Praca w obwodowej komisji wyborczej – ile możesz zarobić?

14 września 2023

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 15 października 2023 roku. Poszukiwane są osoby, które zostaną członkami obwodowych komisji wyborczych. Pełnomocnicy komitetów mają czas do 15 września na zgłaszanie kandydatów.

Praca w obwodowej komisji wyborczej – ile możesz zarobić?
Praca w obwodowej komisji wyborczej – ile możesz zarobić?

Jakie są zadania komisji wyborczej? 

Każdy obwód wyborczy, w którym obywatele mogą zagłosować, musi posiadać obwodową komisję wyborczą. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej udostępniono, co należy do zadań komisji. To między innymi: 

 • przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
 • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
 • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
 • przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Kto może zasiadać w komisji?

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa. Dodatkowo może to być osoba zainteresowana, która:

 • jest obywatelem polskim,
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 

Kto nie może być członkiem w komisji?

Osoby, które nie mogą zasiadać w obwodowej komisji, to:

 • kandydat w wyborach,
 • komisarz wyborczy,
 • pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego,
 • pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego,
 • urzędnik wyborczy,
 • mąż zaufania,
 • obserwator społeczny,
 • pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Osoby związane pokrewieństwem z kandydatami w wyborach mogą pełnić funkcje członków obwodowych komisji wyborczych, jednakże wyłącznie w innych okręgach wyborczych niż ten, w którym kandyduje osoba będąca z nimi w pokrewieństwie.

Jak zostać kandydatem na członka komisji wyborczej?

Osoba zainteresowana powinna skontaktować się z komitetem wyborczym w tej sprawie. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych, przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Można też zgłosić swoją kandydaturę samodzielnie za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu.

Należy pamiętać, że samo zgłoszenie kandydata nie gwarantuje mu miejsca w komisji wyborczej.

Terminy

Aby dołączyć do obwodowej komisji wyborczej, należy się pośpieszyć, ponieważ termin upływa 15 września 2023 roku. Ostatecznie komisje zostaną powołane do 25 września 2023 roku.

Wynagrodzenie dla członka komisji

Osoby, które staną się członkami do komisji, dostają dietę za udział w pracach i szkoleniach. Przewodniczący komisji otrzymają 800 zł, zastępcy przewodniczącego 700 zł, a członkowie komisji 600 zł.


Powiązane sprawy