Ponowne przeliczenie emerytury lub renty po 65 roku życia Kraków - wniosek PDF wzór 2023

Weryfikacja: 5 kwietnia 2023

Przeliczenie emerytury lub renty Kraków

Wszystkie osoby posiadające prawo do pobierania emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy mogą złożyć wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia. Może okazać się, że jego wysokość wzrośnie. Jakie są kryteria przeliczenia emerytury i renty? Gdzie złożyć odpowiedni wniosek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy można skorzystać z przeliczenia?

Osoby pobierające emeryturę lub rentę w Krakowie mogą skorzystać z ich ponownego przeliczenia, jeżeli:

 • przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia nie dysponowały wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógłby uwzględnić przy obliczaniu świadczenia;

 • obecnie mogą udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę w Krakowie, lub zarobki, jakie uzyskiwały po przyznaniu świadczenia; 

 • po przyznaniu świadczenia pracowały lub opłacały składki na ubezpieczenie społeczne. 

Przeliczenie świadczenia jest możliwe również w przypadku pobierania emerytury pomostowej w Krakowie.

Zarówno emeryt, jak i rencista może starać się również o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora w Krakowie, która uprawnia do wielu zniżek i udogodnień dla osób starszych.

Zasady przeliczania emerytury lub renty

Zasady przeliczania emerytury lub renty różnią się od okoliczności składania wniosku w tej sprawie. Pod uwagę trzeba brać również to, czy emerytura została przyznana na starych (dla osób urodzonych przed 31 grudnia 1948 roku) czy też nowych zasadach (dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku). 

Przeliczanie emerytury przyznanej na starych zasadach

 • w przypadku złożenia dowodów dokumentujących okresy składkowe przebyte przed przyznaniem wnioskującemu emerytury lub renty: 

Do uwzględnionego wcześniej stażu pracy zostaną doliczone okresy ubezpieczenia wynikające z dostarczonych dokumentów. Za każdy miesiąc okresu składkowego ZUS doliczy 1,3% podstawy wymiaru świadczenia.

 • w przypadku wykonywania przez wnioskującego emeryta lub rencistę pracy zarobkowej, z tytułu której podlega ubezpieczeniu:

Wnioskujący może zgłosić wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru od zarobków:  

 • z dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych, w których podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom społecznym,

 • z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłosił wniosek o emeryturę albo o przeliczenie podstawy jej wymiaru. 

Do wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia można wskazać zarobki, które przypadają w części lub w całości w latach po przyznaniu emerytury lub renty. Na tej podstawie ponownie ZUS obliczy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru i – jeśli będzie wyższy niż dotychczasowy – podwyższy emeryturę lub rentę. 

Podstawę wymiaru oraz wysokość świadczenia ZUS obliczy przy zastosowaniu kwoty bazowej ostatnio przyjętej do obliczenia świadczenia.

Przeliczanie emerytury przyznanej na nowych zasadach

Przeliczanie emerytury przyznanej na nowych zasadach

 • w przypadku złożenia dowodów dokumentujących okresy składkowe przebyte przed przyznaniem wnioskującemu emerytury lub renty: 

Jeśli wnioskujący uzyska dokumenty potwierdzające aktywność zawodową sprzed 1999 r., wówczas ZUS może przeliczyć kapitał początkowy, który jest częścią emerytury. 

 • w przypadku wykonywania przez wnioskującego emeryta lub rencistę pracy zarobkowej, z tytułu której podlega ubezpieczeniu lub podlegania ubezpieczeniu z innego tytułu:

W takiej sytuacji ZUS przeliczy emeryturę w następujący sposób:

 • składki zapisane na koncie wnioskującego po tym, jak zaczął pobierać emeryturę, podzieli przez średnie dalsze trwanie życia, które ustali w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury,

 • ZUS weźmie pod uwagę tylko te składki, które były zapisywane na koncie ubezpieczonego od miesiąca, w którym pierwszy raz pobrał emeryturę, do miesiąca, w którym złożył wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. Składki te podlegają waloryzacji.

Warto wiedzieć:

Od 1 kwietnia 2023 roku ZUS przy obliczeniu emerytur korzysta z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę. Jest ważna dla osób, które się o nią starają. O przeliczenie emerytury można wnioskować raz w roku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o przeliczenie emerytury lub renty

Wzór wniosku o przeliczenie emerytury lub renty

Wymagane dokumenty

Aby starać się o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia, należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostarczyć następujące dokumenty:

Gdzie złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Gdzie złożyć wniosek o przeliczenie emerytury lub renty w Krakowie?

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie.

Dokumenty można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub przesłać pocztą. 

Kiedy złożyć wniosek o przeliczenie emerytury lub renty?

W przypadku emerytury przyznanej na starych zasadach, wniosek o jej przeliczenie należy złożyć:

 • w każdym momencie po ustaleniu prawa do świadczenia, nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do zmiany wysokości świadczenia lub zamierzonym terminem uzyskania korzyści ze zmiany w świadczeniu,

 • po zakończeniu kwartału kalendarzowego (nie częściej niż raz w roku) - gdy emerytura ma zostać przeliczona podczas gdy wnioskujący jest objęty ubezpieczeniem. 

Jeżeli emerytura została przyznana na nowych zasadach, wniosek o przeliczenie można złożyć:

 • w każdym momencie po ustaleniu prawa do emerytury,

 • nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych - w przypadku wniosku o zwiększenie emerytury o kwotę składek po dniu ustalenia prawa do emerytury.

Ile kosztuje złożenie wniosku o przeliczenie emerytury?

Ile kosztuje złożenie wniosku o przeliczenie emerytury lub renty?

Złożenie wniosku o przeliczenie emerytury jest bezpłatne.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku o przeliczenie emerytury lub renty w Krakowie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie powinien wydać decyzję w sprawie przeliczenia emerytury w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub ostatniego postępowania wyjaśniającego (jeżeli było ono konieczne).

Czy można się odwołać od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS Kraków należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, w placówce ZUS w Krakowie, która wydała decyzję w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostarczy odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, gdzie zostanie rozpatrzone.

Postępowanie odwoławcze w sprawie ponownego przeliczenia emerytury po 65. roku życia jest wolne od opłat.

Jeżeli senior nie może samodzielnie odebrać świadczenia, ma możliwość napisania upoważnienia do odbioru emerytury.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.Dz.U.z 2022r. poz.504, 1504, 2461)


Gdzie załatwić sprawę przeliczenie emerytury i renty w Krakowie?

Aby załatwić sprawę przeliczenie emerytury i renty w Krakowie, należy skontaktować się z instytucją ZUS Inspektorat Kraków - Nowa Huta przy ul. os. Teatralne 8, lub z 3 innymi instytucjami.

ZUS Inspektorat Kraków - Nowa Huta

os. Teatralne 8, 31-946 Kraków

tel. +48225601600 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

ZUS Inspektorat Kraków - Podgórze

ul. Zakopiańska 62, 30-450 Kraków

tel. +48225601600 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

ZUS Inspektorat Kraków - Krowodrza

ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków

tel. +48225601600 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

ZUS Oddział w Krakowie

ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków

tel. +48225601600 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,3 tys. dokumentów!
Zaświadczenie o stanie zdrowia
Pobierz dokument
Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego
Pobierz wniosek