Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu 2021 Wałcz

Aktualizacja: 24 maja 2021

Wyrejestrowanie pojazdu Wałcz

Jeśli jesteś właścicielem pojazdu, z którego przestałeś korzystać z różnych względów (zobacz poniżej jakich), możesz go wyrejestrować.

Kto i kiedy powinien wyrejestrować pojazd?

Do wyrejestrowania upoważniony jest właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli, wszyscy oni muszą stawić się w urzędzie podczas składania wniosku o wyrejestrowanie, lub wybrać jednego przedstawiciela, na którego przeniosą swoje pełnomocnictwo.  

Pojazd należy wyrejestrować, jeżeli zostanie:

  • zezłomowany,
  • skradziony,
  • wywieziony za granicę (sprzedany lub oddany w ramach darowizny),
  • oddany do kasacji za granicą,
  • trwale utracony (np. spali się w pożarze) uwaga! nawet gdy samochód zostanie spalony należy go zezłomować i dopiero wówczas można go wyrejestrować lub sprzedać na części,
  • oddany do stacji demontażu lub do punktu zbiórki odpadów (jeśli pojazd nie zostanie wyrejestrowany przez właściciela lub współwłaścicieli samodzielnie, zrobi to urząd, po otrzymaniu stosownego zaświadczenia ze stacji demontażu),
  • wycofany z obiegu.

Wyrejestrowanie pojazdu po sprzedaży - czy jest konieczne?

Jeśli pojazd został sprzedany w kraju lub przekazany w darowiźnie, nie ma potrzeby wyrejestrowania. W takim przypadku należy jednak w ciągu 30 dni kalendarzowych od sprzedaży zgłosić zbycie pojazdu. Jeśli warunek ten nie zostanie dopełniony można otrzymać karę. Wniosek o zbycie pojazdu w Wałczu możesz złożyć online.

Czy pojazd można ponownie zarejestrować?

Z reguły pojazd, który został wyrejestrowany, nie może zostać ponownie zarejestrowany. Wyjątkiem są: 

  • pojazdy odzyskane z kradzieży,
  • pojazdy zabytkowe,
  • pojazdy uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowe (dla pojazdów powyżej 25 lat),
  • pojazdy mające szczególne znaczenie dla historii motoryzacji,
  • pojazdy wcześniej wyrejestrowane z powodu sprzedaży za granicą lub wywiezienia z kraju,
  • przyczepy rolnicze i ciągniki.

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

Jak wyrejestrować samochód i ile to kosztuje?

Aby wyrejestrować pojazd, należy wykonać kilka kroków:

  1. Przygotować niezbędne dokumenty
  2. Zapłacić za decyzję o wyrejestrowaniu
  3. Złożyć dokumenty w odpowiednim urzędzie i wyrejestrować pojazd

Koszt wydania decyzji o wyrejestrowaniu to 10 zł. Płatności można dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto, ważne będzie zachowanie dowodu wpłaty.

Co jest potrzebne do wyrejestrowania samochodu w Wałczu?

Bez względu na powód wyrejestrowania, potrzebne będą:

  • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (można znaleźć go w sekcji Wnioski i dokumenty lub otrzymać w wersji papierowej w urzędzie),
  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • w razie konieczności - pełnomocnictwo od współwłaścicieli pojazdu (w przypadku braku pełnomocnictwa wszyscy współwłaściciele muszą się stawić osobiście w urzędzie)
  • dowód wpłaty za decyzję,
  • dokumenty dodatkowe - według powodu wyrejestrowania pojazdu.

Poniżej znajduje się lista dodatkowych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu.

Wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu

Jeśli samochód został oddany do stacji demontażu, niezbędne będą także:

  • zdemontowane uprzednio tablice rejestracyjne,
  • zaświadczenie ze stacji demontażu o wykonaniu złomowania,
  • unieważnienie dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu

Kradzież pojazdu

Jeśli pojazd został skradziony, należy dodatkowo przygotować:

  • samodzielnie sporządzone oświadczenie o kradzieży pojazdu z dodatkową informacją o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego),
  • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży (wydane przez policję) lub postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie kradzieży pojazdu,
  • dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu - jeśli była wydana.

Jeśli z powodu kradzieży brakuje któregoś z powyższych dokumentów to należy przygotować odpowiednie oświadczenie z wyjaśnieniem co się z nimi stało.

Wywóz za granicę / sprzedaż za granicę

Jeśli doszło do zbycia pojazdu za granicą - sprzedaży lub przekazania w ramach darowizny, należy przedłożyć w urzędzie:

  • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą, np.:
  • samodzielnie napisane oświadczenie o zbyciu pojazdu
  • kopię dokumentu potwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą.

Kasacja pojazdu za granicą

Jeśli pojazd uległ zniszczeniu za granicą i trafił tam go kasacji, w polskim urzędzie będzie konieczne przedłożenie:

  • potwierdzenia wykonania kasacji (dokument z tamtejszej stacji demontażu),
  • dowodu rejestracyjnego,
  • tablic rejestracyjnych,
  • karty pojazdu - jeśli była taka wydana.

Trwała utrata pojazdu

Jeśli pojazd został zniszczony całkowicie w wyniku zdarzenia, na przykład pożaru - jest to tak zwana trwała utrata pojazdu. Aby wyrejestrować taki pojazd, należy przygotować dodatkowo:

  • potwierdzenie utraty pojazdu, na przykład dokument poświadczający o spłonięciu pojazdu w pożarze,
  • dowód rejestracyjny,
  • tablice rejestracyjne,
  • karta pojazdu - jeśli taka została wydana,
  • dowód wpłaty na rzecz gminy - jest to opłata na rzecz zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku, a o jej wysokość zapytać należy w urzędzie.

Jeśli brakuje któregoś z powyższych dokumentów lub tablic rejestracyjnych, ponieważ zostały one zniszczone, należy przygotować  odpowiednie oświadczenie, w którym dokładnie zostanie wyjaśnione, co się z nimi stało.

Wycofanie pojazdu z obiegu

Jeśli producent samochodu wycofuje dany model z obrotu z powodu wprowadzenia go na rynek bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu lub innego równoważnego dokumentu to do jego wyrejestrowania niezbędny jest jeden z poniższych dokumentów:

  • potwierdzenie wycofania z obiegu, na przykład oświadczenie producenta,
  • potwierdzenie odkupienia samochodu przez producenta,
  • poświadczona kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu z obrotu danego pojazdu.

Gdzie należy złożyć wymagane dokumenty?

Dokumenty należy złożyć w wydziale komunikacji, w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania:

  • Warszawa - w urzędzie dzielnicy,
  • miasto na prawach powiatu - w urzędzie miasta (wydział komunikacji),
  • pozostałe - w urzędzie starostwa powiatowego (wydział komunikacji).

Można dokumenty złożyć osobiście lub przesłać listownie. Niektóre urzędy prowadzą również skrzynkę podawczą online - można to sprawdzić na stronie www właściwego urzędu.

Jak długo czeka się na wyrejestrowanie pojazdu w Wałczu?

Zazwyczaj procedura trwa do miesiąca od złożenia wniosku i wszystkich wymaganych dokumentów w Wałczu. W przypadkach bardziej skomplikowanych może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Decyzję możesz odebrać osobiście lub otrzymać pocztą (także wtedy, gdy wniosek zostanie złożony przez internet).

Ile wynosi kara za brak wyrejestrowania pojazdu?

Dnia 1 stycznia 2020 roku zatwierdzone zostały zmiany w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 
Według nowego art. 140mb ust. 2 właściciele pojazdów, którzy nie powiadomią starosty o wyrejestrowaniu pojazdu w terminie 30 dni zapłacą kary w wysokości od 200 zł do 1000 zł.  Ponadto kary te dotyczą także osób, które nie zarejestrują pojazdu w terminie (np. w przypadku kupna).


Gdzie można złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w Wałczu?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu
Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17
78-600 Wałcz
+48672508419