Dodatek mieszkaniowy Ropczyce i dopłata do czynszu - wniosek DOC 2024

Autor: Sara Synowiec Weryfikacja: 31 marca 2024 10 min. czytania

Dodatek mieszkaniowy Ropczyce

Czym jest dodatek mieszkaniowy i jaka jest jego wysokość? Jak się o niego ubiegać? Na jak długo przyznawane jest to świadczenie i czy złożenie wniosku wiąże się z opłatami? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to kwota wypłacana osobom w trudnej sytuacji finansowej, z przeznaczeniem na opłaty za mieszkanie.

Komu przysługuje dodatek do mieszkania w miejscowości Ropczyce?

Dodatek mieszkaniowy w miejscowości Ropczyce przysługuje osobie, która spełnia wszystkie trzy warunki:

Komu przysługuje dodatek do mieszkania?

 1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu - osoba chcąca otrzymać dodatek mieszkaniowy:
  • może być właścicielem lokalu,
  • może go wynajmować,
  • może posiadać spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie),
  • może oczekiwać na mieszkanie socjalne (dowodem jest orzeczenie sądu o przyznaniu takiego lokum).
 2. spełnia kryterium dochodowe - aktualne kryterium dochodowe wynosi 2 146,64 złotych dla gospodarstw wieloosobowych oraz 2 862,19 złotych dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie. Do obliczenia średniego miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym należy wziąć sumę dochodów z ostatnich 3 miesięcy przed miesiącem złożeniem wniosku, podzieloną przez ilość osób zamieszkujących dany lokal. Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie nadal przysługuje, jednak zostanie pomniejszone o nadwyżkę (szczegółową kwotę poda urzędnik).
 3. zajmuje lokal o określonej maksymalnej powierzchni użytkowej, która została zdefiniowana w ustawie jako “powierzchnia normatywna”- kryterium to jest określone odgórnie, a obecnie powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
  • dla 1 osoby – 35 m2, ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m,
  • dla 2 osób – 40 m2, maksymalna powierzchnia to 52 m2,
  • dla 3 osób – 45 m2, maksymalna powierzchnia to 58,50 m2,
  • dla 4 osób – 55 m2, maksymalna powierzchnia to 71,50 m2,
  • dla 5 osób – 65 m2, maksymalna powierzchnia to 84,50 m2,
  • dla 6 osób – 70 m2, maksymalna powierzchnia to 91 m2,
  • jeśli lokal zamieszkuje więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby powierzchnia normatywna zwiększa się o 5 m2.

Według przepisów możliwe jest przekroczenie powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o 30% lub o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% (gdy lokal ma bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę). W takim przypadku dodatek mieszkaniowy jest odpowiednio pomniejszany, gdyż naliczany jest jedynie od powierzchni normatywnej (za m2 ponad normę należy uiścić pełną opłatę).

Ponadto powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego zwiększa się o 15 m2, jeżeli jest on zamieszkany przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku lub osobę, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju → jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności w miejscowości Ropczyce?

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w miejscowości Ropczyce

Dodatek mieszkaniowy w miejscowości Ropczyce nie ma odgórnie ustalonej stawki, a jego wysokość zależna jest od kilku czynników:

 • dochodów na osobę w danym gospodarstwie domowym,
 • wysokości opłat i wszystkich wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania/domu (czynsz, woda, prąd, wywóz śmieci, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną (mieszkania wspólnotowe), opłaty eksploatacyjne (mieszkania spółdzielcze) itp.,
 • innych elementów, np. stawek za wynajem lokali gminnych.

Dodatek obliczany jest przez urzędnika instytucji, w której zgłaszany jest wniosek. Jednocześnie może on pokryć co najwyżej 70% wydatków, które przypadają na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.

Na jak długo przyznaje się świadczenie?

Na jak długo przyznaje się świadczenie?

Przyznany dodatek mieszkaniowy ważny jest przez okres 6 miesięcy, a okres ten liczony jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, następującego po złożeniu wniosku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Chcąc otrzymać świadczenie, należy złożyć kilka dokumentów, w zależności od sytuacji mieszkaniowej:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - jeśli wnioskujący stara się o dodatek do mieszkania, wniosek musi potwierdzić zarządca budynku lub osoba pobierająca czynsz. Jeśli mieszka w domu, nie musi posiadać takiego potwierdzenia,
 • deklaracja o dochodach - powinna zawierać dochody wszystkich domowników z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • informacja o powierzchni użytkowej lokalu - czyli dokument, który potwierdzi, że lokal mieści się w kryterium,
 • rachunki i inne wymagane dokumenty, np. rachunki za prąd, gaz, ogrzewanie. O dodatkowych dokumentach można dowiedzieć się bezpośrednio w instytucji, w której będzie składany wniosek.

Jak obliczyć wysokość dodatku mieszkaniowego?

Jak obliczyć wysokość dodatku mieszkaniowego?

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym, 
 • 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym jest równy lub wyższy od 150% - 175% najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym od 100%- 125% tej kwoty.
 

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się między innymi: czynsz, wydatki związane z kosztami eksploatacji i remontów, opłaty za energię cieplną, wodę i ścieki, odbiór nieczystości.

W przypadku, w którym wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego, podczas ustalania wydatków na mieszkanie należy uwzględnić jedynie wydatki, które przypadają na tę część lokalu lub domu. 

Jeżeli osoba, która ubiega się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np.wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, czy mieszka w lokalu spółdzielczym) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, jednak wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, jeżeli lokal ten wchodziłby w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 • opłaty (poza czynszem), które obowiązywałby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu.

Obliczenie wysokości dodatku mieszkaniowego:

1. Sumuje się wszystkie wydatki ponoszone miesięcznie za mieszkanie.
2. Otrzymaną kwotę wydatków należy podzielić przez powierzchnię mieszkania, aby ustalić koszt utrzymania 1m2.
3. Następnie uzyskany wskaźnik mnoży się przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie - jeśli powierzchnia lokalu jest mniejsza od powierzchni normatywnej, to należy pominąć ten etap i przyjąć faktyczne koszty za lokal.
4. Od wydatków, które przypadają na powierzchnię normatywną, odejmuje się pewien procent dochodów gospodarstwa domowego (w zależności od liczby domowników i wysokości dochodów od 10-20%). Otrzymana kwota stanowi wysokość dodatku mieszkaniowego. 

Przykładowe wyliczenie:

 • gospodarstwo 1-osobowe,
 • pow. użytkowa - 42 m.kw., instalacje c.o. ccw, gazowa,
 • dochód - 900 zł, 
 • wydatki (koszty zarządu nieruchomością wspólną, gdyby lokal wchodził w skład zasobu gminy, c.o., ccw, zimna woda, ścieki, śmieci) - 275,40 zł.

Przeliczenie wydatków na pow. normatywną, tj. 275,40 zł : 42 m.kw. x 35 m.kw.= 229,50 zł Dodatek mieszkaniowy, tj. 229,50 (wydatki) - 135,00 zł (15% dochodów) = 94,50 zł.

Nie przyznaje się dodatku, jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji. Dodatek nie przysługuje również, gdy w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego okaże się, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji. Wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik gminy, mogący żądać od wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych.

Jeżeli w mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – wówczas osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Gdzie złożyć wniosek w miejscowości Ropczyce i ile to kosztuje?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscowości Ropczyce (miejskim lub gminnym). W niektórych gminach wnioski przyjmuje odpowiedni wydział urzędu miasta lub gminy. 

Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy w w miejscowości Ropczyce?

Złożenie wniosku w tej sprawie jest bezpłatne.

Jak długo trzeba czekać na przyznanie świadczenia?

Po złożeniu wniosku ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami decyzja zostaje wydana w terminie do 30 dni.

Warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego w miejscowości Ropczyce

Aby otrzymywać dodatek mieszkaniowy co miesiąc, należy na bieżąco opłacać czynsz za lokal. Jeśli pojawią się co najmniej dwumiesięczne zaległości, wypłata dodatku zostanie wstrzymana do momentu uregulowania długu. Jeśli zaległości z tytułu czynszu nie zostaną uregulowane do 3 miesięcy od decyzji o wstrzymaniu dodatku - wniosek wygasa całkowicie.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę dodatek mieszkaniowy w miejscowości Ropczyce?

Aby załatwić sprawę dodatek mieszkaniowy w miejscowości Ropczyce, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta i Gminy pod adresem ul. Krisego 1 w miejscowości , lub z 1 inną instytucją.

Urząd Miasta i Gminy w miejscowości Ropczyce

adres: ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

tel. +48172210510 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:30
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Ropczyce

adres: ul. Krótka 1, 39-100 Ropczyce

tel. +48172218494 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOC, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,9 tys. dokumentów!

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji