Zatrudnienie cudzoziemca i zezwolenie na pracę Wrocław - wnioski i oświadczenia - wzory PDF 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 12 grudnia 2023

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Jeżeli pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca w swojej firmie, musi pamiętać o dopełnieniu kilku formalności. Jakie wymogi muszą być spełnione, aby obywatel innego kraju mógł pracować legalnie w Polsce? Gdzie pracodawca musi zgłosić zagranicznego pracownika? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Zezwolenie na pracę

Każdy obywatel kraju nienależącego do Unii Europejskiej, aby legalnie pracować w Polsce, musi zdobyć odpowiednie zezwolenie na pracę. Wyróżniono kilka rodzajów zezwoleń na pracę. 

Typ pozwolenia Szczegóły
A Dla cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terenie RP
B Dla cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców
C Dla cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z tym pracodawcą zagranicznym, na okres przekraczający 30 dni w roku
D Dla cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa)
E Dla cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu, niż wskazany przy zezwoleniach typu B, C i D
S Dla cudzoziemca wykonującego pracę sezonową przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku

W przypadku każdego z wymienionych zezwoleń, procedura uzyskania wygląda inaczej.

Osoby chcące podjąć pracę w zawodzie wymagającym specjalnych kwalifikacji, powinny ubiegać się o wydanie Blue Card Poland - Niebieskiej karty EU.

Kto musi posiadać zezwolenie na pracę?

O zezwolenie na pracę typu A, B, bądź innego, może się starać cudzoziemiec, który:

 • jest obywatelem państwa nienależącego do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub państwa innego niż Szwajcaria, oraz
 • nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Kiedy zezwolenie nie jest wymagane?

W niektórych przypadkach uzyskanie zezwolenia nie jest konieczne. Jest tak, gdy cudzoziemiec:

 • ma status uchodźcy,
 • korzysta z ochrony uzupełniającej,
 • posiada zezwolenie na pobyt stały sprawdź, jak starać się o zezwolenie na pobyt stały we Wrocławiu,
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej dowiedz się, jak ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE we Wrocławiu,
 • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • posiada zgodę na pobyt tolerowany,
 • korzysta z ochrony czasowej,
 • posiada ważne zaświadczenie o udzielaniu ochrony,
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej i celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni.

Na ile przyznawane jest zezwolenie na pracę?

Na jaki okres przyznawane jest zezwolenie na pracę?

Czas ważności zezwolenia na pracę zależy przede wszystkim od rodzaju zezwolenia.

 • zezwolenie typu A: okres nie dłuższy niż 3 lata,
 • zezwolenie typu B: okres 3 lat, chyba że osoba prawna zatrudnia powyżej 25 osób, w takim przypadku zezwolenie może wydane na okres nie dłuższy niż 5 lat,
 • zezwolenie typu C: planowany okres oddelegowania cudzoziemca - jednak nie dłuższy niż 3 lata,
 • zezwolenie typu D: planowany czas realizacji usługi eksportowej - jednak nie dłuższy niż 3 lata,
 • zezwolenie typu E: planowany okres oddelegowania cudzoziemca, jednak nie dłuższy niż 3 lata.

Uproszczona procedura

W przypadku obywateli kilku krajów, pracodawca może skorzystać z uproszczonej procedury oświadczeniowej. Obywatele tych państw nie muszą posiadać zezwolenia na pracę. Wystarczy, że pracodawca złoży oświadczenie wraz z wymaganymi dokumentami do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Mowa tutaj o obywatelach:

 • Ukrainy,
 • Armenii, 
 • Białorusi, 
 • Gruzji, 
 • Mołdawii.

Kiedy pracodawca może skorzystać z procedury oświadczeniowej?

To rozwiązanie jest możliwe wyłącznie, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • cudzoziemiec, którego pracodawca chce zatrudnić jest obywatelem Ukrainy albo Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, 
 • okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu jest nie dłuższy niż 24 miesiące,
 • dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia,
 • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
 • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie są pracami sezonowymi, na które trzeba uzyskać zezwolenie.

Jak i gdzie złożyć oświadczenie o zezwolenie na pracę?

Warto wiedzieć:

Od 28 października 2022 r. w przypadku obywateli Rosji nie ma możliwości złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy w celu jego zatrudnienia. W celu zalegalizowania pracy obywatela Rosji należy wnioskować o wydanie zezwolenia o pracę. 

Jak i gdzie złożyć oświadczenie we Wrocławiu?

Pracodawca musi złożyć dokumenty osobiście lub listownie w powiatowym urzędzie pracy we Wrocławiu. Oświadczenie można złożyć również przez Internet, za pomocą portalu praca.gov.pl.

Kiedy złożyć oświadczenie?

Pracodawca ma obowiązek złożyć oświadczenie przed podjęciem pracy przez cudzoziemca.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Pracodawca musi przygotować następujące dokumenty:

 • oświadczenie o powierzeniu wykonywanej pracy cudzoziemcowi → agencje pracy tymczasowej składają oświadczenie na specjalnym formularzu,
 • dokumenty potwierdzające tożsamość pracodawcy:
  • kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży – dotyczy osób fizycznych → dowiedz się, jak wyrobić dowód osobisty we Wrocławiu,
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), lub innego właściwego rejestru, zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku – dotyczy osób prawnych,
  • kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, albo kopię zaświadczenia z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego - jeśli przedsiębiorca prowadzi gospodarstwo rolne,
 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek → sprawdź, jak wyrobić tymczasowy dokument podróży dla cudzoziemca we Wrocławiu,
 • oświadczenie o niekaralności dotyczące braku kary i braku skazania za: 
  • brak powiadomienia powiatowego urzędu pracy we Wrocławiu o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w ustalonym terminie,
  • nielegalne zatrudnianiem cudzoziemca lub nielegalne powierzenie wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
  • przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
  • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę,
  • handel ludźmi,
 • dowód wniesienia opłaty za złożenie oświadczenia,
 • pełnomocnictwo - jeżeli z niego korzystano,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa - jeżeli z niego korzystano.

Jeżeli pracodawca składa wniosek przez Internet, wszystkie wymienione dokumenty musi dołączyć do wniosku w formie skanów.

Ile to kosztuje?

Przy procedurze złożenia wniosku konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości:

 • 30 zł - opłata za złożenie oświadczenia,
 • 17 zł - opłata za pełnomocnictwo - jeżeli z niego korzystano.

Opłatę za wydanie oświadczenia należy uiścić w powiatowym urzędzie pracy, a za pełnomocnictwo - w urzędzie we Wrocławiu.

Ile czeka się na odpowiedź urzędu?

PUP Wrocław rozpatrzy złożone oświadczenie w terminie:

 • 7 dni roboczych, od dnia złożenia kompletnego oświadczenia - w przypadku spraw niewymagających postępowania wyjaśniającego,
 • 30 dni od dnia złożenia oświadczenia - w przypadku spraw wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,
 • 2 miesiące od dnia złożenia oświadczenia - w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych.

Powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu, jeżeli postępowanie będzie zawieszone lub opóźnione z przyczyn niezależnych od urzędu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Wzór wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Dokumenty potrzebne do zezwolenia na pracę

Wymagane dokumenty

Niezależnie od rodzaju zezwolenia, o który stara się cudzoziemiec, pracodawca musi dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy, które może podpisać wyłącznie pracodawca,
 • dokumenty potwierdzające tożsamość pracodawcy:
  • kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży – w przypadku gdy pracodawca jest osobą fizyczną,
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego właściwego rejestru, zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku – w przypadku gdy pracodawca jest osobą prawną,
  • umowa spółki – jeśli pracodawca reprezentuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółkę cywilną,
  • akt notarialny o zawiązaniu spółki – jeśli pracodawca reprezentuje spółkę akcyjną w organizacji,
 • kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, lub kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (jeżeli nie posiada ważnego dokumentu podróży),
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • pełnomocnictwo – w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście.

W przypadku każdego rodzaju zezwolenia należy dostarczyć dodatkowe dokumenty.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A:

 • informacja starosty wydana nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku. Dokument nie jest wymagany, jeżeli:
  • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w wykazie zawodów deficytowych, osobnym dla każdego województwa,
  • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
  • obywatel Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii lub Ukrainy ma wykonywać prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa,
  • ma to być praca w charakterze trenera sportowego, sportowca, lekarza dentysty i lekarza odbywającego szkolenie
  • cudzoziemiec jest upoważniony do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się w Polsce,
  • cudzoziemiec jest krewnym pracownika dyplomatycznego lub pracownika filii organizacji międzynarodowej w Polsce lub pracuje jako prywatna służba domowa u takich pracowników,
  • cudzoziemiec jest doktorantem na którejś z polskich uczelni lub w okresie ostatnich 3 lat ukończył uczelnię wyższą w Polsce, Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie,
  • cudzoziemiec mieszkał w Polsce przez okres trzech lat,
  • cudzoziemiec, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń – pod warunkiem przedstawienia oświadczenia, umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym - o ile cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zawodzie regulowanym,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy, określonych w informacji starosty, np.:
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dokument potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca do pracy przez agencję pracy tymczasowej - jeśli pracodawca działa jako agencja pracy tymczasowej.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ B:

 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku. Dokumentu nie trzeba składać, jeżeli:
  • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku cudzoziemiec ukończył studia na terytorium Polski albo innego państwa UE, EOG lub Szwajcarii albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Polsce,
  • przez 3 lata przebywał legalnie na terytorium Polski  i pobyt ten był nieprzerwany,
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku,
 • dokumenty potwierdzające, że:
  • w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku firma osiągnęła dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub
  • przedsiębiorstwo posiada środki lub prowadzi działalności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy,
 • informację o aktualnym stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie - jeżeli pracodawca wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ C:

 • dokumenty potwierdzające powiązania pomiędzy pracodawcą delegującym a podmiotem w Polsce, do którego cudzoziemiec jest oddelegowany,
 • list oddelegowujący cudzoziemca do pracy, potwierdzający fakt oddelegowania, okres, wynagrodzenie i stanowisko,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków - w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym,
 • dokument z właściwego rejestru dotyczący pracodawcy zagranicznego.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ D:

 • umowę, na podstawie której usługa eksportowa na terytorium Polski jest lub będzie świadczona
 • list oddelegowujący cudzoziemca do pracy, potwierdzający fakt oddelegowania, okres, wynagrodzenie i stanowisko,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków - w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym,
 • dokument z właściwego rejestru dotyczący pracodawcy zagranicznego.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ E:

 • list oddelegowujący cudzoziemca do pracy, potwierdzający fakt oddelegowania, okres, wynagrodzenie i stanowisko,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym
 • dokument z właściwego rejestru dotyczący pracodawcy zagranicznego.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ S:

 • zaświadczenia z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego - w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne,
 • dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski - w przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce,
 • dokument potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej do wykonywania pracy u pracodawcy użytkownika - jeżeli pracodawca działa jako agencja pracy tymczasowej,
 • informacja starosty, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku (nie dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy),
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku, gdy informacja starosty jest wymagana,
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, zwalniających z obowiązku przedłożenia informacji starosty,
 • dokumenty potwierdzające powierzenie pracy sezonowej cudzoziemcowi, zgodnie z zezwoleniem wydanym na pracę sezonową, przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat (w przypadku pozwolenia wielosezonowego),
 • dokumenty potwierdzające, że pracodawca nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne - jeżeli ich potrącanie i odprowadzanie było wymagane w związku z pracą sezonową wykonywaną przez cudzoziemca (w przypadku pozwolenia wielosezonowego).

Urząd dokładnie zweryfikuje dostarczone dokumenty. Jeżeli pojawią się w nich błędy lub braki, cudzoziemiec zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dostarczenia wezwania.

Warto wiedzieć:

W przypadku obywatela Rosji wnioskowanie o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wymaga dołączenia do wniosku informacji od starosty. Dodatkowo nie ma możliwości wnioskowania o wpis wielosezonowy oraz po otrzymaniu zezwolenia typu S, nie można powierzać obywatelowi Rosji pracy niesezonowej.

W urzędzie należy złożyć kopię wymienionych dokumentów, jednak należy zabrać ze sobą oryginały w celu potwierdzenia ich prawdziwości.

Gdzie i jak złożyć dokumenty we Wrocławiu?

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć osobiście lub listownie w odpowiednim urzędzie lub przez Internet za pomocą portalu praca.gov.pl. Urzędem właściwym dla konkretnych zezwoleń jest:

Kiedy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę?

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca. Warto zrobić to odpowiednio wcześniej, ponieważ procedura wydawania zezwolenia może potrwać nawet 2 miesiące!

Ile to kosztuje wydanie zezwolenia na pracę?

Ile to kosztuje?

Wydanie zezwolenia na pracę wiąże się z kosztami. W przypadku każdego z typów zezwoleń cena będzie i wynosi odpowiednio:

 • za zezwolenie typu A, B, C i E:
  • 50 zł – opłata za wydanie zezwolenia, gdy cudzoziemiec ma pracować u pracodawcy do 3 miesięcy,
  • 100 zł – opłata za wydanie zezwolenia, gdy cudzoziemiec ma pracować u pracodawcy dłużej niż 3 miesiące,
 • za zezwolenie typu D: 200 złotych,
 • za zezwolenie typu S: 30 złotych.

Ile czeka się na wydanie zezwolenia?

Czas oczekiwania w przypadku zezwoleń na pracę typu A, B, C, D i E to około miesiąc. W wyjątkowych przypadkach postępowanie może wydłużyć się do 2 miesięcy, jednak wnioskujący zostanie o tym wcześniej poinformowany.

Na wydanie zezwolenia sezonowego czeka się dużo krócej, bo zaledwie 7 dni roboczych. Tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego proces ten może potrwać nawet do 30 dni.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu we Wrocławiu?

Pracodawca może odwołać się od decyzji wydanej przez urząd we Wrocławiu. Wystarczy, że złoży odwołanie w terminie 14 dni w urzędzie, który wydał decyzję.

Podstawa prawna  


Gdzie załatwić sprawę zatrudnienie cudzoziemca i zezwolenie na pracę we Wrocławiu?

Aby załatwić sprawę zatrudnienie cudzoziemca i zezwolenie na pracę we Wrocławiu, należy skontaktować się z instytucją Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu pod adresem pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu, lub z 1 inną instytucją.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

adres: pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

tel. +48713406000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

adres: ul. Gliniana 20/22, 50-525 Wrocław

tel. +48717701600 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:45 godziny otwarcia

pon-pt: 07:45-14:45
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę zatrudnienie cudzoziemca i zezwolenie na pracę online?

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 29,8 tys. dokumentów!
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - dla osób fizycznych lub firm
Pobierz dokument
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - dla agencji pracy tymczasowej
Pobierz dokument
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Aby otrzymać zezwolenie na pracę typu A, B, C, D lub E, wystarczy złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt czasowy.

Pobierz wniosek
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową - dla osób fizycznych oraz firm
Pobierz wniosek
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową - dla agencji pracy tymczasowej
Pobierz wniosek

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu