Młody rolnik Poznań 2023 - warunki i wniosek o dofinansowanie PDF

Weryfikacja: 17 maja 2023

Premia dla młodego rolnika

Młode osoby, które chcą założyć swoje własne gospodarstwo rolne, mogą liczyć na dofinansowanie ze strony państwa. Kto dokładnie może skorzystać z premii dla młodych rolników? Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może się starać o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach premii dla młodych rolników mogą się starać osoby, które:

 • mają ukończone 18 lat i nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
 • posiadają kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiążą się do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od złożenia wniosku;
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
 • przed dniem, w którym stały się właścicielem lub weszły w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha: 
  • nie były posiadaczami zwierząt gospodarskich, 
  • nie wystąpiły o płatności bezpośrednie, 
  • nie wystąpiły o pomoc finansową dla rolników w ramach PROW, 
  • nie prowadziły działu specjalnego produkcji rolnej,
  • nie posiadały ubezpieczenia w KRUS jako rolnik;
 • nie korzystały w poprzednich latach z programu premia dla młodych rolników lub modernizacja gospodarstw rolnych,
 • przedłożyły biznesplan dotyczący rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Premia dla młodych rolników to tylko jedno z wielu świadczeń oferowanych przez ARiMR - warto zapoznać się z innymi dotacjami dla rolników w Poznaniu

Ile wynosi premia dla młodych rolników w Poznaniu?

Ile wynosi premia dla młodych rolników w Poznaniu?

Osoby, które skorzystają z programu i spełnią jego warunki, mogą otrzymać dofinansowanie na prowadzenie rolniczej działalności w wysokości 200 tysięcy złotych. Pomoc finansowa zostanie wypłacona w 2 ratach:

I rata – 70% kwoty pomocy na środki trwałe,
II rata – 30% kwoty pomocy na środki obrotowe.

Pierwsza rata zostanie wypłacona na podstawie złożonego wniosku w terminie ustalonym w umowie o przyznaniu pomocy, po spełnieniu przez beneficjenta warunków. Rolnik ma na to 12 miesięcy od dnia jej doręczenia. Druga rata zostanie wypłacona po realizacji biznesplanu przedstawionego podczas składania wniosku.

Na co przeznaczyć pieniądze z premii?

Na co mogą zostać przeznaczone pieniądze z premii dla młodych rolników?

W ramach inwestycji w środki trwałe (70% premii) związanych z rozpoczynaniem lub rozwojem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym uwzględnia się przede wszystkim:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych, lub przygotowania ich do sprzedaży,
 • zakup nieruchomości rolnych,
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich,
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, służącym wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży – o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok,
 • wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok.

Drugą część premii tj. 30% można przeznaczyć na zakup środków potrzebnych do produkcji rolnej:

 • paliwa rolnicze,
 • paszy dla zwierząt,
 • środki ochrony roślin,
 • nawozy.

Premia nie może zostać przeznaczona na działania w zakresie:

 • hodowli zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego,
 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów i kotów rasowych.

Nie są wspierane inwestycje, polegające na dokonaniu zakupów od małżonka beneficjenta, wstępnego lub zstępnego beneficjenta ani wstępnego, lub zstępnego małżonka beneficjenta oraz inwestycje budowlane realizowane na gruntach innych niż stanowiące wyłączną własność wnioskodawcy, lub beneficjenta, lub przedmiot jego małżeńskiej wspólności majątkowej.

Obowiązki młodych rolników

Obowiązki wynikające z pobierania premii dla młodych rolników

Beneficjenci programu pomocy, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, muszą w terminie 12 miesięcy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący. Wraz z wnioskiem o wypłatę I raty pomocy powinien dołączyć następujące załączniki: pozwolenie na budowę lub przebudowę, kosztorys oraz decyzję środowiskową – jeżeli jest wymagana odrębnymi przepisami. Młody rolnik powinien skorzystać z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa w ramach interwencji PS WPR „Kompleksowe doradztwo rolnicze”.

Przedstawiony podczas składania wniosku biznesplan należy zrealizować w terminie 3 lat od dnia wypłaty I raty pomocy

Ponadto młody rolnik zobowiązuje się do:

 • posiadania gospodarstwa:
  • o powierzchni użytków rolnych równą co najmniej powierzchni minimalnej lub wielkość ekonomiczną równą co najmniej 15 000 euro; powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 000 euro,
  • o powierzchni, której przynajmniej 50% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST,
  • stanowi lub może stanowić zorganizowaną całość gospodarczą,
 • prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym jako kierujący co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy,
 • osiągnięcie 60% przychodów z rolnictwa,
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, jednak nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę.

Wniosek o płatność drugiej raty można złożyć po zrealizowaniu biznesplanu, ale nie później niż w pierwszym kwartale roku po ostatnim roku realizacji biznesplanu i nie później niż do 31 sierpnia 2029 r.

Młody rolnik nie będzie zobligowany do ubezpieczenia w KRUS. Ponadto, będzie miał możliwość równoczesnego wykonywania pracy na etacie oraz prowadzenia swojego gospodarstwa rolnego.
 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o premie dla młodych rolników

Wymagane dokumenty

Aby starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności rolniczej, należy złożyć następujące dokumenty:

Wzory dokumentów z poprzedniej edycji programu umieściliśmy tutaj. Nowe wnioski na ten moment są niedostępne.

Kiedy złożyć wniosek o premię?

Kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków będzie trwał od 30 czerwca do 31 lipca 2023 r.

Gdzie i w jaki sposób dostarczyć dokumenty w Poznaniu?

W celu otrzymania premii, należy złożyć dokumenty osobiście lub przez pełnomocnika w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu

Istnieje także możliwość złożenia wniosku przez Internet, w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP oraz listownie za pomocą przesyłki rejestrowanej.

Kryteria oceny wniosku

Po dostarczeniu do regionalnego biura ARiMR kompletu dokumentów, przejdą one weryfikację. To, czy rolnik otrzyma premię, będzie zależało od ilości otrzymanych punktów.

Kryterium Liczba przyznawanych punktów
Powierzchnia użytków rolnych maks. 3 punkty
Kwalifikacje zawodowe od 2 do 4 punktów
Uczestnictwo w systemach jakości maks. 5 punktów
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa powyżej 19 500 euro. maks. 3 punkty
Prowadzenie produkcji zwierzęcej 2 punkty
Ubezpieczenie w KRUS, posiadanie statusu studenta (dziennego) albo status bezrobotnego 1 punkt
Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem powyżej 15 do 25 lat  - 3 punkty
powyżej 25 lat - 5 punktów
Przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości 4 punkty

Premię może otrzymać rolnik, który zgromadził minimum 7 punktów.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Niestety określenie dokładnego czasu rozpatrzenia wniosku nie jest możliwe. Wszystko zależy od sprawności pracy organu rozpatrującego wnioski.

Rolnicy mogą starać się także o:

Podstawa prawna 


Gdzie załatwić sprawę młody rolnik w Poznaniu?

Aby załatwić sprawę młody rolnik w Poznaniu, należy skontaktować się z instytucją ARiMR Wielkopolski Oddział Regionalny przy ul. Strzeszyńska 36, lub z 1 inną instytucją.

ARiMR Wielkopolski Oddział Regionalny w Poznaniu

Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

tel. +48618453833 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

ARiMR Biuro Powiatowe w Poznaniu

ul Strzeszyńska 29, 60-479 Poznań

tel. +48618455780 

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę młody rolnik online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, XLS] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,0 tys. dokumentów!
Wniosek o przyznanie premii dla młodych rolników
Pobierz wniosek
Oświadczenie małżonka wnioskodawcy w ramach programu "Młody Rolnik"
Pobierz dokument
Biznesplan w ramach programu "Młody Rolnik"
Pobierz dokument
Zgoda na przeprowadzenie kontroli gospodarstwa
Pobierz dokument
Oświadczenie potwierdzające prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie
Pobierz dokument
Załącznik nr 1 do biznesplanu - Młody Rolnik
Pobierz dokument
Załącznik nr 2 do biznesplanu - Młody Rolnik
Pobierz dokument
Klauzula informacyjna - Młody Rolnik
Pobierz dokument