Fundusz alimentacyjny Chrostkowo - kryteria, dokumenty i wniosek o alimenty online lub wzór PDF 2022

Weryfikacja: 4 lipca 2022

Fundusz alimentacyjny Chrostkowo

Czym jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego w miejscowości Chrostkowo?

To pomoc materialna dla tych, którym przysługuje prawo do alimentów (sądowne), ale rodzic zobowiązany do ich płacenia uchyla się od tego obowiązku. W takiej sytuacji można wnioskować do Funduszu Alimentacyjnego o wypłatę świadczenia.

Kryteria przyznania alimentów z funduszu

 • Warunek formalny: tytuł wykonawczy prawa do alimentów na dziecko od rodzica, zatwierdzony przez sąd, jeśli egzekucja jest nieskuteczna,

 • Kryterium dochodowe: dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł,

 • Kryterium wiekowe:

  • dzieci do ukończenia 18. roku życia,

  • dzieci uczące się - do 25. roku życia,

  • dzieci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Kto nie dostanie alimentów z funduszu?

Alimentów z Funduszu Alimentacyjnego nie otrzyma osoba, która:

 1. została umieszczona w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie lub jeśli pozostaje pod opieką rodziny zastępczej,
 2. zawarła związek małżeński - sprawdź: zawarcie małżeństwa w miejscowości Chrostkowo.

Ile wynosi świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Ile wynosi świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenie zostanie wypłacone w takiej kwocie, w jakiej sąd przyznał alimenty, jednak nie może być ona większa niż 500 złotych miesięcznie.

O czym warto pamiętać, składając wniosek o alimenty z funduszu?

W przypadku zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu, są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie.

Niepoinformowanie organu wypłacającego świadczenie o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia, może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, do dnia spłaty.


Wniosek o alimenty z funduszu alimentacyjnego w miejscowości Chrostkowo

 
Wniosek o alimenty z funduszu alimentacyjnego - wzór PDF

Dokumenty do funduszu alimentacyjnego

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby starać się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, należy złożyć:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (FA-1),

 • odpis orzeczenia sądu o zarządzeniu alimentów i ich wysokości,

 • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji - zaświadczenie od komornika za ostatnie 2 miesiące przed złożeniem wniosku,

 • zaświadczenie o dochodach - w przypadku okresu świadczeniowego 2022/2023 należy okazać dochody za rok 2021, z uwzględnieniem zmian, jeżeli takie zaszły,

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły - tylko, jeśli osoba ukończyła 18. r.ż. i nadal się uczy,

 • inne, potrzebne dokumenty, które potwierdzają, że dana osoba spełnia warunki przyznania świadczenia.

Gdzie złożyć wniosek o alimenty w miejscowości Chrostkowo?

Gdzie złożyć wniosek o alimenty w miejscowości Chrostkowo?

Wniosek w tej sprawie można złożyć przez Internet, za pomocą rządowej platformy [email protected] (do tego niezbędny jest Profil Zaufany).

Wniosek i dokumenty można złożyć również w tradycyjnej formie: osobiście lub listownie w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscowości Chrostkowo (MOPS, GOPS).

Kiedy przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń?

Wnioski na dany okres świadczeniowy należy złożyć w terminie:

 • od 1 lipca – wnioski składane drogą elektroniczną,

 • od 1 sierpnia – wnioski składane osobiście lub listownie.

Ile trzeba czekać na decyzję o przyznaniu alimentów?

Termin rozpatrzenia wniosku o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego jest zależny od tego, kiedy dany wniosek został złożony. Terminy wyglądają następująco:

 • złożony do 31 sierpnia, rozpatrzony do 31 października,

 • złożony we wrześniu, rozpatrzony do 30 listopada,

 • złożony w październiku, rozpatrzony do 31 grudnia,

 • złożony w listopadzie, rozpatrzony do 31 stycznia następnego roku,

 • złożony od 1 grudnia do 31 stycznia kolejnego roku, rozpatrzony do 28 lutego.

Przekroczony dochód a fundusz alimentacyjny

Przekroczony dochód a fundusz alimentacyjny

Jednym z kryteriów otrzymania świadczenia jest dochód, który może wynosić maksymalnie 900 złotych na osobę w rodzinie. Przekroczenie tej kwoty nie zawsze dyskwalifikuje wnioskującego z otrzymania świadczenia. Zostanie ono po prostu zmniejszone.

Przykład:

Dochód na osobę w rodzinie: 1100 zł

Kryterium dochodowe: 900 zł

Wysokość zasądzonych alimentów: 450 zł

1100 - 900 = 200 zł

450 - 200 = 250 zł

Rodzinie zostanie przyznane świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 250 złotych.

Uwaga! Kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie może być niższa niż 100 złotych - jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone tak bardzo, że ostateczna kwota alimentów będzie niższa niż 100 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.

Kiedy fundusz alimentacyjny wypłaca alimenty?

Alimenty z funduszu alimentacyjnego są przyznawane na tzw. okres świadczeniowy - od 1 października do 30 września następnego roku. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc.

Ustawa o funduszu alimentacyjnym - podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz 877 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. poz. 1467)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. Nr 73 poz.395)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1812)

Gdzie załatwić sprawę Świadczenie z funduszu alimentacyjnego w miejscowości Chrostkowo?

Aby załatwić sprawę Świadczenie z funduszu alimentacyjnego w miejscowości Chrostkowo, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy Chrostkowo 99.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Chrostkowo

Adres: Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo

Godziny:  Otwarte do 15:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48542870039 

Internet:  strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2022

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

Pobierz dokument

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

Pobierz dokument

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny.

Pobierz dokument