Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka i inne Ropczyce - wniosek PDF 2024

Autor: Sara Synowiec Weryfikacja: 31 marca 2024 10 min. czytania

Dodatki do zasiłku rodzinnego Ropczyce

Oprócz samego zasiłku rodzinnego, uprawnieni do tego świadczenia mogą wnioskować także o różne dodatki. W poniższym poradniku została przedstawiona lista dodatków oraz kryteria, jakie należy spełnić, aby je uzyskać. 

Czym są dodatki do zasiłku rodzinnego?

Dodatki do zasiłku rodzinnego to kolejne wsparcie finansowe dla osób, które mają już przyznane prawo do zasiłku rodzinnego i spełniają dodatkowe warunki wskazane poniżej.

WAŻNE: aby otrzymać dodatek do zasiłku, najpierw należy mieć przyznane prawo do samego zasiłku rodzinnego. → zasiłek rodzinny w miejscowości Ropczyce.

Rodzaje dodatków

Do dodatków do zasiłku rodzinnego zalicza się aż 7 świadczeń. Szczegóły poniżej.

Wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego
 

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

KWOTA 1000 zł
CZĘSTOTLIWOŚĆ jednorazowo, za każde urodzone dziecko
KOMU PRZYSŁUGUJE matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu dziecka, lub rodzicom adopcyjnym, którzy mają przyznane prawo do zasiłku rodzinnego
DOKUMENTY
 • SR-1 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • D1 - zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka była pod opieką lekarską przynajmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia rozwiązania oraz korzystała ze świadczeń zdrowotnych przynajmniej raz w każdym trymestrze ciąży (zaświadczenie nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych).
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK nie później niż do ukończenia przez dziecko 1. roku życia.
WAŻNE

rodzice i opiekunowie mogą ubiegać się zarówno o dodatek do zasiłku rodzinnego, jak i o becikowe → becikowe w miejscowości Ropczyce.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

KWOTA 400 zł
CZĘSTOTLIWOŚĆ kwota wypłacana miesięcznie
KOMU PRZYSŁUGUJE

osobie, która ma przyznane prawo do zasiłku rodzinnego, jest uprawniona do urlopu wychowawczego, a dziecko przebywa pod jej faktyczną opieką przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych - jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas tego samego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych - w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności jak wnioskować o orzeczenie o niepełnosprawnościw miejscowości Ropczyce?
DOKUMENTY
(sekcja Wnioski i dokumenty)
 • SR-1 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (z uwzględnieniem cz. II, str. 9),
 • ZSR-08 - zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy i o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy tuż przed uzyskaniem prawa do urlopu.
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

w momencie spełnienia kryteriów przyznawania dodatku

OD I DO KIEDY WYPŁACA SIĘ DODATEK
 • od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania urlopu wychowawczego
 • do końca okresu zasiłkowego lub do dnia, w którym upływa 24, 36 lub 72-miesięczny okres jego pobierania.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

3. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

KWOTA 100 zł
CZĘSTOTLIWOŚĆ raz w roku, na dziecko rozpoczynające rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne
KOMU PRZYSŁUGUJE matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu dziecka, lub rodzicom adopcyjnym, którzy mają przyznane prawo do zasiłku rodzinnego
DOKUMENTY

SR-1 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK nie później niż do 31 października
WAŻNE

rodzice i opiekunowie mogą ubiegać się zarówno o dodatek do zasiłku rodzinnego, jak i o Dobry Start 300+ → jak zdobyć świadczenie Dobry Start w miejscowości Ropczyce?


4. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

KWOTA
 • 69 zł z tytułu dojazdów z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
 • 113 zł z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła.
CZĘSTOTLIWOŚĆ kwota wypłacana miesięcznie
JAKICH SZKÓŁ DOTYCZY
 • w przypadku dojazdu:
  • szkoły ponadpodstawowe, 
  • szkoły artystyczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej,
 • w przypadku zamieszkiwania w innej miejscowości:
  • szkoły ponadpodstawowe,
  • szkoły artystyczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej,
  • szkoły podstawowe, w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
KOMU PRZYSŁUGUJE
 • matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu dziecka, lub rodzicom adopcyjnym, którzy mają przyznane prawo do zasiłku rodzinnego, a których dziecko podjęło naukę w szkole poza miejscem zamieszkania, co wiąże się z dojazdem lub zamieszkiwaniem w pobliżu szkoły,
 • pełnoletniej osobie uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub sądowym wyrokiem/ugodą ustalającym prawo do alimentów z ich strony), która podjęła naukę poza miejscem zamieszkania.
DOKUMENTY
 • SR-1 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (z uwzględnieniem cz. IV, str. 11)
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań)
 • ZSR-12 - oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia poza miejscem zamieszkania (dla dodatku z tytułu zamieszkania w miejscu nauki)
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

w momencie spełnienia kryteriów przyznawania dodatku

OD I DO KIEDY WYPŁACA SIĘ DODATEK
 • nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek,
 • przez 10 miesięcy, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

KWOTA
 • 90 zł na dziecko do 5. roku życia,
 • 110 zł na dziecko powyżej 5. roku życia, do ukończenia 24. roku życia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ kwota wypłacana miesięcznie
KOMU PRZYSŁUGUJE
 • matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu dziecka, lub rodzicom adopcyjnym, którzy mają przyznane prawo do zasiłku rodzinnego, a których dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka,
 • pełnoletniej osobie uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub sądowym wyrokiem/ugodą ustalającym prawo do alimentów z ich strony).
DOKUMENTY
 • SR-1 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (z uwzględnieniem cz. IV, str. 11),
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka.
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

w momencie spełnienia kryteriów przyznawania dodatku

OD I DO KIEDY WYPŁACA SIĘ DODATEK
 • nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek,
 • do ukończenia przez dziecko 16. roku życia - jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • od 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia - jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

6. Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka

KWOTA
 • 193 zł na dziecko, jednak nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci,
 • 273 zł na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, jednak nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci.
CZĘSTOTLIWOŚĆ kwota wypłacana miesięcznie
KOMU PRZYSŁUGUJE
 • matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu, samotnie wychowującemu dziecko, który ma przyznane prawo do zasiłku rodzinnego, jeżeli na rzecz dziecka nie zostały zasądzone alimenty od drugiego rodzica, ponieważ:
  • drugi rodzic nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o przyznanie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone
 • pełnoletniej osobie do ukończenia 24 r.ż., uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jeżeli obydwoje rodzice nie żyją
KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE jeśli dziecko lub osoba ucząca się posiada prawo do renty, lub renty socjalnej
DOKUMENTY
 • SR-1 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (z uwzględnieniem cz. III, str. 10)
 • kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców/obydwojga rodziców dziecka (jak wnioskować o skrócony akt zgonu w miejscowości Ropczyce?) lub
 • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, iż ojciec jest nieznany lub
 • odpis wyroku sądowego oddalający powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

w momencie spełnienia kryteriów przyznawania dodatku

OD I DO KIEDY WYPŁACA SIĘ DODATEK zgodnie z harmonogramem wypłat z tytułu zasiłku rodzinnego

7. Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

KWOTA 95 zł na dziecko
CZĘSTOTLIWOŚĆ kwota wypłacana miesięcznie
KOMU PRZYSŁUGUJE matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu/faktycznemu dziecka, na każde trzecie i kolejne dziecko, na które przyznano prawo do zasiłku rodzinnego
DOKUMENTY
(sekcja Wnioski i dokumenty)

SR-1 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

w momencie spełnienia kryteriów przyznawania

OD I DO KIEDY WYPŁACA SIĘ DODATEK zgodnie z harmonogramem wypłat z tytułu zasiłku rodzinnego

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Gdzie złożyć wniosek o dodatki do zasiłku rodzinnego w miejscowości Ropczyce?

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę dodatki do zasiłku rodzinnego w miejscowości Ropczyce?

Aby załatwić sprawę dodatki do zasiłku rodzinnego w miejscowości Ropczyce, należy skontaktować się z instytucją Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod adresem ul. Krótka 1 w miejscowości .

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Ropczyce

adres: ul. Krótka 1, 39-100 Ropczyce

tel. +48172218494 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji