Zasiłek rodzinny Chrostkowo - kwota, dokumenty i wniosek o świadczenia rodzinne online lub PDF 2023

Weryfikacja: 22 sierpnia 2022

Wniosek o zasiłek rodzinny Chrostkowo

Rodziny spełniające kryteria dochodowe i wiekowe, mogą starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego. Ile wynosi to świadczenie? Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny? Jak długo można go otrzymywać? Zapoznaj się z poradnikiem.

Co to jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny to wsparcie finansowe dla osób wychowujących dzieci, mający na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z ich utrzymaniem.

WAŻNE! Wnioskujący, składając wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego powinien sprawdzić, czy przysługuje mu któryś z dodatków do zasiłku w miejscowości Chrostkowo.

Wysokość zasiłku rodzinnego w miejscowości Chrostkowo

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co miesiąc, w wysokości:

 • 95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,
 • 124 zł na dziecko w przedziale wiekowym od 5. r.ż. do ukończenia 18. roku życia,
 • 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia, do ukończenia 24. r.ż.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Komu przysługuje zasiłek?

Kryterium wiekowe

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka:
  • do ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
  • do ukończenia przez dziecko nauki w szkole, nie dłużej niż do 21. roku życia,
  • do ukończenia 24. roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole wyższej lub posiada oświadczenie o niepełnosprawności.
 • osobie uczącej się (także w szkole wyższej) do momentu ukończenia 24. roku życia, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub zgodnie z ustaleniami wyroku sądowego.

Kryterium dochodowe

Aby otrzymać zasiłek, jednocześnie musi zostać spełnione kryterium dochodowe: dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 674 zł lub 764 zł w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. W okresie zasiłkowym 2022/2023 uwzględnia się dochody za rok 2021.

Kiedy nie otrzymasz świadczenia?

Zasiłek nie jest przyznawany w sytuacji, gdy:

 • dziecko/uczeń pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie, np. w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej, a także w rodzinie zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko otrzymuje zasiłek rodzinny na własne dziecko,
 • rodzicowi samotnie wychowującemu dziecko nie zostały zasądzone alimenty od drugiego rodzica, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  • rodzic/rodzice nie żyją,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo od drugiego rodzica o ustalenie alimentów zostało odrzucone,
  • sąd wydał decyzję dla jednego rodzica o poniesieniu całkowitych kosztów utrzymania dziecka i jednocześnie nie zobowiązał drugiego rodzica do wypłacania alimentów na nie,
  • decyzją sądu dziecko jest objęte opieką naprzemienną przez obojga rodziców w stopniu równym,
 • rodzic lub opiekun otrzymuje zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Jak długo wypłacane jest świadczenie?

Zasiłek jest przyznawany począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o zasiłek rodzinny, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko skończy określony próg wiekowy. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zasiłek rodzinny

Wniosek o zasiłek rodzinny
 

Kiedy składa się wniosek?

Pierwszy wniosek można złożyć w dowolnym momencie. Po pozytywnym rozpatrzeniu zasiłek zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku, do końca okresu zasiłkowego (31 października kolejnego roku).

Odnowienia - czyli wnioski na nowy okres zasiłkowy, można składać zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • od 1 lipca drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia tradycyjnie w formie papierowej - w urzędzie lub listownie.

Dokumenty do zasiłku rodzinnego

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby uzyskać zasiłek rodzinny w miejscowości Chrostkowo, należy wypełnić wniosek SR-1 - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego a także załącznik SR-1Z. Dodatkowo, konieczne jest przedłożenie:

 • aktu urodzenia dziecka (potwierdzenie wieku) → Dowiedz się, jak zdobyć odpis aktu urodzenia w miejscowości Chrostkowo,
 • zaświadczenia o tym, że dziecko uczęszcza do szkoły,
 • orzeczenia sądu o ustanowieniu opieki - jeśli wniosek składają nie rodzice, a opiekunowie prawni,
 • oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy lub o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • dodatkowych dokumentów, jeśli dotyczą sprawy, w tym:
  • oświadczenia o urlopie wychowawczym,
  • oświadczenia o niekorzystaniu z placówek zapewniających dziecku całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
  • oświadczenia o tymczasowym zameldowaniu ucznia poza miejscem zamieszkania.

Gdzie złożyć wniosek w miejscowości Chrostkowo? Ile to kosztuje?

Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego przyjmują placówki pomocy społecznej w miejscowości Chrostkowo.

Wniosek o zasiłek rodzinny online

Wniosek o zasiłek rodzinny online

Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny przez Internet umożliwia rządowy portal [email protected] - logowanie wymaga Profilu Zaufanego

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia?

Poprawnie złożone wnioski na nowy okres zasiłkowy są rozpatrywane i wypłacane zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • złożenie wniosku do 31 sierpnia → decyzja + wypłata do 30 listopada,
 • złożenie wniosku od 1 września do 31 października → decyzja + wypłata do 31 grudnia,
 • złożenie wniosku od 1 listopada do 31 grudnia → decyzja + wypłata do końca lutego roku kolejnego.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zasiłek rodzinny?

Ile kosztuje złożenie wniosku o zasiłek rodzinny?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2022 poz. 615 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz.U. 2020 poz. 1329 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. 2021 poz. 1481),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. 2021 poz. 199),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1466),
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2022 poz. 1577 z późn. zm.).

Gdzie załatwić sprawę zasiłek rodzinny w miejscowości Chrostkowo?

Aby załatwić sprawę zasiłek rodzinny w miejscowości Chrostkowo, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy Chrostkowo 99.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Chrostkowo

Adres: Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48542870039 

Internet:  strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 39,2 tys. dokumentów!
Oświadczenie o dochodach swoich albo członka rodziny
Pobierz dokument
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
Pobierz dokument
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
Pobierz dokument
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
Pobierz dokument