Zameldowanie Pyskowice - meldunek stały i czasowy - wniosek PDF 2022

Weryfikacja: 2 grudnia 2021

Zameldowanie Pyskowice

Zameldowanie na pobyt stały

Jeżeli wnioskujący ma zamiar pozostać w obecnym miejscu zamieszkania na dłużej, powinien rozważyć meldunek na stałe. Zameldowanie na pobyt stały wiąże się z automatycznym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca meldunku. 

Meldunek tymczasowy

Ten rodzaj zameldowania jest przeznaczony dla osób, które mają zamiar tymczasowo zmienić miejsce zamieszkania - mowa tutaj o okresie dłuższym niż 3 miesiące. Zameldowanie tymczasowe nie powoduje zmiany adresu stałego zameldowania, co pozwala uniknąć kolejnych wizyt w urzędzie w związku z ponownym zameldowaniem. 

Kto składa wniosek o meldunek? 

Osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania. Dokumenty wymagane do zameldowania można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwa można udzielić wyłącznie na piśmie.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku składania wniosku o meldunek online - w takim wypadku należy udzielić pełnomocnictwa podpisanego elektronicznie. Istnieje również możliwość przekazania pełnomocnictwa, wypisując tzw. pismo ogólne na stronie internetowej gov.pl.

Niektóre osoby nie mogą osobiście złożyć wniosku o zameldowanie. Są to:

 • osoby niemające zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • osoby mające częściową zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

W tym przypadku dokumenty musi złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny sprawujący opiekę w miejscu wspólnego pobytu.

Kiedy można się zameldować?

Dokumenty powinno się składać najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania lub w dowolnym momencie zamieszkiwania na stałe pod konkretnym adresem.


Wniosek o zameldowanie

Jakie dokumenty należy złożyć? 

 • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego - można poprosić urzędnika o wydrukowanie wypełnionego formularza z systemu,
 • jeśli osoba składająca wniosek jest właścicielem lub ma inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chce się zameldować, musi przygotować jeden z następujących dokumentów, który to potwierdzi:
  • umowę cywilnoprawną, na przykład umowa najmu,
  • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
  • decyzję administracyjną,
  • orzeczenie sądu,
 • Jeżeli wnioskujący nie jest właścicielem i nie ma tytułu prawnego do mieszkania, w którym chce się zameldować, musi przynieść dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu - jeżeli wnioskujący nie jest właścicielem i nie ma tytułu prawnego do mieszkania, w którym chce się zameldować, 
 • dowód tożsamości - dowód osobisty lub paszport → sprawdź, jak wyrobić dowód osobisty lub paszport w miejscowości Pyskowice.

Uwaga! Jeżeli wnioskujący nie dołączy do wniosku tytułu prawnego do mieszkania, wówczas formularz zostanie przyjęty, jednak jego rozpatrzanie może potrwać znacznie dłużej.

Jak się zameldować w miejscowości Pyskowice?

Obecnie istnieją dwie możliwości zameldowania się. Wniosek można złożyć:

Jak zameldować się przez Internet?

W przypadku składania wniosku przez Internet należy przygotować login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany. Jeżeli składający jest obywatelem polskim, do logowania może użyć e-dowodu.

Do wniosku, w formie załączników, należy dołączyć:

 • jeżeli osoba składająca wniosek jest właścicielem lub ma inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chce się zameldować, musi dołączyć do formularza jeden z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi:
  • umowę cywilnoprawną, na przykład umowa najmu,
  • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
  • decyzję administracyjną,
  • orzeczenie sądu,
 • jeżeli osoba składająca wniosek nie jest właścicielem i nie ma też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chce się zameldować, musi dołączyć do formularza w formie dokumentu elektronicznego:
  • oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu,
  • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

W sytuacji, kiedy nie ma możliwości otrzymania dokumentów elektronicznych, dopuszczane są również ich odwzorowania cyfrowe, czyli na przykład skany

Krok po kroku - jak zameldować się przez Internet?

 
 1. Na początku należy kliknąć przycisk “Zamelduj się” na stronie gov.pl.
 2. System przeniesie składającego wniosek na stronę profilu zaufanego, gdzie będzie musiał się zalogować.
 3. Po zalogowaniu następuje przeniesienie z powrotem na platformę ePUAP.
 4. Następnie należy wybrać rodzaj pobytu, na jaki wnioskujący chce się zameldować.
 5. Osoba składająca wniosek musi zaznaczyć, kogo chce zameldować.
 6. Później załącza odpowiednie dokumenty.
 7. Pozostaje wypełnić pozostałe pola z danymi osobowymi i adresem zameldowania. W tym miejscu można wymeldować się z pobytu czasowego, jeżeli składający wniosek melduje się na pobyt stały. Działa to również w drugą stronę - można wymeldować się z pobytu stałego, jednocześnie meldując się na pobyt czasowy.
 8. Jeśli składający wniosek zaznaczy, że chce otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, należy dołączyć dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie. Koniecznie trzeba zaznaczyć, w jaki sposób zaświadczenie ma być dostarczone: pocztą, osobiście czy elektronicznie na ePUAP.
 9. Na końcu należy podpisać wniosek elektronicznie - potwierdzenie złożenia wniosku zostanie przesłane na skrzynkę ePUAP. 

Ile kosztuje zameldowanie?

Zameldowanie jest bezpłatne

Opłatę uiszcza się w przypadku wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - wynosi ona 17 zł. Tyle samo zapłacimy za wydanie kolejnego zaświadczenia wydanego po zameldowaniu, np. w sytuacji zgubienia poprzedniego.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Złożenie wniosku w urzędzie

Urzędnik zamelduje wnioskującego od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Po zameldowaniu na pobyt stały, wydaje zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli meldowano się na pobyt czasowy i chce się otrzymać zaświadczenie, należy o tym fakcie powiadomić urzędnika.

Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli urzędnik rozpocznie postępowanie administracyjne. Wtedy czas oczekiwania może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy - zależy to głównie od stopnia skomplikowania sprawy, w której wszczęto postępowanie. 

Zameldowanie online

Jeżeli osoba ubiegająca się o zameldowanie dołączyła do formularza wszystkie potrzebne dokumenty, urzędnik zamelduje ją od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Sytuacja może wyglądać inaczej, jeżeli do wniosku dołączy odwzorowania cyfrowe dokumentów - wówczas urzędnik ma prawo poprosić o ich oryginały i dopiero po rozwianiu wątpliwości składający wniosek zostanie zameldowany.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zameldowanie w miejscowości Pyskowice?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Urząd Miasta w miejscowości Pyskowice ul. Strzelców Bytomskich 3
44-120 Pyskowice

Otwarte w środa od 07:30

pon-śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-13:30
sob-niedz: nieczynne
+48323326000 

Wyślij dokument przez internet - zameldowanie

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.