Rejestracja bezrobotnego w Urzędzie Pracy Strzelin lub online 2022 - jakiwniosek.pl

Weryfikacja: 7 lutego 2022

Rejestracja bezrobotnego w urzędzie pracy

Po utracie zatrudnienia lub zakończeniu edukacji osoba bezrobotna może zarejestrować się w urzędzie pracy, aby mieć dostęp m.in. do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasiłku. Zarejestrowanym bezrobotnym urząd pracy pomaga także w znalezieniu nowego zatrudnienia, umożliwia również uczestnictwo w kursach czy szkoleniach. Jak się zarejestrować? W poniższej instrukcji opisujemy wszystkie możliwe sposoby na zdobycie statusu bezrobotnego.

Rejestracja bezrobotnego w urzędzie pracy - zalety

Po utracie zatrudnienia lub zakończeniu edukacji warto zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Status bezrobotnego uprawnia do korzystania z:

 • ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ,

 • usług pośrednictwa pracy,

 • szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy,

 • wysokich dotacji dla osób otwierających działalność gospodarczą,

 • zasiłku dla bezrobotnych.

Kiedy można zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny?

Osoba bezrobotna może zdecydować się na rejestrację w urzędzie pracy w dowolnym momencie. W momencie rejestracji nie można mieć statusu ucznia ani studenta. 

Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Aby bezrobotny mógł otrzymać zasiłek, musi spełniać następujące warunki:

 • musi być zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,

 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy:

  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę i opłacał składkę na Fundusz Pracy,

  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności - jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie,

  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia - jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

 • w urzędzie pracy nie znaleziono dla niego odpowiedniej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego,

 • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,

 • wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni,

 • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,

 • był zatrudniony za granicą i przybyły do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant.

Uwaga! Do stażu pracy nie wlicza się urlopu bezpłatnego dłuższego niż 30 dni.

Kiedy zasiłek nie przysługuje?

Na przyznanie zasiłku dla bezrobotnych nie będzie mogła liczyć osoba, która:

 • po skierowaniu przez PUP nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,

 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem albo za porozumieniem stron, z wyjątkami: 

  • porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia, zmiany miejsca zamieszkania, 

  • pracodawca dopuścił się poważnego naruszenia podstawowych obowiązków),

 • w okresie 6 miesięcy przed rejestracją została zwolniona dyscyplinarnie,

 • odbywa płatną praktykę absolwencką z wynagrodzeniem przekraczającym połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 • otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

W 2022 zasiłek dla bezrobotnych wynosi:

 • 1 240,80 zł brutto - przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

 • 974,40 zł brutto - po upływie 3 miesięcy od przyznania prawa do zasiłku.

Należy jednak pamiętać, że kwota, którą otrzyma bezrobotny zależy od jego wcześniejszego stażu pracy:

 • 80% zasiłku podstawowego - przy stażu pracy niższym niż 5 lat,

 • 100% zasiłku podstawowego - przy stażu pracy wyższym niż 5 lat ale niższym niż 20 lat,

 • 120% zasiłku podstawowego - przy stażu pracy wyższym niż 20 lat.

Wymiar zasiłku Przez 90 dni Po 3 miesiącach
80% zasiłku podstawowego 855,36 zł  681,44 zł
100% zasiłku podstawowego 1 058,13 zł 840,70 zł
120% zasiłku podstawowego 1 260,99 zł 1 000,06 zł

Uwaga! Kwoty podane w tabeli są kwotami netto.

Jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany w okresie od 6 do maksymalnie 12 miesięcy.

Bezrobotny może otrzymywać zasiłek przez 12 miesięcy, jeżeli:

 • mieszka w powiecie, w którym stopa bezrobocia przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

 • ma ponad 50 lat i co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,

 • ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat (gdy małżonek również jest bezrobotny i utracił już prawo do zasiłku).

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych

W przypadku przyznania prawa do otrzymywania zasiłku, bezrobotny będzie otrzymywał go maksymalnie do 14. dnia każdego miesiąca.

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do emerytury?

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do emerytury?

Tak, czas pobierania zasiłku jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury.

Inne zasiłki dla osób bezrobotnych

Kuroniówka nie jest jedynym świadczeniem, o które mogą się starać osoby zarejestrowane w urzędzie pracy. Mogą wnioskować także o m.in.:

 • dodatek aktywizacyjny (50% kwoty zasiłku podstawowego),

 • stypendium szkoleniowe kontynuowane w trakcie zatrudnienia, stypendium na studia podyplomowe (20% kwoty zasiłku podstawowego),

 • stypendium na kontynuację nauki (100% kwoty zasiłku podstawowego),

 • stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, stypendium na przygotowanie zawodowe dorosłych (120% kwoty zasiłku podstawowego),

 • zasiłek przedemerytalny (1262,34 zł brutto).


Rejestracja w urzędzie pracy

Wymagane dokumenty

Aby zarejestrować się w urzędzie pracy w miejscowości Strzelin jako osoba bezrobotna, należy złożyć w urzędzie następujące dokumenty:

Gdzie i jak zarejestrować się jako bezrobotny w miejscowości Strzelin?

Gdzie i jak zarejestrować się jako bezrobotny w miejscowości Strzelin?

Status bezrobotnego można otrzymać na 2 sposoby:

Uwaga! Rejestracja przez Internet wymaga posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (o ile bezrobotny chce załatwić sprawę w pełni elektronicznie).

Rejestracja bezrobotnego przez Internet PUP Strzelin

Bezrobotni mogą uzyskać status bezrobotnego przez Internet na 2 sposoby:

 • wypełniając dostępny na stronie praca.gov.pl formularz i umawiając się na wizytę w PUP [miasto] w celu dostarczenia niezbędnych dokumentów,

 • wypełniając dostępny na stronie praca.gov.pl formularz i dołączając wszystkie wymagane dokumenty w formie skanów. Wniosek i załączniki muszą zostać opatrzone podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Rejestracja bezrobotnego online w PUP Strzelin - krok po kroku

 1. Należy wejść na portal praca.gov.pl i wybrać „Rejestracja / wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy".
   

     2. Następnie należy kliknąć „Zgłoszenie do rejestracji, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (KRB)".

     3. Wnioskujący wprowadza dane PUP, do którego kieruje swój wniosek.

     4. Bezrobotny wypełnia ankietę, która ma pomóc w ustaleniu jego statusu na rynku pracy.

     5. Należy wybrać metodę rejestracji. Jeżeli bezrobotny chce załatwić sprawę w pełni elektronicznie, powinien wybrać „Rejestrację w powiatowym urzędzie pracy". Jeżeli chce osobiście dostarczyć dokumenty do urzędu, wybiera opcję “Zgłoszenie do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy”.

     6. Kolejnym krokiem jest dodanie wymaganych dokumentów w formie załączników i wypełnienie formularza z danymi osobowymi, wykształceniem, doświadczeniem zawodowym.

     7. Bezrobotny musi wskazać urząd skarbowy i Narodowy Fundusz Zdrowia, do których urząd pracy będzie kierował zgłoszenia związane z naszym opodatkowaniem i ubezpieczeniem. Jeżeli chce zgłosić do ubezpieczenia również swoich członków rodziny, musi wpisać ich dane w formularzu.

     8. Należy wybrać sposób dalszej komunikacji z urzędem: kontakt listowny lub elektroniczny, a także wpisać swój adres mailowy oraz numer telefonu.

     9. Po sprawdzeniu wniosku i załączników, należy zaznaczyć wszystkie zgody i wybrać sposób podpisania dokumentów:

 • podpis elektroniczny,
 • profil zaufany.

     10. Ostatnim krokiem jest podpisanie i przesłanie gotowego dokumentu.

Ile czeka się na uzyskanie statusu bezrobotnego?

Urząd pracy ma 30 dni na wydanie decyzji w sprawie przyznania statusu bezrobotnego.

Gdzie szukać pracy? Poradnik dla bezrobotnych

Bezrobotni mogą szukać pracy na własną rękę, na różnych portalach z ofertami pracy, lub skorzystać z pomocy PUP Strzelin. Na stronie oferty.praca.gov.pl pojawiają się oferty pracy zgłoszone przez pracodawców do urzędu pracy. Dzięki filtrom bezrobotny może znaleźć stanowisko odpowiadające jego wymaganiom. Osoby, które rozważają również rozpoczęcie pracy za granicą, mogą również skorzystać ze strony eures.praca.gov.pl, gdzie zamieszczane są oferty pracy z całej Europy.

Zarejestrowany bezrobotny może szukać zatrudnienia spośród ofert pracy zgłaszanych do PUP Strzelin. Jeżeli uda mu się znaleźć pracę, może starać się o dodatek aktywizacyjny w miejscowości Strzelin.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - rejestracja bezrobotnego w miejscowości Strzelin?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www Zasięg terytorialny
Powiatowy Urząd Pracy w miejscowości Strzelin ul. Kamienna 10
57-100 Strzelin

Otwarte w środa od 07:30

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne
+48713921981  Zasięg: Borów, Kondratowice, Przeworno, Wiązów