój samochód jako zabytek, potrzebuje jeszcze:

 • zaświadczenia, które potwierdzi zgodność pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu - dokumenty otrzymasz na stacji kontroli pojazdów,
 • pisemnego potwierdzenia, że pojazd jest zabytkowy. Może to być jeden z dokumentów:
  • dowód wpisu pojazdu do rejestru zabytków - kopia decyzji uwierzytelniona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub urząd odpowiedzialny za rejestr zabytków,
  • dowód wpisu do wojewódzkiej ewidencji zabytków,
  • dowód wpisu do inwentarza muzealiów.

W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego.

 

Koszt rejestracji samochodu kupionego w kraju

Opłata za rejestrację pojazdu w miejscowości Raszyn

Opłata za rejestrację samochodu w miejscowości Raszyn wynosi 67,00 zł (bez zmiany tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych oraz pozwolenia czasowego jeśli auto było wcześniej zarejestrowane w Polsce) lub 161,50 zł (ze zmianą tablic na standardowe). Można wykupić również tablice zabytkowe lub indywidualne.

Stan pojazdu Pochodzenie Rodzaj tablic rejestracyjnych Koszt rejestracji
samochód nowy lub używany krajowy bez zmiany tablicy 67,00 zł
z tablicą standardową 161,50 zł
z żółtą tablicą zabytkową 181,50 zł
z tablicą indywidualną 1081,50 zł

Na powyższe opłaty składają się:

Opłata za rejestrację samochodu w miejscowosci Raszyn

Wysokość opłaty
Dowód rejestracyjny  67,00 zł
Pozwolenie czasowe 13,50 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych 1,50 zł
Nalepka legalizacyjna  12,50 zł
Tablice rejestracyjne (jedne z poniższych):
0,00 zł
 • standardowe
80,00 zł
 • zabytkowe
100,00 zł
1000,00 zł

Po zakupie samochodu na umowę kupna-sprzedaży należy pamiętać o opłaceniu podatku PCC-3.

Przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic

Rejestrujący pojazd może wnioskować o zachowanie aktualnych tablic rejestracyjnych bez względu na miejsce poprzedniej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli tylko są czytelne i w dobrym stanie oraz posiadają aktualny wzór). Aby było to możliwe, wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenia przy rejestracji auta.

Rejestracja samochodu z zagranicy

Rejestracja samochodu z zagranicy 2023

W przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy, do jego rejestracji będzie potrzebnych kilka dodatkowych dokumentów. Nie wolno zapominać również o opłacie za akcyzę i cło! Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z zagranicy

Do rejestracji samochodu / pojazdu sprowadzonego z innego kraju (np. Niemiec, Francji, Holandii, Belgii czy Wielkiej Brytanii) Wydział Komunikacji odpowiedni dla miejscowości Raszyn potrzebuje:

 • wniosek o rejestrację pojazdu - druk AO-05-01,

 • upoważnienie do rejestracji pojazdu - jeżeli osobą rejestrującą jest pełnomocnik,

 • potwierdzenie tożsamości: dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionej,
 • w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, wymagany jest paszport oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:
  • wiza Schengen lub wiza krajowa,
  • karta pobytu udzielająca zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy,
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  • karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany,
 • potwierdzenie własności pojazdu, tj. faktura zakupu,umowa kupna-sprzedaży samochodu lub umowa darowizny,
 • KRS lub zaświadczenie z CEiDG - w przypadku, gdy pojazd został zakupiony na firmę,
 • potwierdzenie opłat urzędowych niezbędnych do rejestracji,
 • potwierdzenie wykupienia polisy OC dla pojazdu,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, wystawione przez uprawnionego diagnostę na stacji kontroli pojazdów:
  • obowiązkowe dla samochodów z kierownicą po prawej stronie (nowych i używanych),
  • obowiązkowe dla samochodu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej,
  • w przypadku auta używanego, sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej wymagane jest powyższe zaświadczenie lub jeden z dokumentów:
   • dowód rejestracyjny pojazdu, który zawiera wpis potwierdzający wykonanie oraz termin badania technicznego i wydany przez uprawnioną instytucję państwa członkowskiego do wykonywania takich badań,
   • inny dokument, który potwierdzi wykonanie oraz termin ważności badania technicznego, wydany przez uprawnioną instytucję,
 • potwierdzenie opłaty akcyzy i cła:
  • dla aut osobowych zakupionych na terenie UE: potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy,
  • dla aut spoza UE: dowód odprawy celnej przywozowej,
 • dokument dotyczący recyklingu pojazdu – jeśli pojazd był sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r. i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • dla samochodów używanych - dodatkowo:
  • zagraniczny dowód rejestracyjny samochodu, a w przypadku jego braku, dokument potwierdzający rejestrację pojazdu w państwie zakupu lub zaświadczenie z urzędu rejestrującego pojazdy w państwie zakupu – w przypadku utraty, kradzieży, zgubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego w kraju zakupu,
  • zagraniczne tablice rejestracyjne – jeżeli nie posiadasz tablic, wystarczy dostarczyć oświadczenie o ich braku lub konieczności zwrotu do kraju, z którego auto przybyło,
 • dla samochodów nowych - dodatkowo:
  • homologacja, czyli świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym informacje o pojeździe niezbędne do jego rejestracji.

Wszystkie dokumenty, które zostały sporządzone w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie. 

Koszt rejestracji samochodu z zagranicy w miejscowości Raszyn

Rejestracja auta z zagranicy kosztuje 161,50 zł (dla tablic standardowych). Do tej kwoty należy doliczyć jeszcze podatki: akcyzę, cło, VAT.

Stan pojazdu Pochodzenie Rodzaj tablic rejestracyjnych Koszt rejestracji
samochód nowy lub używany sprowadzony bez zmiany tablicy brak opcji
z tablicą standardową 161,50 zł + akcyza/cło*
z żółtą tablicą zabytkową 181,50 zł + akcyza/cło*
z tablicą indywidualną 1081,50 zł + akcyza/cło*

* Całkowity koszt sprowadzenia samochodu z zagranicy (na przykład z Niemiec, Francji, Holandii, Belgii czy Wielkiej Brytanii), zależny jest od ceny auta - to na jej podstawie wyliczane są: akcyza oraz cło i podatek VAT (dla aut sprowadzonych spoza Unii).
Poniżej prezentujemy jakie opłaty mają wpływ na koszt rejestracji auta z zagranicy.

Opłaty za rejestrację samochodu sprowadzanego z zagranicy 

Wysokość opłaty
Dowód rejestracyjny  54,00 zł
Nalepka legalizacyjna 12,50 zł
Pozwolenie czasowe 13,50 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych,  1,50 zł

Tablice rejestracyjne (jedne z poniższych):

 • standardowe
80,00 zł
 • zabytkowe
100,00 zł
1000,00 zł
Akcyza (zobacz szczegóły w dziale Podatek Akcyzowy)
 • 3,1% wartości samochodu dla pojemności silnika do 2000 cm3
 • 18,6% wartości samochodu dla pojemności silnika powyżej 2000 cm3
Cło (dla samochodów sprowadzonych spoza Unii) 10% wartości samochodu (dla aut osobowych)

Akcyza za sprowadzony samochód

Podatek akcyzowy - akcyza za sprowadzony samochód

Akcyza to obowiązkowa opłata dla każdego, kto chce zarejestrować w Polsce nowy lub używany pojazd sprowadzony z zagranicy. Akcyzę należy opłacić do 30 dni od momentu sprowadzenia samochodu do kraju.

Jak obliczyć wysokość akcyzy za samochód?

Wysokość podatku akcyzowego jest obliczana na podstawie ceny zakupu samochodu i pojemności silnika:

 • 3,1% - pojemność silnika do 2000 cm3,
 • 18,6% - pojemność silnika powyżej 2000 cm3,
 • 9,3% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych:
  • o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 cm3, ale nie wyższej niż 3500 cm3,
  • stanowiących pojazd hybrydowy o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 cm3, ale nie wyższej niż 3500 cm3,
 • 1,55% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm3 lub niższej.

W okresie do dnia 31 grudnia 2029 r. zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd hybrydowy o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm3 lub niższej.

Przykład:

Sprowadzony samochód kosztował (po przeliczeniu kwoty na złotówki) 15 000 złotych, podatek akcyzowy obliczymy następująco:

 • 3,1% x 15 000 zł = 465 zł dla samochodów o pojemności silnika do 2000 ccm,
 • 18,6% x 15 000 zł = 2790 zł dla samochodów o pojemności silnika powyżej 2000 ccm.

Gdzie w miejscowosci Raszyn można zapłacić akcyzę za sprowadzone auto?

Opłaty za akcyzę można dokonać osobiście w urzędzie skarbowym odpowiednim dla mieszkających w miejscowości Raszyn lub online na platformie puesc.gov.pl​​. Konieczne jest pobranie zaświadczenia o jej uregulowaniu, gdyż będzie ono niezbędne przy składaniu dokumentów o rejestrację pojazdu w wydziale komunikacji.

Istnieje również możliwość dokonania opłaty przez Internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Rejestracja samochodu Raszyn online

Rejestracja samochodu w miejscowości Raszyn online

Jak zarejestrować samochód ​​​​​​ w miejscowości Raszyn przez Internet? Samochód można zarejestrować online za pomocą strony Rejestracja pojazdów i Wydawanie Praw Jazdy przez Internet. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją w wyświetlanym oknie i wypełnić wniosek o rejestrację samochodu online. Niezbędne do rejestracji będą dane samochodu i skany wszystkich wskazanych powyżej dokumentów.

Jak sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy?

Wnioskujący otrzyma SMS lub e-mail z wydziału komunikacji z informacją, że dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru. Może również sprawdzić status dokumentu na stronie Info Car, wpisując numer rejestracyjny pojazdu lub 5 ostatnich znaków numeru nadwozia (VIN).

Jeżeli kierowca nie może osobiście odebrać swojego dowodu rejestracyjnego w miejscowości Raszyn, może poprosić o to kogoś innego. Wystarczy, że wypisze upoważnienie do odebrania dowodu rejestracyjnego.

Dowód rejestracyjny - sprawdź zmiany w historii pojazdu - jakiwniosek.pl

Odebrałeś dowód rejestracyjny? Sprawdź zmiany w historii pojazdu

Po odbiorze twardego dowodu rejestracyjnego warto sprawdzić historię pojazdu, czy w bazie pojazdów została już odnotowana zmiana właściciela, daty wydania dokumentów i ważność polisy. Można dokonać tego logując się do bazy CEPiK czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Poza informacjami na temat rejestracji i dokumentów historia pojazdu pokaże również:

 • dane techniczne (pojemność i moc silnika, rodzaj paliwa),
 • terminy obowiązkowych badań technicznych, które przechodził pojazd, w tym informację, czy posiada aktualne badanie,
 • odczyt licznika, zarejestrowany podczas badań technicznych (informacje o odczycie licznika są gromadzone od początku 2014 roku),
 • liczbę właścicieli i województwo rejestracji,
 • informację, czy pojazd był własnością firmy/organizacji, czy osoby prywatnej,
 • informację, czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako kradziony.

Istnieje również możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu - sprawdź, jak czasowo wycofać pojazd z ruchu w miejscowości Raszyn.

Podstawy prawne 


Gdzie załatwić sprawę rejestracja pojazdu w miejscowości Raszyn?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w miejscowości Raszyn. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.

Dokumenty do pobrania - wzory [DOC, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 38,5 tys. dokumentów!
Wniosek o zarejestrowanie/wyrejestrowanie pojazdu (PDF)
Pobierz dokument
Wniosek o zarejestrowanie/wyrejestrowanie pojazdu (DOC)
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego wniosku o rejestrację pojazdu [PDF]

Zobacz jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu zakupionego w Polsce.

Pobierz dokument
Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy [PDF]

Zobacz jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Pobierz dokument