Wniosek o zmianę danych w CEIDG Wiązownica

Weryfikacja: 19 sierpnia 2022

Prowadząc jednoosobową działalność, trzeba pamiętać o konieczności aktualizacji danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli ulegają one zmianie. Jak tego dokonać? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Jakie dane należy zaktualizować w przypadku zmiany?

Zmiany danych w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można dokonywać wielokrotnie w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest złożenie wniosku o zmianę danych w CEIDG, jeżeli zaszły zmiany w zakresie:

 • danych osobowych,
 • obywatelstwa,
 • nazwy działalności gospodarczej → sprawdź, jak zgłosić własną działalność w CEIDG w miejscowości Wiązownica,
 • adresu do doręczeń, adresu stałego miejsca wykonywania działalności, adresu zamieszkania,
 • danych kontaktowych firmy np. adres e-mail, adres strony internetowej, numer telefonu,
 • adresu skrzynki ePUAP,
 • przedmiotu wykonywanej działalności opisanej kodami PKD,
 • daty rozpoczęcia działalności,
 • danych zarządcy sukcesyjnego,
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

Dzięki złożeniu wniosku o zmianę danych, można również zgłosić:

 • zmianę rachunków bankowych związanych z firmą,
 • wpis lub zmianę wpisu w bazie REGON,
 • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP,
 • zawiadomienie o wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • numery identyfikacyjne uzyskane w innych krajach do celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych,
 • pełnomocnika do CEIDG,
 • zarządcę sukcesyjnego do CEIDG,
 • informacje dotyczące spółki cywilnej,
 • dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową i adres jej przechowywania.

Uwaga! Za pomocą jednego wniosku można zgłosić kilka zmian – o ile zaszły one jednego dnia.

Kiedy należy złożyć wniosek o zmianę danych w CEIDG?

To, kiedy należy złożyć wniosek o aktualizację danych w CEIDG, zależy przede wszystkim od rodzaju zmienianych danych. Wniosek należy złożyć:

 • w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, jeżeli dotyczy ona:
  • imienia i nazwiska, daty urodzenia,
  • dodatkowych określeń, włączonych do nazwy firmy,
  • informacji o obywatelstwie,
  • adresu do doręczeń oraz adresy stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  • innych danych kontaktowych, jeśli podałeś je we wniosku o wpis do CEIDG,
  • przedmiotu wykonywanej działalności opisanego kodami PKD,
 • niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych, jeśli dotyczy ona:
  • danych zarządcy sukcesyjnego, o ile został powołany,
 • w dogodnym terminie, jeżeli zmiany dotyczą:
  • daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
  • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
  • daty zawieszania i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
  • daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej – gdy została wcześniej zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG,
  • informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej – gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG.

Gdzie i jak złożyć wniosek o zmianę danych w CEIDG w miejscowości Wiązownica?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na 3 sposoby:

Ile kosztuje zmiana danych w CEIDG?

Usługa jest bezpłatna. Opłatę ponosi się jedynie w sytuacji, gdy wnioskujący zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa. Jeżeli wybrany pełnomocnik nie jest członkiem jego rodziny, wówczas zapłaci 17 złotych


Wniosek o zmianę danych w CEIDG

Wymagane dokumenty

W przypadku zmiany danych w CEIDG nie ma potrzeby przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy poprawnie wypełniony wniosek o aktualizację danych

Jeżeli urzędnik dopatrzy się nieprawidłowości w dostarczonym wniosku, wezwie wnioskującego do ich skorygowania. Będzie miał na to 7 dni roboczych.

Ile czeka się na zmianę danych w CEIDG?

Aktualizacja danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG – jeżeli jest to jedyny złożony przez wnioskującego wniosek w danym momencie.


Gdzie załatwić sprawę zmiana danych w CEIDG w miejscowości Wiązownica?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Urząd Gminy w miejscowości Wiązownica ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica

Otwarte do 15:30

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne
+48166223631 

Dokument do pobrania - wzór PDF 2022

Wniosek o wpis do CEIDG umożliwia:

 • zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • zmianę danych dotyczących prowadzonej działalności,
 • zawieszenie prowadzenia działalności,
 • wznowienie prowadzenia działalności,
 • wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.
Wyślij przez internet Pobierz dokument