Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich Chrostkowo - wniosek PDF wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 6 min. czytania

Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach

Osoby, które nie mogą z różnych powodów osobiście wziąć udziału w wyborach, mogą skorzystać z usługi pełnomocnika. Kto może mieć pełnomocnika do głosowania i kto może nim zostać? Gdzie należy dostarczyć pełnomocnictwo i jak je napisać? Czy należy przedstawiać dodatkowe dokumenty? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kto może mieć pełnomocnika do głosowania?

Z pełnomocnictwa w przypadku głosowania w wyborach może skorzystać osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz taka, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 60 lat

Kto może zostać pełnomocnikiem do głosowania w wyborach?

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co mocodawca lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach można przyjąć wyłącznie od jednej osoby. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, że jeden pełnomocnik może głosować w imieniu dwóch osób, pod warunkiem że jednym z mocodawców jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Kto nie może zostać pełnomocnikiem do głosowania?

Pełnomocnikiem do głosowania nie może zostać członek komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby, która udziela pełnomocnictwa, mąż zaufania ani osoba startująca w wyborach.

Na jak długo można udzielić pełnomocnictwa do głosowania w wyborach?

Na jak długo można udzielić pełnomocnictwa do głosowania w wyborach?

Pełnomocnictwo obowiązuje tylko w czasie wyborów, na które je udzielono. Wygasa ono z chwilą cofnięcia przez mocodawcę lub z mocy prawa, jeżeli:

 • mocodawca: 
  • umrze,
  • straci prawa publiczne lub wyborcze,
  • zostanie ubezwłasnowolniony,
  • wcześniej oddał głos w wyborach, w których chciał udzielić pełnomocnictwa,
 • pełnomocnik:
  • nie jest wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub nie posiada zaświadczenia o prawie do głosowania,
  • wchodzi w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania mocodawcy,
  • jest mężem zaufania,
  • kandyduje w wyborach, co do których miałby zostać pełnomocnikiem,
 • wybory zostały zakończone.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak udzielić pełnomocnictwa do głosowania w wyborach?

Pełnomocnictwa do głosowania nie można sporządzić samodzielnie. Dokument sporządza wójt, burmistrz lub prezydent gminy, w której mieszka mocodawca. Akt pełnomocnictwa sporządzany jest na wniosek mocodawcy

Warto wiedzieć: Referendum

Pełnomocnictwo do głosowania sporządzone do wyborów do Sejmu i Senatu dotyczy z mocy prawa również referendum wyznaczonego na 15 października 2023 roku. Wydawane jest tylko jedno pełnomocnictwo i na jego podstawie pełnomocnik może głosować w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Nie ma możliwości zastrzeżenia w pełnomocnictwie, że dotyczy tylko wyborów lub tylko referendum.

Jak napisać wniosek o pełnomocnictwo do głosowania?

Jak napisać wniosek o wydanie aktu pełnomocnictwa do głosowania?

Wniosek powinien zawierać następujące elementy:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane mocodawcy i pełnomocnika:
  • nazwisko i imię (imiona),
  • imię ojca, 
  • numer PESEL lub datę urodzenia, 
  • adres zamieszkania,
 • oznaczenie wyborów, przy których pełnomocnictwo ma być zastosowane,
 • podpis mocodawcy.

Wniosek o wydanie pełnomocnictwa do głosowania  - wzory [PDF] 2024

Poniżej umieszczono wzory wniosków o sporządzenie przez urząd aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych i prezydenckich.

Wniosek o wydanie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych - wzór PDFWniosek o wydanie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach prezydenckich - wzór PDF

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie aktu pełnomocnictwa należy dołączyć:

 • pisemną zgodę potencjalnego pełnomocnika na zagłosowanie w imieniu mocodawcy we wskazanych wyborach,
 • dowód osobisty - do wglądu,
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności - jeżeli mocodawca je posiada,
 • kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli - jeżeli dotyczy,
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - jeżeli osoba mająca zostać pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co mocodawca.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach w miejscowości Chrostkowo?

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w urzędzie w miejscowości Chrostkowo, właściwym dla miejsca zamieszkania mocodawcy.

Kiedy złożyć wniosek o pełnomocnictwo do głosowania w wyborach?

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów oraz najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania, jeżeli wybory obejmują dwie tury głosowania. 

Ile kosztuje udzielenie pełnomocnictwa do głosowania?

Ile kosztuje udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach?

Usługa jest bezpłatna.

Rozpatrzenie wniosku

Jeżeli wniosek spełnia wszystkie formalne wymagania, urzędnik kontaktuje się z mocodawcą i potencjalnym pełnomocnikiem w celu ustalenia terminu sporządzenia aktu pełnomocnictwa. Mocodawca składa na przygotowanym podczas spotkania akcie swój podpis, którego autentyczność potwierdza swoim podpisem urzędnik. Pełnomocnik, jeżeli jest uczestnikiem spotkania, otrzymuje akt od ręki lub zostaje on dostarczony do niego pocztą na wskazany we wniosku o udzielenie pełnomocnictwa adres zamieszkania.

Czy pełnomocnictwo do głosowania w wyborach można wycofać?

Mocodawca ma prawo cofnąć udzielenie pełnomocnictwa i w tym celu musi co najmniej 2 dni przed wyborami dostarczyć do urzędu w miejscowości Chrostkowo lub obwodowej komisji wyborczej stosowne oświadczenie. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę pełnomocnictwo do głosowania w wyborach w miejscowości Chrostkowo?

Aby załatwić sprawę pełnomocnictwo do głosowania w wyborach w miejscowości Chrostkowo, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy pod adresem ul. Chrostkowo 99 w miejscowości .

Urząd Gminy w miejscowości Chrostkowo

adres: ul. Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo

tel. +48542870039 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,4 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych wraz ze zgodą pełnomocnika [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o wydanie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach prezydenckich wraz ze zgodą pełnomocnika [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o wydanie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu wraz ze zgodą pełnomocnika [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu