Świadczenie pielęgnacyjne Lelów 2022 - wzór wniosku PDF

Świadczenie pielęgnacyjne

Co to jest świadczenie pielęgnacyjne i ile wynosi?

Świadczenie pielęgnacyjne to wsparcie finansowe dla osób, które były zmuszone zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Aktualnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 złotych i jest wypłacane co miesiąc. Jego wysokość podlega waloryzacji.
Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i nie podlega opodatkowaniu.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tym, którzy rezygnują z zatrudnienia (pracy zarobkowej) na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, którego niepełnosprawność powstała:

 • do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia,
 • do dnia ukończenia przez nie 25. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej;

i są to:

 • rodzice (matka lub ojciec),
 • opiekun faktyczny dziecka (który wystąpił z wnioskiem o przysposobienie),
 • rodzina zastępcza spokrewniona (według ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
 • osoby spokrewnione w drugim stopniu (dziadkowie, wnuki, rodzeństwo) ale tylko jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
  • rodzice osoby niepełnosprawnej (oboje) nie żyją, są małoletni, są pozbawieni praw rodzicielskich lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
  • poza rodzicami nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (czyli dzieci), są małoletnie lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
  • nie ma ustanowionego  opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej spokrewnionej lub są, ale mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.
 • inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, chyba, że mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Komu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Kto nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenia nie otrzymają osoby sprawujące opiekę, jeśli przysługuje im prawo do:

 • emerytury,
 • renty → Sprawdź, jak starać się o rentę w Lelowie,
 • renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka (jeśli zbiegły się prawa do renty rodzinnej innego świadczenia emerytalno-rentowego),
 • renty socjalnej → Jak zdobyć rentę socjalną w Lelowie?
 • zasiłku stałego → Zobacz: Zasiłek stały w Lelowie,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego.

Z otrzymywania tego świadczenia wyklucza się osoby wymagające opieki, jeśli:

 • pozostają w związku małżeńskim (oprócz sytuacji, kiedy współmałżonek posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • zostały umieszczone w rodzinie zastępczej niespokrewnionej,
 • zostały umieszczone w domu dziecka,
 • zostały umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę i korzystają z niej przez więcej niż 5 dni w tygodniu (dotyczy placówek związanych z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, z wyjątkiem podmiotów leczniczych).

Wniosek zostanie odrzucony również jeśli na daną osobę wymagającą opieki, przyznano:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego → Dowiedz się, jak starać się o zasiłek rodzinny w Lelowie
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna,
 • innej osobie wcześniejszą emeryturę,
 • innej osobie świadczenie o podobnym charakterze, wypłacane za granicą (chyba, że dwustronne umowy mówią inaczej).

Świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą

Dla seniorów rząd przygotował inne świadczenie, zasiłek pielęgnacyjny → Zobacz, jak się starać o zasiłek pielęgnacyjny w Lelowie

Jak długo można pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Jak długo można pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie jest przyznawane na czas nieokreślony.
W przypadku, gdy orzeczenie o niepełnosprawności zostało wystawione na czas określony, świadczenie zostanie ustalone do ostatniego dnia miesiąca ważności orzeczenia.

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do lat pracy?

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do emerytury? Okres pobierania świadczenia nie wlicza się do lat pracy pracownika, więc nie będzie brany pod uwagę podczas wyliczania emerytury.


Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Kiedy można złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne można złożyć w dowolnym momencie, gdy wnioskujący spełnia przesłanki do jego otrzymania.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby uzyskać świadczenie należy złożyć:

Gdzie składa się wnioski o świadczenie pielęgnacyjne?

Gdzie składa się wnioski o świadczenie pielęgnacyjne i ile to kosztuje?

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. online - za pomocą rządowego portalu [email protected], przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego, lub
 2. w wersji papierowej - osobiście lub listownie - wypełniając dokumenty i składając je do odpowiedniej jednostki terenowej, odpowiedzialnej za realizację świadczeń rodzinnych - Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie (miejskiego lub gminnego) lub Urzędu Miasta/Gminy w Lelowie

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.);
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 111);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 (M. P. z 2020 r., poz. 1031).

Gdzie załatwić sprawę Świadczenie pielęgnacyjne w Lelowie?

Aby załatwić sprawę Świadczenie pielęgnacyjne w Lelowie, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Szczekocińska 18/ 20.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie

Adres: ul. Szczekocińska 18/ 20, 42-235 Lelów

Godziny:  Otwarte w środę od 07:30 więcej dni

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48343550014 

Internet:  strona www e-mail