Uznanie obywatelstwa polskiego Wrocław - wniosek PDF wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 28 sierpnia 2023

Uznanie obywatelstwa polskiego

Cudzoziemiec, który zintegrował się z polskim społeczeństwem oraz spełnia kilka innych warunków, może ubiegać się o uznanie obywatelstwa polskiego. Jak się o nie starać? O jakich warunkach mowa? Ile kosztuje uznanie obywatelstwa polskiego? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o uznanie obywatelstwa?

O uznanie obywatelstwa mogą starać się cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce na podstawie określonych zezwoleń, którzy w toku długoletniego legalnego pobytu w Polsce:  

 • zintegrowali się z polskim społeczeństwem,
 • posługują się językiem polskim,  
 • mają w Polsce zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania (zatrudnienie), 
 • przestrzegają polskiego prawa oraz nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, a zwłaszcza uchodźcy, osoby bez obywatelstwa, dzieci oraz małżonkowie obywateli polskich, oraz osoby polskiego pochodzenia.

Cudzoziemiec chcący zyskać polskie obywatelstwo, może również starać się o nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP we Wrocławiu.

Warunki uznania obywatelstwa polskiego

Jakie warunki trzeba spełniać w przypadku uznania obywatelstwa?

Wedle polskiego prawa, za obywatela uznaje się:

 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały we Wrocławiu, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który ma w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, co najmniej od:
  • 3 lat
  • 2 lat - jeżeli pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie ma żadnego obywatelstwa;
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Polsce;
 • małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim lub przywrócono mu polskie obywatelstwo, przebywającego na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie w Polsce co najmniej od 10 lat, który ma zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu, oraz posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie w Polsce co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o uznanie obywatelstwa polskiego

Wymagane dokumenty

Wniosek o uznanie obywatelstwa polskiego

Aby starać się o uznanie obywatelstwa, należy dostarczyć do urzędu we Wrocławiu następujące dokumenty:

 • wniosek sporządzony w języku polskim na dedykowanym do tego celu formularzu,
 • zdjęcie do dokumentów potwierdzających tożsamość o wym. 4,5 cm x 3,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami;
 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia, wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki → dowiedz się, jak zdobyć odpis aktu urodzenia we Wrocławiu;
 • odpis skrócony lub zupełny aktu małżeństwa - nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, pod warunkiem że wnioskujący jest lub był w związku małżeńskim. Jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, należy załączyć odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, należy przedstawić odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o tym fakcie → dowiedz się, jak zdobyć odpis aktu małżeństwa we Wrocławiu;
 • paszport zagraniczny lub dokument podróży → jak wyrobić paszport we Wrocławiu?
 • ważną kartę stałego pobytu;
 • decyzję zezwalającą na stały pobyt cudzoziemca w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE;  
 • urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski), świadectwo ukończenia szkoły za granicą RP z wykładowym językiem polskim albo certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1. Jakiekolwiek certyfikaty i zaświadczenia wydane przez inne instytucje nie są akceptowane;  
 • oświadczenie o datach wyjazdów z Polski i powrotów oraz o miejscach pobytu za granicą;  
 • uwierzytelnioną kopię strony ważnego paszportu zagranicznego małżonka z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający tożsamość i obywatelstwo małżonka → dowiedz się, jak starać się o dowód osobisty we Wrocławiu;
 • pisemne oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na udostępnienie kopii ważnego dokumentu tożsamości małżonka na potrzeby postępowania w sprawie uznania wnioskującego za obywatela polskiego;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego;  
 • dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce (np. zaświadczenie o zatrudnieniu z wysokością wynagrodzenia wraz z umową o pracę i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych; w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej dokumenty z księgowości, z których wynika, że działalność gospodarcza przynosi dochód łącznie z rozliczeniem PIT za ubiegły rok itp.);
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego, tj. umowę najmu lokalu, akt własności albo umowę użyczenia (w przypadku umowy użyczenia lokalu należy załączyć także akt notarialny dotyczący użyczonego lokalu; umowa użyczenia jest zawierana między wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem);
 • decyzję w sprawie wydania Karty Polaka - w przypadku posiadaczy tego dokumentu.
Wniosek o uznanie obywatelstwa wzór PDF

Jeżeli wnioskujący sprawuje władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które chce objąć swoim wnioskiem, musi załączyć:

 • zdjęcie do dokumentów potwierdzających tożsamość dziecka;
 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki;
 • stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi;
 • ważną kartę pobytu dziecka, jeżeli dziecko mieszka na stałe w Polsce;
 • decyzję zezwalającą dziecku na pobyt w Polsce, o ile dziecko mieszka na stałe w RP;
 • dodatkowe dokumenty dotyczące dziecka, które wnioskujący chce załączyć do wniosku (np. opinie, świadectwa szkolne itp.);
 • oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na uznanie dziecka za obywatela polskiego wyrażone pisemnie lub ustnie przed:
  • wojewodą -  jeżeli rodzic mieszka w Polsce,
  • konsulem - jeżeli rodzic stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy, lub w ruchu bezwizowym bądź toczy się wobec niego postępowanie legalizacyjne.

Jeżeli wnioskujący sprawuje władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które posiada obywatelstwo polskie, dodatkowo załącza:

 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka;
 • stronę ważnego polskiego paszportu z danymi osobowymi dziecka lub dowód osobisty potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, pod warunkiem że ww. dokumenty zostały dla dziecka wydane.

Jeżeli wnioskujący sprawuje władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które nie posiada obywatelstwa polskiego i nie chce objąć dziecka wnioskiem, dodatkowo załącza:

 • odpis aktu urodzenia dziecka (w tym przypadku akt nie musi być wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego);
 • stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi lub dowód osobisty bądź jakikolwiek inny dokument, który potwierdza tożsamość i obywatelstwo dziecka.

Uznanie obywatelstwa dziecka

Uznanie obywatelstwa dziecka

Przedstawiciele ustawowi, którzy sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem i chcą wystąpić o uznanie samego dziecka za obywatela polskiego, składają:

 • wniosek sporządzony w języku polskim na dedykowanym do tego celu formularzu podpisanym przez oboje rodziców;
 • zdjęcie biometryczne dziecka;
 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki;
 • stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi;
 • ważną kartę stałego pobytu dziecka;
 • decyzję zezwalającą dziecku na stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego złożone osobiście w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym;
 • dokumenty dziecka, z których wynika, że dziecko zamieszkuje na terytorium danego województwa (np. aktualne legitymacje szkolne, zaświadczenia ze szkoły o realizowaniu obowiązku szkolnego, świadectwa szkolne, opinie, dyplomy itp.);
 • strony ważnych paszportów lub dowodów osobistych rodziców dziecka z ich danymi osobowymi, potwierdzających ich tożsamość i obywatelstwo (uwaga!: w tym przypadku jedno z rodziców musi posiadać obywatelstwo polskie);
 • dodatkowe dokumenty rodziców dziecka, które rodzice chcą załączyć do wniosku;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu dziecka za obywatela polskiego.

Gdzie złożyć wniosek o uznanie obywatelstwa we Wrocławiu?

Wnioski o uznanie obywatelstwa należy kierować do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Dokumenty można złożyć osobiście, listownie lub przez pełnomocnika.

Ile kosztuje uznanie obywatelstwa?

Ile kosztuje uznanie obywatelstwa?

Za uznanie obywatelstwa uiszcza się opłatę w wysokości 219 złotych. W sytuacji korzystania z pełnomocnictwa należy dopłacić dodatkowo 17 złotych opłaty skarbowej (o ile pełnomocnikiem nie jest członek najbliższej rodziny).

Ile czeka się na wydanie decyzji we Wrocławiu?

Czas otrzymania odpowiedzi w sprawie uznania obywatelstwa nie został sprecyzowany. Termin zakończenia postępowania zależy od tego, kiedy organ zgromadzi wszystkie niezbędne informacje i dokumenty. W praktyce na rozstrzygnięcie oczekuje się 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie więcej niż 2 - 3 miesiące.

Czy można się odwołać od decyzji wojewody?

Odwołanie można złożyć na ręce wojewody w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę uznanie obywatelstwa polskiego we Wrocławiu?

Aby załatwić sprawę uznanie obywatelstwa polskiego we Wrocławiu, należy skontaktować się z instytucją Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu pod adresem pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

adres: pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

tel. +48713406000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 29,8 tys. dokumentów!
Wniosek o uznanie obywatelstwa polskiego [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu