Przejście na emeryturę w ZUS i KRUS Lubaczów - warunki, wzór pisma i wniosek 2024

Autor: Patrycja Podsiedlik Weryfikacja: 17 marca 2024 8 min. czytania

Przejście na emeryturę

Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie sprawi, że pracownik automatycznie zostanie skierowany na emeryturę. Najpierw musi załatwić formalności z pracodawcą, a następnie z ZUS-em lub KRUS-em. Jak przejść na emeryturę? Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy można przejść na emeryturę?

Do przejścia na emeryturę w ZUS uprawnione są osoby, które:

 • osiągnęły wiek emerytalny:
  • 60 lat – dla kobiet,
  • 65 lat – dla mężczyzn,
 • mają opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych przynajmniej za 1 dzień,
 • nie mają emerytury przyznanej z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Prawo do emerytury rolniczej w KRUS uzyska osoba, która poza wymaganym wiekiem będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Rolnicy mogą przechodzić na emeryturę bez konieczności przekazania gospodarstwa rolnego.

Warto wiedzieć:

Obecnie rząd pracuje nad wprowadzeniem emerytury stażowej – pracownik będzie mógł przejść na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, jeżeli będzie posiadał odpowiednio długi staż pracy. Zgodnie z projektem ustawy, mają one wejść w życie od 1 lipca 2024 r.

Osoby tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego, mogą się ubiegać o świadczenie przedemerytalne w w Lubaczowie.

Niezależnie od momentu przejścia na emeryturę, senior może starać się o przyznanie 800 plus dla emerytów w Lubaczowie oraz o wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora w Lubaczowie. Po ukończeniu przez emeryta 100 lat, z urzędu przyznana mu zostanie emerytura honorowa w Lubaczowie.

Wcześniejsza emerytura

Wcześniejsza emerytura - dla kogo?

Istnieją grupy zawodów, których pracownicy mogą wcześniej przejść na emeryturę. Mowa tutaj o osobach urodzonych w latach 1949–1968, które pracowały w szczególnych warunkach, a 31 grudnia 2008 roku spełniały następujące kryteria:

 • osiągnęły wiek emerytalny,
 • mogą udokumentować okresy składkowe i nieskładkowe,
 • mają udokumentowany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (informacja musi być zawarta na świadectwie pracy);
 • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego OFE lub złożą wniosek o przekazanie zgromadzonych na rachunku środków na rzecz budżetu państwa,

albo

urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które nie przystąpiły do OFE lub złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa oraz osiągnęły obniżony wiek emerytalny i przed 1 stycznia 1999 r. spełniły warunki:

 • udowodniły okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat kobieta i 25 lat mężczyzna,
 • udowodniły wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze bądź co najmniej 5 lat pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią/ na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz kopalniach otworowych siarki (w tym drugim przypadku wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn obniża się o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, jednak nie więcej niż o 15 lat, w celu ustalenia wieku emerytalnego uwzględnia się okresy pracy górniczej przebyte także po 31 grudnia 1998 r.).

Szczegóły dotyczące wcześniejszej emerytury dla danych grup zawarto w poniższej tabeli.
 

Wiek emerytalny
 

dla osób pracujących w szczególnych warunkach

dla tancerzy, akrobatów, gimnastyków, ekwilibrystów, kaskaderów

dla solistów wokalistów, muzyków grających na instrumentach dętych, treserów zwierząt drapieżnych dla muzyków grających na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych, klawiszowych, operatorów obrazu filmowego oraz fotografików
Kobieta 55 lat 40 lat 45 lat 55 lat
Mężczyzna 60 lat 45 lat 50 lat 60 lat
Staż pracy
Kobieta 15 lat 20 lat 20 lat  20 lat
Mężczyzna 15 lat 25 lat 25 lat 25 
    W tym 15 lat działalności artystycznej

Do prac w szczególnych warunkach zaliczono:

 • górnictwo,
 • hutnictwo,
 • energetykę,
 • hutnictwo i przemysł metalowy,
 • pracę w zakładach chemicznych,
 • przemysł drzewny i papierniczy,
 • transport i łączność,
 • rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy,
 • przemysł poligraficzny,
 • służbę zdrowia i opiekę społeczną,
 • żeglugę powietrzną,
 • przetwórstwo azbestu, 
 • produkcja ołowiu i kadmu,
 • dziennikarstwo pod warunkiem objęcia układem zbiorowym dziennikarzy,
 • pracę w Najwyższej Izbie Kontroli oraz w organach kontroli państwowej i administracji celnej,
 • pracę jako nauczyciel, wychowawca oraz inny pracownik pedagogiczny pracujący na stanowisku wymienionym w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • pracę jako żołnierz zawodowy, funkcjonariusz Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Granicznej i Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli nie spełniają warunków lub utracili prawo do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

Wpływ na wysokość emerytury ma wysokość kapitału początkowego.

Warto pamięać, że osobom pracującym w szczególnych warunkach przysługuje emerytura pomostowa w Lubaczowie

Wcześniejsza emerytura z KRUS

Rolnicy również mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. Dotyczy to osób, które ukończyły 55 (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i były objęte ubezpieczeniem przez co najmniej 30 lat. Warunkiem jest zaprzestanie działalności rolniczej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak przejść na emeryturę?

Jak przejść na emeryturę? Procedura krok po kroku

Gdy osoba pracująca osiągnie wiek emerytalny, może podjąć decyzję o zakończeniu pracy i przejściu na emeryturę. Wiąże się to z koniecznością dopełnienia kilku formalności.

1. Złożenie wypowiedzenia u pracodawcy

Pracownik, który zechce przejść na emeryturę, musi złożyć u swojego obecnego pracodawcy wypowiedzenie. W takiej sytuacji stosunek pracy jest najczęściej wypowiadany za porozumieniem stron. Formularz wypowiedzenia w związku z przejściem na emeryturę nie różni się znacznie od zwykłego wypowiedzenia. Powinien zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • dane pracownika i pracodawcy: nazwa firmy, adres, NIP lub REGON,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy,
 • dokładny termin okresu wypowiedzenia i datę zakończenia umowy,
 • informację o osiągnięciu wieku emerytalnego – opcjonalnie,
 • podpis pracownika i pracodawcy.

2. Wniosek o emeryturę do ZUS lub KRUS

Wzór pisma o przejście na emeryturę ZUSWzór pisma o przejście na emeryturę KRUS

W zależności od tego, gdzie był ubezpieczony pracownik, po złożeniu wypowiedzenia powinien dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lubaczowie wniosek o emeryturę. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń, czyli np. świadectwa pracy.

Wniosek do ZUS lub KRUS można złożyć na 3 sposoby:

Później, po przejściu na emeryturę, senior może wnioskować o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia w Lubaczowie, a także upoważnić kogoś do jej odbioru.

Po przyznaniu emerytury, senior otrzyma legitymację emeryta-rencisty, która jest podstawą do korzystania ze zniżek.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę emerytura w Lubaczowie?

Aby załatwić sprawę emerytura w Lubaczowie, należy skontaktować się z instytucją ZUS Biuro Terenowe w Lubaczowie pod adresem ul. Mickiewicza 168 w Lubaczowie, lub z 1 inną instytucją.

ZUS Biuro Terenowe w Lubaczowie

adres: ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów

tel. +48225601600 

strona www

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Placówka terenowa KRUS Lubaczów

adres: Kazimierza Wielkiego 4, 37-600 Lubaczów

tel. +48166321110 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,9 tys. dokumentów!

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji