Becikowe Chrostkowo - warunki, dokumenty i wniosek online lub PDF 2023

Weryfikacja: 5 kwietnia 2023

Wniosek o becikowe

Czym jest becikowe? Jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać? Kto może się ubiegać o ten rodzaj pomocy? Gdzie złożyć wniosek? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co to jest becikowe?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zwana również becikowym, to wsparcie finansowe dla rodzica lub opiekuna, przyznawane w związku z urodzeniem się dziecka bądź jego przysposobieniem

Kto może otrzymać zapomogę?

Becikowe przyznawane jest osobom, które spełniają poniższe warunki:

 1. Są opiekunami dziecka, czyli:
  • rodzice,
  • opiekunowie prawni, przydzieleni sądownie,
  • opiekunowie faktyczni, którzy zajmują się nim na co dzień i jednocześnie złożyli do sądu wniosek o adopcję.
 2.  Dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza ​​​​kryterium dochodowe wynosi 1922 zł netto.
 3. W przypadku, jeśli o becikowe starają się rodzice dziecka, warunkiem jest, aby matka dziecka była pod opieką medyczną przynajmniej od 10. tygodnia ciąży, aż do rozwiązania.
 4. Osoba starająca się o przyznanie zapomogi jest polskim obywatelem (lub w wybranych przypadkach cudzoziemcem) i zamieszkuje na terenie Polski. Cudzoziemiec może starać się o becikowe, jeżeli:
  • ma obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (dotyczy przyjazdu do Polski obywatela tego kraju przed 1 stycznia 2021 r.),
  • ma obywatelstwo innego kraju i posiadają np.
   • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,
   • dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Kto nie dostanie becikowego?

Kto nie dostanie becikowego?

Świadczenie nie przysługuje, gdy:

 • osoba starająca się o becikowe nie mieszka w Polsce,
 • członek rodziny ma przyznane podobne świadczenie za granicą (chyba że umowy między państwami stanowią inaczej),
 • osoba samotnie wychowująca dziecko nie ma ustalonego świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica (tytułem wykonawczym lub sądownie), za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • jeden z rodziców jest zobowiązany przez sąd do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, a drugi nie ma zasądzonych alimentów,
  • powództwo o ustalenie alimentów drugiego rodzica zostało oddalone,
  • zgodnie z orzeczeniem sądu, dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców w porównywalnym zakresie i czasie.

Jak obliczyć dochód do becikowego?

Jak obliczyć dochód do becikowego?

W celu obliczenia dochodu do becikowego należy zsumować dochody wszystkich członków rodziny uzyskane w danym roku. Wliczają się do tego:

 • zarobki z umów o pracę i umów-zleceń,
 • stypendia,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • dochody z działalności rolniczej,
 • dochody z wynajmu,
 • dochody nieopodatkowane, wyjątkiem jest świadczenie 500 plus, które nie wlicza się do dochodu.

Następnie otrzymaną kwotę należy podzielić przez liczbę członków rodziny (łącznie z nowo narodzonym lub przysposobionym dzieckiem). W ten sposób wylicza się dochód do becikowego.

Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza w miesiącu:

 • 674 zł netto na osobę lub
 • 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością,

dodatkowo można dostać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
 

Ile wynosi becikowe w miejscowości Chrostkowo?

Becikowe w miejscowości Chrostkowo wynosi 1000 zł na każde nowo narodzone/przysposobione dziecko. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o becikowe

Kiedy składa się wniosek o becikowe?

O becikowe można starać się tuż po zgłoszeniu urodzenia dziecka w miejscowości Chrostkowo.

 • wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia jego przyjścia na świat,
 • opiekun prawny i faktyczny dziecka, a także jego rodzice adopcyjni, składają  wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia przejęcia opieki nad dzieckiem lub przysposobienia. Aby otrzymać świadczenie, dziecko nie może mieć ukończonych 18 lat.

Po 12 miesiącu życia dziecka, rodzic może pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy w miejscowości Chrostkowo.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać jednorazowe świadczenie becikowe w miejscowości Chrostkowo, należy spełnić pewne warunki, a także wypełnić i przedłożyć poniższe dokumenty:

Wniosek o becikowe

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że jeśli wniosek o becikowe złożony zostanie do 31 października 2022 r., to należy dołączyć zaświadczenie o dochodach za rok 2020. Osoby starające się o becikowe po 31 października 2022 r. powinny brać pod uwagę dochody za rok 2021.
 

Zaświadczenie lekarskie do becikowego - kto wydaje?

Do wniosku o becikowe należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, o objęciu matki opieką medyczną, od co najmniej 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie to wydaje lekarz lub położna.

Zaświadczenia nie muszą składać osoby, które przysposobiły dziecko bądź są jego prawnymi lub faktycznymi opiekunami.

Gdzie złożyć wniosek o becikowe?

Gdzie złożyć wniosek o becikowe w miejscowości Chrostkowo?

Wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Chrostkowo.

Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub online. 

Wniosek o becikowe online

Wniosek o becikowe online

Wniosek przez internet można złożyć przez platformę Empatia, wykorzystując Profil Zaufany​​​ lub podpis kwalifikowany.

Ile kosztuje złożenie wniosku w miejscowości Chrostkowo?

Złożenie wniosku o becikowe w miejscowości Chrostkowo jest bezpłatne.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia w miejscowości Chrostkowo?

Wnioski rozpatrywane są w ciągu maksymalnie 30 dni od złożenia dokumentów, a w przypadkach skomplikowanych - do 2 miesięcy od wszczęcia postępowania. 

Wypłata świadczenia zazwyczaj następuje:

 • do ostatniego dnia miesiąca - jeśli wniosek został złożony do 10-go dnia miesiąca,
 • do końca kolejnego miesiąca - jeśli wniosek złożono po 10-tym.

Wypłata świadczenia może zostać dokonana:

 • przelewem na wskazane konto,
 • przekazem pocztowym.

Wybór zależy od przyjętej praktyki urzędu i jego możliwości organizacyjnych.

Co zrobić w przypadku odmowy becikowego?

Odmowa przyznania becikowego jest wydawana w formie decyzji administracyjnej - oznacza to, że istnieje możliwość złożenia odwołania w tej sprawie. Dokument należy złożyć do organu, który wydał decyzję - odwołanie zostanie przez niego przekazane do kolegium odwoławczego. Wnioskujący ma na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę becikowe w miejscowości Chrostkowo?

Aby załatwić sprawę becikowe w miejscowości Chrostkowo, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Chrostkowo 99.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Chrostkowo

Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo

tel. +48542870039 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 30,8 tys. dokumentów!
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Pobierz dokument
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Pobierz dokument
Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną
Pobierz dokument