Ślub cywilny Kraków - cena w urzędzie i plenerze, terminy, dokumenty i wniosek 2022

Ślub cywilny Kraków

Ślub cywilny to nic innego, jak ceremonia zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Jest oficjalną formą zawarcia małżeństwa w Polsce. 

Kto może wziąć ślub cywilny?

Małżeństwo może zostać zawarte przez dwie osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • oboje są pełnoletni lub, jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat i posiada zgodę sądu na ślub;
 • nie są w żadnym innym związku małżeńskim;
 • nie są ze sobą spokrewnieni w linii prostej ani nie są rodzeństwem (wykluczone są pary typu: brat - siostra, ojciec - córka, matka - syn);
 • nie są ze sobą spowinowaceni w linii prostej (wykluczone są pary typu: teściowa - zięć, synowa - teść);
 • nie są w stosunku przysposobienia (adoptowany - rodzic adopcyjny);
 • osoby posiadające choroby psychiczne lub niedorozwój umysłowy posiadają odpowiednią zgodę sądu.

Kiedy Urząd nie zgodzi się na zawarcie małżeństwa?

Ślubu cywilnego nie mogą zawrzeć osoby całkowicie ubezwłasnowolnione.

Czy ślub trzeba wziąć w Urzędzie w Krakowie?

Nie - ślub można wziąć w każdym USC, niekoniecznie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie. Nie ma w tym zakresie rejonizacji.
Planując ślub w innym miejscu niż USC (na przykład w plenerze), należy zgłosić się do urzędu znajdującego się najbliżej wybranego miejsca.

Ile kosztuje ślub cywilny?

Ile kosztuje ślub cywilny w Krakowie?

Cena ślubu cywilnego w urzędzie w Krakowie

Jakie są koszta ślubu cywilnego? Samo udzielenie ślubu w urzędzie stanu cywilnego w Krakowie jest bezpłatne. Wnosi się wyłącznie opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa. Opłata jest stała dla każdego i wynosi 84 zł. Opłaty można dokonać na miejscu, przy pierwszej wizycie, w kasie USC lub przelewem na konto urzędu (potrzebny będzie dowód wpłaty).

Cena ślubu cywilnego w plenerze

Za ślub w plenerze, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 1000 zł.

Jeśli narzeczeni są zmuszeni do wzięcia ślubu poza urzędem z powodu:

 • zagrożenia życia lub zdrowia (np. w szpitalu),
 • ograniczenia wolności (np. w więzieniu),

wówczas dodatkowa opłata nie jest pobierana.


Jak wziąć ślub cywilny w Krakowie krok po kroku?

Pierwsza wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego pozwala na ustalenie niezbędnych formalności do zawarcia małżeństwa.

Dokumenty do ślubu cywilnego

1. Dokumenty do ślubu cywilnego

Podczas wizyty w USC będzie potrzebnych kilka dokumentów:

Akt stanu cywilnego urząd pobierze z bazy lub sam uzyska z właściwego urzędu. Nie ma zatem obowiązku dostarczenia aktu, chyba że:

 • przyszły małżonek nie posiada polskich aktów stanu cywilnego, a jest obywatelem Polski - wtedy na spotkanie należy przynieść:
  • zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,
  • zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z potwierdzeniem jego ustania/unieważnienia/nieistnienia (jeśli zawarł wcześniej inny związek małżeński),
 • jeden z narzeczonych jest cudzoziemcem, wtedy na spotkanie należy przygotować:
  • dokument, który potwierdzi, że według prawa obowiązującego w kraju jego pochodzenia, może zawrzeć związek małżeński,
  • jeśli zdobycie takiego dokumentu będzie niemożliwe (np. kraj jest w konflikcie wojennym), wystarczy orzeczenie sądu o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa,
  • jeśli nie da się ustalić stanu cywilnego, urząd może poprosić przyszłego małżonka o dodatkowe dokumenty:
   • odpis aktu urodzenia - sprawdź jak zdobyć odpis aktu urodzenia w Krakowie,
   • odpis aktu małżeństwa z informacją / potwierdzeniem, że osoba nie jest już w tym związku.

2. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa

Na spotkaniu w USC należy złożyć również oświadczenie, że nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby uniemożliwić zawarcie małżeństwa.

Małżeństwo można zawrzeć nie wcześniej niż miesiąc po złożeniu oświadczeń. Oświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy, co oznacza, że do pół roku narzeczeni powinni zawrzeć małżeństwo - po tym terminie muszą złożyć nowe oświadczenia.

Rezerwacja terminu ślubu cywilnego

3. Rezerwacja terminu ślubu cywilnego w Krakowie

Na spotkaniu naczelnik urzędu w Krakowie lub jego zastępca zaproponuje możliwe terminy ślubu

Podczas rezerwacji terminu warto pamiętać, że osobom pracującym na dzień ślubu przysługuje urlop okolicznościowy!

4. Ustalenie miejsca ślubu cywilnego w Krakowie

Ślub cywilny nie musi być zawierany w urzędzie w Krakowie. Uroczystość może odbyć się "w plenerze", jednak miejsce musi spełniać pewne warunki:

 • musi zachowywać uroczystą formę,
 • musi być bezpieczne dla wszystkich uczestników.

Jeśli nie będzie spełniało powyższych wymagań, po wcześniejszym sprawdzeniu, urzędnik może odmówić udzielenia ślubu w danej lokalizacji. Aby wziąć ślub poza urzędem w Krakowie, należy złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór urzędnik przedstawi na spotkaniu.

5. Ustalenie nazwiska

Na pierwszej wizycie w urzędzie narzeczeni wstępnie deklarują, jakie nazwisko będą nosić po ślubie i jakie nazwisko otrzymają ich dzieci. Decyzję można zmienić do dnia zawarcia małżeństwa. Polskie prawo udostępnia poniższe możliwości dla małżonków:

 • zachowanie obecnych nazwisk,
 • przejęcie nazwiska współmałżonka (męża lub żony),
 • dodanie nazwiska małżonka do swojego obecnego nazwiska (tylko dwa człony).

Oraz dla dzieci, jeśli rodzice będą nosili różne nazwiska:

 • nazwisko jednego z rodziców,
 • nazwisko łączone z nazwisk obu rodziców.

Dowiedz się więcej o zmianie nazwiska po ślubie w Krakowie.

 Jak wygląda ślub cywilny?

Jak wygląda ślub cywilny - ceremonia zawarcia małżeństwa?

Sprawy formalne - 15 minut przed ceremonią

Do USC narzeczeni powinni zgłosić się w dniu ślubu, z około 15-minutowym wyprzedzeniem od umówionej godziny ceremonii. Kierownik urzędu potwierdzi dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą:

 • dokumenty tożsamości pary młodej,
 • dokumenty tożsamości świadków,
 • tłumacz lub biegły (w przypadku, jeśli jedna z w/w osób nie jest w stanie porozumieć się z kierownikiem urzędu).

Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego w USC

Po potwierdzeniu danych nastąpi uroczysta ceremonia zawarcia małżeństwa, w czasie której:

 • Kierownik udzieli informacji na temat praw i obowiązków małżonków,
 • para młoda złoży sobie przysięgę przed jego osobą,
 • para młoda podpisze akt małżeństwa wraz ze świadkami,
 • para młoda złoży oświadczenie o przyszłym nazwisku swoim i wspólnych dzieci,
 • para młoda nałoży symbol małżeństwa, obrączki.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa, małżonkowie otrzymają jego jeden bezpłatny skrócony odpis.

Ile trwa ślub cywilny?

Ceremonia może trwać od 5 minut do godziny - w zależności od sposobu prowadzenia jej przez danego urzędnika. Zazwyczaj trwa około 20 minut.

Słowa przysięgi małżeńskiej na ślubie cywilnym

Podczas ceremonii, małżonkowie wypowiadają następujące słowa przysięgi cywilnej:

Pan młody: „Świadomy praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię wybranki) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

Panna młoda: „Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię wybranka) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

Po wypowiedzeniu tekstu przysięgi przez małżonków urzędnik stanu cywilnego wygłasza słowa: „Wobec zgodnego oświadczenia obu stron, złożonego w obecności świadków, oświadczam, że związek małżeński Pani (imię) i Pana (imię) został zawarty zgodnie z przepisami. Jako symbol łączącego Państwa związku wymieńcie proszę obrączki.”

Ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy to połączenie ślubu cywilnego z uroczystością kościelną. Aby w ten sposób zawrzeć małżeństwo, należy:

 1. Udać się do parafii i wstępnie zarezerwować termin ślubu. Państwo młodzi muszą także zapisać się na nauki przedmałżeńskie.

 2. 6 miesięcy przed planowaną ceremonią należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego z dowodami tożsamości, dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej i skróconymi aktami urodzenia, w celu uzyskania protokołu dotyczącego braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa.

 3. Komplet dokumentów należy dostarczyć do kościoła w terminie od 3 miesięcy do miesiąca przed ślubem. Trzeba mieć przy sobie:

 • dowód osobisty,

 • świadectwo uczęszczania na religię w szkole,

 • aktualne metryki chrztu, nie starsze niż 3 miesiące,

 • zgodę księdza ze swojej parafii - jeżeli ślub będzie odbywał się w innej parafii,

    4. Tuż przed samą ceremonią, (tydzień, 2 tygodnie), do kościoła należy przynieść:

 • potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi w parafiach - jeżeli ślub odbywa się w innej parafii niż macierzysta,

 • potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich,

 • potwierdzenie odbycia kursu w poradni rodzinnej,

 • zaświadczenie o odbyciu spowiedzi przedślubnej,

 • dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres). 

Czy ślub konkordatowy można wziąć po wystąpieniu z Kościoła Katolickiego?

Po apostazji można wziąć ślub kościelny - wówczas jest to tzw. ślub jednostronny. Warunkiem jest, aby współmałżonek był częścią Kościoła Katolickiego.

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie​​​​​​

Medal za 50-lecie małżeństwa w Krakowie

Małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w związku małżeńskim mogą starać się o otrzymanie medalu z tego tytułu. Aby otrzymać to wyróżnienie należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie następujące dokumenty:

Uroczystość wręczania odznaczeń powinna odbyć się w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez Prezydenta RP postanowienia o ich nadaniu.

Legalizacja zagranicznego aktu małżeństwa

 Aby małżeństwo zawarte za granicą było legalne  także w Polsce, konieczne jest zarejestrowanie zagranicznego aktu małżeństwa. W tym celu należy udać się do dowolnego urzędu stanu cywilnego w Polsce lub urzędu konsularnego właściwego pod względem terytorialnym. 

Aby zalegalizować zagraniczny akt małżeństwa, należy złożyć:

 • wniosek o transkrypcję (dostępny w urzędzie),
 • oryginał zagranicznego aktu małżeństwa, 
 • tłumaczenie zagranicznego aktu małżeństwa dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

Dokumenty można dostarczyć do urzędu osobiście lub listownie. Opłata za legalizację w każdym kraju jest inna - wynika to z różniących się od siebie walut.

Gdy tylko urzędnik przyjmie wniosek, rozpocznie się jego rozpatrzanie.

Już po zawarciu małżeństwa, do załatwiania wielu spraw urzędowych wymagane jest zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane przez USC w Krakowie, które służy potwierdzeniu stanu cywilnego petenta.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zawarcie małżeństwa (ślub cywilny) w Krakowie?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie ul. Lubelska 27
31-003 Kraków

Otwarte w piątek od 07:40

pon: 07:40-18:00
wt: 07:40-15:00
śr: 07:40-15:00
czw: 07:40-15:00
pt: 07:40-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne
+48126165519 
Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie ul. Wadowicka 8W
30-415 Kraków

Otwarte w piątek od 07:40

pon: 07:40-15:00
wt: 07:40-15:00
śr: 07:40-15:00
czw: 07:40-15:00
pt: 07:40-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne
126165513 
Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie Osiedle Zgody 2
31-949 Kraków
126168858