Pozwolenie na budowę Ropczyce - dokumenty, koszt i wniosek PDF 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 26 stycznia 2024 22 min. czytania

W skrócie

Proces ubiegania się o pozwolenie na budowę obejmuje kilka kluczowych kroków i wymaga spełnienia określonych warunków:

 1. Zakres pozwolenia na budowę: Dotyczy budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy oraz innych robót budowlanych domów, budynków gospodarczych, hal magazynowych. W niektórych przypadkach wymagane jest podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny.
 2. Budowa bez pozwolenia: Pewne obiekty, jak wolno stojące domy jednorodzinne do 70 m² czy instalacje, mogą być budowane na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.
 3. Procedura aplikacyjna: Wymaga złożenia wniosku w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu, dołączenia projektu budowlanego i innych wymaganych dokumentów, takich jak wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz innych wymaganych dla danego rodzaju inwestycji.
 4. Ważność pozwolenia na budowę: Pozwolenie jest ważne przez 3 lata od dnia wydania, a rozpoczęta budowa nie może być przerwana na dłużej niż 3 lata.
 5. Koszt pozwolenia: Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia zależy od rodzaju inwestycji; dla domów jednorodzinnych często pozwolenie wydaje się bezpłatnie.
 6. Przeniesienie pozwolenia: Pozwolenie może być przeniesione na innego inwestora poprzez złożenie odpowiedniego wniosku i dopełnienie formalności, w tym uiszczenie opłaty skarbowej.
 7. Kroki do uzyskania pozwolenia: Obejmują zdobycie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego, zamówienie mapy do celów projektowych, przygotowanie projektu budowlanego, adaptację projektu do działki, i złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie.
 8. Wnioskodawcy powinni również pamiętać o możliwych dodatkowych wymaganiach, takich jak pozwolenie na wycięcie drzew, zawiadomieniu o zakończeniu budowy, nadaniu numeru budynku, czy zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego w przypadku budów prowadzonych w pobliżu dróg. Proces ten jest regulowany przez Prawo budowlane.

Pozwolenie na budowę Ropczyce

Wniosek o pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest wymagane w przypadku planowania m.in. budowy domu, budynku na potrzeby działalności gospodarczej, czy hali magazynowej. Dokument jest potrzebny również wówczas, aby legalnie wykonać przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz odbudowę lub inne roboty budowlane. Dla niektórych obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę, konieczne jest prowadzenie książki obiektu budowlanego.

Posiadanie pozwolenia na budowę w pewnych okolicznościach może być także wymagane podczas starania się o kredyt hipoteczny.

Co można budować bez pozwolenia na tzw. zgłoszenie w miejscowości Ropczyce?

W polskim prawie budowlanym znajduje się lista obiektów, których budowa lub przebudowa nie wymaga posiadania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. Są to:

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

 • wolno stojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m², których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora;

 • sieci:

  • elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

  • wodociągowe,

  • kanalizacyjne,

  • cieplne,

  • gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m²;

 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobę;

 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³;

 • tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce (termin określony w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu);

 • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;

 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

 • kanalizacja kablowa;

 • zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatoki parkingowych na tych drogach;

 • obiekty budowlane służących bezpośrednio do wykonywania działalności geologicznej i górniczej;

 • obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

 • wolnostojące:

  • parterowe budynki gospodarcze,

  • garaże,

  • wiaty – o powierzchni zabudowy do 35 m²,

 • przydomowe:

  • ganki,

  • oranżerie (ogrody zimowe) – o powierzchni zabudowy do 35 m²,

 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m² → liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m² powierzchni działki;

 • parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35 m², służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m² i głębokości nieprzekraczającej 2m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa, usytuowanych na obszarze Natura 2000;

 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, usytuowanych na obszarze Natura 2000;

 • boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie;

 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m;

 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m²;

 • przyłącza:

  • elektroenergetyczne,

  • wodociągowe,

  • kanalizacyjne,

  • gazowe,

  • cieplne,

  • telekomunikacyjne,

 • kanały technologiczne;

 • stacje ładowania;

 • niecki dezynfekcyjne, w tym niecki dezynfekcyjne z zadaszeniem;

 • podbudowy słupowe dla telekomunikacyjnych linii kablowych;

 • obiekty małej architektury w miejscach publicznych;

 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

  • płyty do składowania obornika,

  • szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę,

  • naziemne silosy na materiały sypkie, o pojemności do 30 m 3 i wysokości nie większej niż 7 m,

  • silosy na kiszonkę,

 • stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m³;

 • stawów i zbiorników wodnych o powierzchni przekraczającej 1000  m² i nieprzekraczającej 5000  m² oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.

Co można budować bez pozwolenia i zgłoszenia w miejscowości Ropczyce?

Co można budować bez pozwolenia i zgłoszenia w miejscowości Ropczyce?

Niektóre inwestycje nie wymagają pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy. Należą do nich:

 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

  • parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

  • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m²;

 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m², usytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m² powierzchni działki;

 • wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;

 • altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073);

 • wiaty przystankowe i peronowe;

 • parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35 m², służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000;

 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem usytuowanych na obszarze Natura 2000;

 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m² i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem usytuowanych na obszarze Natura 2000;

 • wolnostojące kabiny telefoniczne, szafy i słupki telekomunikacyjne;

 • parkometry z własnym zasilaniem;

 • zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingowe na tych drogach;

 • przepusty o przekroju wewnętrznym do 0,85 m²;

 • przydomowe baseny i oczka wodne → do 50 m²;

 • obiekty budowlane będące urządzeniami melioracji wodnych;

 • opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchniowe lub liniowe umocnienia brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiące konstrukcji oporowych;

 • pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych;

 • telekomunikacyjne linie kablowe;

 • urządzenia pomiarowe, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

  • posterunki: wodowskazowe, meteorologiczne, opadowe oraz wód podziemnych,

  • punkty: obserwacyjne stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

  • piezometry obserwacyjne i obudowanych źródeł;

 • obiekty małej architektury → z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

 • ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;

 • obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

 • tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych;

 • znaki geodezyjnych, obiekty triangulacyjne → poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;

 • poligonowe obiekty budowlane, np. stanowiska obronne, przepraw, budowle ziemne, budowle fortyfikacyjne;

 • obudowy ujęć wód podziemnych;

 • punkty ładowania;

 • urządzenia usytuowane w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:

  • służące do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,

  • służące do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  • o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

 • bankomaty, biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, automaty przechowujące przesyłki, lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie;

 • obiekty kontenerowe wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami:

  • elektroenergetyczną,

  • wodociągową,

  • kanalizacją sanitarną,

  • cieplną - lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej;

 • naziemne zbiorniki będące obiektami budowlanymi, służącymi do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika o pojemności do 5 m;

 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy do 35 m²;

 • stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m² i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położone w całości na gruntach rolnych.

W przypadku niektórych z wyżej wymienionych obiektów, aby móc legalnie z nich korzystać konieczne jest zdobycie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego → sprawdź, jak zdobyć pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego w miejscowości Ropczyce.

Pozwolenie na budowę i rozbiórkę w miejscowości Ropczyce

Jeżeli budowa wymaga przeprowadzenia rozbiórki, wystarczy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w miejscowości Ropczyce i zaznaczyć, że budowa obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu.

Planując budowę lub rozbiórkę w pobliżu drogi, warto upewnić się, czy konieczne będzie zdobycie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Dom do 70m2 bez pozwolenia na budowę

Dom do 70m2 bez pozwolenia na budowę

Od 3 stycznia 2022 roku obowiązuje program, który umożliwia budowę domów do 70m2 bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Aby było to możliwe, dom musi spełniać następujące warunki:

 • powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 70 m2,

 • jednorodzinny budynek mieszkalny musi być wolnostojący i nie może mieć więcej niż dwie kondygnacje,

 • obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której został zaprojektowany,

 • budowa realizowana jest w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,

 • parterowy budynek o rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięg wsporników do 2 m, służący rekreacji indywidualnej.

Na czym polega uproszczona procedura?

 • brak konieczności zatrudnienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy,

 • w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy będzie wydana w terminie 21 dni, przez właściwy organ, 

 • organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł zgłosić sprzeciwu do zgłoszonej budowy,

 • do budowy można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia.

Aby ruszyć z budową domu, który spełnia powyższe warunki, należy:

 1. posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 2. doręczyć zgłoszenia wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

 3. zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Można to również zrobić elektronicznie z wykorzystaniem aplikacji e-Budownictwo, dostępna pod adresem www.e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Projekty domów do 70m2 za symboliczną złotówkę można pobrać ze strony GUNB. Osoba z uprawnieniami architektonicznymi lub konstrukcyjno-budowlanymi może zaadaptować projekt do potrzeb inwestora.

Dom wybudowany w ramach programu można sprzedać po dowolnym czasie jego użytkowania - nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń prawnych.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kiedy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Kiedy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Wniosek o pozwolenie na budowę najbezpieczniej złożyć najpóźniej 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem budowy.

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w miejscowości Ropczyce?

Najczęściej wniosek o pozwolenie na budowę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w instytucji Starostwo Powiatowe w Ropczycach. Tylko w przypadku konkretnych inwestycji, wniosek musi trafić do urzędu wojewódzkiego.

Wnioski do urzędu wojewódzkiego składa się, jeżeli dotyczą obiektów:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;

 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;

 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz usytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;

 • usytuowanych na obszarze kolejowym;

 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

 • usytuowanych na terenach zamkniętych;

 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;

 • elektrowni wiatrowych w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;

 • inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości;

 • metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);

 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej (jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi);

 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;

 • dróg gminnych lub powiatowych (jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej);

 • zjazdów w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich;

 • sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne;

 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można również złożyć przez Internet, za pośrednictwem platformy e-Budownictwo.

Ile czeka się na pozwolenie na budowę w miejscowości Ropczyce?

Ile czeka się na pozwolenie na budowę w miejscowości Ropczyce?

Ustawowy czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę to 65 dni (w przypadku inwestycji kolejowej - 45 dni). Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, jeszcze przed jej rozpoczęciem, inwestor musi złożyć zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w miejscowości Ropczyce

Ile jest ważne pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata od dnia jego wydania - oznacza to, że w tym okresie budowa musi zostać rozpoczęta. W przeciwnym wypadku pozwolenie straci ważność.

Osoby, które rozpoczęły budowę, umieszczając wpis w dzienniku budowy, nie mogą jej przerwać na okres dłuższy niż 3 lata - w przeciwnym wypadku pozwolenie na budowę utraci ważność. Okres 3 lat jest liczony od ostatniego wpisu w dzienniku budowy.

Ile kosztuje pozwolenie na budowę?

Ile kosztuje pozwolenie na budowę w miejscowości Ropczyce?

Wysokość opłaty skarbowej w miejscowości Ropczyce za pozwolenie na budowę zależy od rodzaju inwestycji, dla której ma być wydana decyzja.

W przypadku zwykłego domu jednorodzinnego, pozwolenie na budowę jest bezpłatne, chyba że jego część jest przeznaczona na działalność gospodarczą - wówczas opłata skarbowa będzie musiała zostać uiszczona.

Rodzaj inwestycji

Opłata skarbowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny

bez opłat

Budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna

1 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – nie więcej niż 539 zł

Budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

14 zł

Inny budynek

48 zł

Studnia oraz urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20 zł

Budowle związane z produkcją rolną

112 zł

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi (z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km)

2143 zł

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi o długości do 1 km

105 zł

Inne budowle

155 zł

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym

91 zł

Jeżeli pozwolenie na budowę ma zostać wydane na więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Jak przenieść pozwolenie na budowę na innego inwestora?

Jak przenieść pozwolenie na budowę na innego inwestora?

Aby przenieść pozwolenie na budowę np. na nowego inwestora, należy złożyć odpowiedni wniosek do instytucji Starostwo Powiatowe w Ropczycach. Wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 • oświadczenie o przejęciu przez podmiot, na który ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę, wszelkich warunków zawartych w wydanej decyzji,

 • zgoda strony, dla której zostało wydane pozwolenie na budowę, na jego przeniesienie na rzecz innego podmiotu,

 • dziennik budowy,

 • dowód opłacenia opłaty skarbowej,

 • pełnomocnictwo → jeżeli zostało udzielone,

 • dowód opłaty za pełnomocnictwo (wraz z opłatą skarbową 17 zł) → jeżeli zostało udzielone osobie spoza najbliższej rodziny.

Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi 90 złotych. Należy ją uiścić przed złożeniem wniosku, gdyż trzeba do niego dołączyć dowód dokonania opłaty.

Od 1 lipca 2021 roku wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę można złożyć w formie elektronicznej na portalu e-Budownictwo.

Na wydanie decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę w miejscowości Ropczyce czeka się z reguły około miesiąca.

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowe - PDFWzór jak wypełnić wniosek o pozwolenie na budowę - PDF
 

We wniosku o pozwolenie na budowę muszą znaleźć się następujące informacje:

 • nazwa organu, do którego kierowany jest wniosek,

 • cel wniosku: pozwolenie na budowę/rozbiórkę lub zmianę pozwolenia na budowę/rozbiórkę,

 • dane inwestora: imię i nazwisko, kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy oraz (opcjonalnie) nr telefonu lub adres e-mail,

 • zaznaczenie rodzaju inwestycji budowlanej, np. czy jest to budowa, rozbudowa lub odbudowa obiektu budowlanego/obiektów budowlanych,

 • nazwa inwestycji,

 • dane inwestycji: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, obręb ewidencyjny,

 • załączniki dołączone do wniosku o pozwolenie na budowę,

 • zaznaczenie opcji dla osób dołączających do wniosku formularz B-4.

Kompletowanie dokumentów

Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć w celu ubiegania się o pozwolenie na budowę w miejscowości Ropczyce:

 • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw - zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego;

 • zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków izby inżynierów budownictwa, aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego;

 • wypis i wyrys z MPZP - dowiedz się, jak zdobyć wypis i wyrys z MPZP w miejscowości Ropczyce  przypadku gdy dla danego terenu nie obowiązuje miejscowy plan należy wtedy wnioskować  o decyzję z warunkami zabudowy terenu - sprawdź, jak zdobyć decyzję o warunkach zabudowy w miejscowości Ropczyce,

 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

 • pozostałe wymagane dokumenty  np. decyzja środowiskowa (w zależności od rodzaju i miejsca inwestycji) zawarte są w art. 23, 26 i 27 ust. 1 z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej - sprawdź, jak zdobyć decyzję środowiskową w miejscowości Ropczyce,

 • w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską - pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa.

Krok po kroku - jak zdobyć pozwolenie na budowę w miejscowości Ropczyce?

Uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z wieloma pobocznymi formalnościami, o których należy pamiętać. Dla ułatwienia wymienimy, jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać pozwolenie na budowę.

Krok 1: Wypis z MPZP lub warunki zabudowy

Aby starać się o pozwolenie na budowę, w pierwszej kolejności należy zdobyć wypis z Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli działka budowlana nie jest objęta MPZP, wówczas konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, które określają zarówno funkcje zabudowy, jak i jej podstawowe parametry, takie jak wysokość budynku, kąt nachylenia dachu, a także umiejscowienie na działce. Wnioski o oba dokumenty składa się odpowiadającemu lokalizacji działki urzędzie miasta/gminy.

Krok 2: Mapa do celów projektowych i badania geotechniczne gruntu

Kolejnym krokiem jest zamówienie mapy do celów projektowych u geodety w miejscowości Ropczyce. Następnie na stworzoną mapę architekt naniesie obrys planowanej inwestycji. Obowiązkowe jest również wykonanie badań geotechnicznych gruntu, czym zajmuje się geotechnik w miejscowości Ropczyce. Są one szczególnie ważne - pozwalają ocenić nośność gruntu, aby dostosować do niej projekt budowlany. Dzięki temu w przyszłości unikniemy uszkodzeń domu m.in. pękających ścian, powstających w wyniku niedostosowania konstrukcji do poziomu stabilności gruntu.

Krok 3: Projekt budowlany

Zdobycie pozwolenia na budowę nie jest możliwe bez przedstawienia projektu budowlanego, przygotowanego przez architekta. Projekt wydawany jest w 4 egzemplarzach: jeden z nich zostaje w urzędzie, drugi trafia do organu nadzoru budowlanego, trzeci należy przekazać kierownikowi budowy, a czwarty inwestor może zostawić dla siebie.

Krok 4: Adaptacja projektu do działki

Kolejnym krokiem jest dopasowanie projektu do działki. W tym celu architekt nanosi projekt na mapę do celów projektowych, obejmującą takie elementy jak: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie inwestycji, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków.

Krok 5: Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

Gdy inwestor jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji, możemy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w miejscowości Ropczyce.

Jeżeli na potencjalnym placu budowy znajduje się zbędne drzewo, przez jego usunięciem należy upewnić się, czy wymagane będzie pozwolenie na wycięcie drzewa w miejscowości Ropczyce.

Niezależnie od rodzaju pozwolenia na budowę, po jej zakończeniu inwestor musi złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy/robót w miejscowości Ropczyce. Jednym z ważniejszych dokumentów składanych często po zakończeniu budowy jest oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej - dzięki niemu do nieruchomości będzie dostarczana energia elektryczna.

Po zakończeniu budowy lub w jej trakcie, inwestor może wnioskować o nadanie numeru budynku w miejscowości Ropczyce.

Nie tylko w przypadku budowy wymagane jest pozwolenie - podobnie wygląda to w przypadku rozbiórki. Dowiedz się, jak zdobyć pozwolenie na rozbiórkę w miejscowości Ropczyce i kiedy jest ono konieczne.

Podstawa prawna  


Gdzie załatwić sprawę pozwolenie na budowę w miejscowości Ropczyce?

Aby załatwić sprawę pozwolenie na budowę w miejscowości Ropczyce, należy skontaktować się z instytucją Starostwo Powiatowe w Ropczycach pod adresem ul. Konopnickiej 5 w miejscowości .

Starostwo Powiatowe w Ropczycach w miejscowości Ropczyce

adres: ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

tel. +48172228929 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji