Świadczenie pielęgnacyjne Babiak - komu przysługuje i ile wynosi? - wniosek PDF wzór 2023

Świadczenie pielęgnacyjne

Co to jest świadczenie pielęgnacyjne i ile wynosi?

Świadczenie pielęgnacyjne to wsparcie finansowe dla osób, które były zmuszone zrezygnować z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W roku 2023 świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2458 złotych i jest wypłacane co miesiąc. Jego wysokość podlega waloryzacji.

Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i nie podlega opodatkowaniu.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tym, którzy rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, którego niepełnosprawność została orzeczona:

 • do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
 • do dnia ukończenia przez dziecko 25. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej;

i są to:

 • rodzice (matka lub ojciec),
 • opiekun faktyczny dziecka (który wystąpił z wnioskiem o przysposobienie),
 • rodzina zastępcza spokrewniona (według ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
 • osoby spokrewnione w drugim stopniu (dziadkowie, wnuki, rodzeństwo), ale tylko jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
  • rodzice osoby niepełnosprawnej (oboje) nie żyją, są małoletni, są pozbawieni praw rodzicielskich lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
  • poza rodzicami nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (czyli dzieci), lub są małoletnie, lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
  • nie ma ustanowionego  opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej spokrewnionej lub są, ale mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.
 • inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, chyba że mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje pod warunkiem, że wymienione wyżej osoby nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, gdy występują wskazania do konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Komu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Kto nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenia nie otrzymają osoby sprawujące opiekę, jeśli przysługuje im prawo do:

Z otrzymywania tego świadczenia wykluczone są osoby wymagające opieki, jeśli:

 • pozostają w związku małżeńskim (oprócz sytuacji, kiedy współmałżonek posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • zostały umieszczone w rodzinie zastępczej niespokrewnionej,
 • zostały umieszczone w rodzinnym domu dziecka,
 • zostały umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzystają w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (dotyczy placówek związanych z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, z wyjątkiem podmiotów leczniczych).

Wniosek zostanie odrzucony również jeśli na daną osobę wymagającą opieki, przyznano:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego → Dowiedz się, jak starać się o zasiłek rodzinny w miejscowości Babiak
 • specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • innej osobie wcześniejszą emeryturę,
 • innej osobie świadczenie o podobnym charakterze, wypłacane za granicą (chyba że dwustronne umowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej).

Świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą

Dla seniorów rząd przygotował inne świadczenie, czyli zasiłek pielęgnacyjny → Zobacz, jak się starać o zasiłek pielęgnacyjny w miejscowości Babiak

Jak długo można pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Jak długo można pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie jest przyznawane na czas nieokreślony.
W przypadku, gdy orzeczenie o niepełnosprawności zostało wystawione na czas określony, świadczenie zostanie ustalone do ostatniego dnia miesiąca ważności orzeczenia.

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do lat pracy?

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do emerytury? Okres pobierania świadczenia nie wlicza się do lat pracy pracownika, więc nie będzie brany pod uwagę podczas wyliczania emerytury.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Kiedy można złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne można złożyć w dowolnym momencie, gdy wnioskujący spełnia przesłanki do jego otrzymania.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć:

Gdzie składa się wnioski o świadczenie pielęgnacyjne?

Gdzie składa się wnioski o świadczenie pielęgnacyjne i ile to kosztuje?

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. online za pomocą rządowego portalu Emp@tia, przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego, lub
 2. w wersji papierowej  osobiście lub listownie  wypełniając dokumenty i składając je do odpowiedniej jednostki terenowej, odpowiedzialnej za realizację świadczeń rodzinnych  Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Babiak (miejskiego lub gminnego) lub Urzędu Miasta/Gminy w miejscowości Babiak

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę Świadczenie pielęgnacyjne w miejscowości Babiak?

Aby załatwić sprawę Świadczenie pielęgnacyjne w miejscowości Babiak, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. ul. Poznańska 24.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Babiak

adres: ul. Poznańska 24, 62-620 Babiak

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 19,0 tys. dokumentów!
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Pobierz dokument