Dotacje dla rolników Szczecin - dopłaty do prosiąt, trzody chlewnej i pszczelarzy - wniosek [PDF, DOC] wzór 2023

Weryfikacja: 29 sierpnia 2023

Dotacje dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co roku ogłasza programy, których celem jest rozwój gospodarstw rolnych. Na jakie dofinansowania mogą liczyć rolnicy w 2023 roku? Odpowiedź znajduje się w poniższym poradniku.

Dopłaty dla rolników w 2022 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła harmonogram dopłat dla rolników. Poniżej przedstawiono szczegóły.

Nabory przewidziane na 2022 rok zostały zakończone.

Dopłaty do prosiąt 2023 

Rolnicy mogą składać wnioski na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze „Rozwój produkcji prosiąt”.

Kiedy rolnik otrzyma dofinansowanie?

Rolnik może ubiegać się o dofinansowanie produkcji prosiąt jeśli wielkość ekonomiczna jego gospodarstwa mieści się w przedziale 13 – 250 tys. euro, a jego powierzchnia wynosi od 1 ha do maksymalnie 300 ha. Inwestycja, która zostanie zrealizowana, musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie o minimum 10%. 

Dofinansowanie produkcji prosiąt

Ile wynosi dofinansowanie produkcji prosiąt?

Limit wsparcia, jakie rolnik może otrzymać w całym okresie realizacji PROW w obszarze rozwoju produkcji prosiąt to 900 tys. zł. W sytuacji, gdy inwestycja nie jest związana bezpośrednio z modernizacją czy budową budynków inwentarskich oraz ich wyposażeniem, pomoc wynosi maksymalnie 200 tys. zł. 

Wsparcie jest wypłacane w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych i wynosi 50%. Jeżeli ubiega się o nie młody rolnik lub wspólnie kilku gospodarzy, dotacja wynosi 60%.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać dofinansowanie, rolnik musi złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami,
 • udokumentowane przychody z działalności rolniczej, jeżeli przekraczają 5 tys. zł – nie jest to wymagane, jeżeli działalność rolnicza jest prowadzona przez okres krótszy niż 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. 

Dofinansowanie nawadniania

Dofinansowanie nawadniania

W przypadku chęci otrzymania dofinansowania w obszarze nawadniania rolnik również musi posiadać gospodarstwo o obszarze od 1 ha do 300 ha. W tym przypadku jednak przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa ani wykazania wzrostu GVA. Musi jednak zostać udokumentowane osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości minimum 5 tys. zł  wymóg ten nie dotyczy rolników prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania

W całym okresie realizacji PROW można otrzymać na ten cel maksymalnie 100 tys. zł. Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych i wynosi 50%. Jeśli o wsparcie występuje młody rolnik, otrzyma na dofinansowanie w wysokości 60%.

Koszty kwalifikowalne obejmują m.in.: 

 • wykonanie ujęć wody, 
 • zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, 
 • budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Rolnicy mogą składać wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw w obszarze „a” – produkcji trzody chlewnej, na obszarze wyznaczonym w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń oraz w obszarze „b” - pozostałe działania. Dotacja ma przyczynić się do zwiększenia rentowności oraz konkurencyjności gospodarstw. 

Kto może starać się o dofinansowanie?

Wsparcie może otrzymać rolnik:

 • prowadzący w Polsce działalność rolniczą w celach zarobkowych,
 • prowadzący gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych przynajmniej 1 ha lub posiadający nieruchomość, służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • posiadający gospodarstwo, którego wielkość ekonomiczna musi być mniejsza niż 13 tys. euro – w przypadku operacji realizowanych w obszarze „a”, nie wlicza się produkcji trzody chlewnej. 

Wysokość dofinansowania

W ramach programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” rolnik może otrzymać premię w wysokości 60 tys. złotych. Dofinansowanie wypłacane jest w 2 ratach:

 • I rata – 80% kwoty,
 • II rata – 20% kwoty.

Wymagane dokumenty

Wzór wniosku o restrukturyzację małych gospodarstw

Każdy rolnik ubiegający się o dofinansowanie musi złożyć w tej sprawie wniosek wraz z biznesplanem. W wyniku realizacji tego biznesplanu wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do poziomu co najmniej 10 tys. euro i musi stanowić co najmniej 20% wartości wyjściowej. Założenia biznesplanu mogą dotyczyć rozwoju produktów rolnych, żywnościowych lub nieżywnościowych oraz przygotowania do sprzedaży produktów wytworzonych.

Obowiązki beneficjenta

Rolnik, który otrzyma dotację na restrukturyzację małych gospodarstw, zobowiązuje się do prowadzenia działalności rolniczej przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy.

Dopłaty do trzody chlewnej 2023

Dopłata do trzody chlewnej - wniosek PDF wzór

Gospodarstwa zagrożone utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie, mogą starać się o dopłaty do trzody chlewnej. 

Dofinansowanie trzody chlewnej - dla kogo?

Pomoc zostanie przyznana mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, jeżeli:

 • na dzień 15 marca 2023 roku prowadziły gospodarstwa, w których były utrzymywane świnie i zgłoszono je do prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bazy IRZ zwierząt tego gatunku,
 • zwierzęta zostały urodzone między 15 marca a 15 sierpnia 2023 roku,
 • zwierzęta zostały oznakowane i zgłoszone do komputerowej bazy danych do 31 sierpnia 2023 roku

Wysokość dofinansowania

Stawka wsparcia wynosi 100 zł do każdego urodzonego w wyznaczonym przedziale czasowym prosięcia, W ramach tego programu pomocy jeden producent rolny będzie mógł otrzymać maksymalnie 500 tys. zł.

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta świń wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne.

Dopłaty dla pszczelarzy

Dopłaty dla pszczelarzy 2023

Hodowcy pszczół mogą się ubiegać w 2023 roku o dotacje na rozwój swojej pasieki

Kto może zostać beneficjentem programu?

Dofinansowanie trafi do pszczelarzy, którzy:  

 • prowadzą działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół, wpisanych do rejestru u Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • posiadają numer ewidencji producentów, nadawany przez ARiMR. 

Wysokość dopłaty

W przypadku braku numeru ewidencyjnego należy o jego przyznanie wystąpić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wsparcie. W ramach dopłat można otrzymać 50 zł za każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

Wymagane dokumenty

Dotacje dla pszczelarzy - wniosek PDF wzór

Aby otrzymać dofinansowanie, do biura ARiMR należy dostarczyć:

 • wniosek o pomoc dla pszczelarzy,
 • zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru,
 • zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis – o ile we wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Kalendarium naboru wniosków

Nabór wniosków w 2022 roku został zakończony, a kolejne terminy planowane są w pierwszym kwartale 2023 roku. Najnowszy termin realizacji dofinansowań dotyczy programu dopłat dla trzody chlewnej.

Rodzaj dotacji Termin składania wniosków
Rozwój produkcji prosiąt od 29 marca do 27 maja 2022
Dofinansowanie nawadniania od 31 stycznia do 15 marca 2023
Restrukturyzacja małych gospodarstw od 16 maja do 14 lipca 2022
Dopłaty do trzody chlewnej od 28 sierpnia do 15 września 2023
Pomoc dla pszczelarzy od 1 kwietnia do 31 maja 2023

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Procedura składania wniosków

Jak i gdzie złożyć wniosek w Szczecinie?

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich wyżej wymienionych dofinansowań należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR w Szczecinie.

Dokumenty można dostarczyć:

 • osobiście,
 • listownie - jako przesyłka rejestrowana,
 • przez Internet, za pośrednictwem ePUAP.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Za złożenie wniosków nie pobiera się opłaty.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Czas rozpatrzenia wniosków uzależniony jest od wymogów programu przyznawania wsparcia oraz sprawności pracy organu przyjmującego dokumenty.

Warto również zapoznać się z kryteriami dopłat w ramach programu "Młody Rolnik" i warunkami uzyskania dopłaty do wapnowania gleb.

Podstawa prawna 


Gdzie załatwić sprawę dotacje dla rolników w Szczecinie?

Aby załatwić sprawę dotacje dla rolników w Szczecinie, należy skontaktować się z instytucją ARiMR Zachodniopomorski Oddział Regionalny przy ul. Szafera 10, lub z 1 inną instytucją.

ARiMR Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Szafera 10, 71-245 Szczecin

tel. +48914698400 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

ARiMR Biuro Powiatowe w Szczecinie

ul. Husarów 4a, 71-005 Szczecin

tel. +48914343256 

Jak załatwić sprawę dotacje dla rolników online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, XLS, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,4 tys. dokumentów!
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałań "Rozwój produkcji prosiąt" i "Dofinansowanie do nawadniania"
Pobierz dokument
Biznesplan dla programów "Rozwój produkcji prosiąt", "Dofinansowanie do nawadniania"
Pobierz dokument
Wniosek o dofinansowanie trzody chlewnej
Pobierz dokument
Wniosek o pomoc dla pszczelarzy
Pobierz dokument
Wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" [PDF]
Pobierz dokument
Biznesplan dla programu "Restrukturyzacja małych gospodarstw"
Pobierz dokument
Oświadczenie małżonka wnioskodawcy/współposiadacza gospodarstwa - załącznik do wniosku w ramach programu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" [DOC]
Pobierz dokument
Oświadczenie dotyczące numeru księgi wieczystej - załącznik do wniosku w ramach programu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" [DOC]
Pobierz dokument