Opłata przekształceniowa Radom - ile wynosi, bonifikata i wniosek [PDF, DOC] wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 7 min. czytania

Opłata przekształceniowa Radom

Opłatę przekształceniową uiszczają właściciele nieruchomości, którzy stali się nimi z tytułu użytkowania wieczystego. Ile wynosi i gdzie ją uiścić? Na kim spoczywa taki obowiązek? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest opłata przekształceniowa?

Opłata przekształceniowa to opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Uiszczają ją zatem wszyscy właściciele domów i mieszkań, którzy z użytkowników wieczystych gruntu stali się jego właścicielami. 

Kto musi uiszczać opłatę przekształceniową?

Obowiązek uiszczania opłaty przekształceniowej spoczywa na właścicielu, który stał się nim z użytkownika wieczystego, a następnie na każdym kolejnym właścicielu gruntu. W myśl zapisów ustawy, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

Wysokość opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Wysokość opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej ponoszonej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia gruntu.

Kiedy należy uiścić opłatę przekształceniową?

Opłatę przekształceniową można uiścić jednorazowo lub co roku, do 31 marca. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Jak długo trzeba uiszczać opłatę przekształceniową?

Jak długo trzeba uiszczać opłatę przekształceniową?

Standardowo, opłata przekształceniowa powinna być uiszczana przez 20 lat od przekształcenia. Istnieją jednak wyjątki. Pierwszy dotyczy osób prywatnych, które mogą jednorazowo zapłacić całą kwotę opłaty przekształceniowej lub wnioskować o wnoszenie opłaty przez inny okres. Drugi z wyjątków dotyczy przedsiębiorców, którzy wykorzystują posiadaną przez siebie nieruchomość do działalności gospodarczej. Mogą oni rozłożyć płatność na okres:

 • 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, wynosi 1% albo
 • 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, wynosi 2%, albo
 • 33 lata, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, wynosi 3%, albo
 • w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, jest wyższa niż 3%.

Jeżeli przedsiębiorca nie wniesie oświadczenia w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia, wówczas urząd sam ustali okres uiszczania opłaty przekształceniowej.

Właściciel nieruchomości będący przedsiębiorcą, który zrezygnuje z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie posiadanej nieruchomości, może ubiegać się o zmniejszenie okresu uiszczania opłaty przekształceniowej do 20 rat. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, iż nie prowadzi działalności gospodarczej na nieruchomości, której dotyczy to zaświadczenie.

Bonifikata od opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego

Właściwy organ, np. wojewoda, burmistrz, prezydent miasta, może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok w odniesieniu do gruntów stanowiących własność:

 • Skarbu Państwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

 • 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
 • 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
 • 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,
 • 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu,
 • 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu,
 • 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Niektóre podmioty mogą także skorzystać z bonifikaty w wysokości aż 99%. Są to:

 • osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym → sprawdź: orzeczenie o niepełnosprawności w Radomiu,
 • osoby niepełnosprawne, wobec których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16. roku życia,
 • osoby mieszkające w dniu przekształcenia z osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • członkowie rodzin wielodzietnych, również ci nieposiadający Karty Dużej Rodziny → dowiedz się, jak zdobyć KDR w Radomiu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczeniobiorcy do ukończenia 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W przypadku gruntów należących do jednostki samorządu terytorialnego to ona decyduje o wysokości bonifikat. Szczegółowe informacje posiada Urząd Miasta.

Gdzie uiścić opłatę przekształceniową w Radomiu?

Gdzie uiścić opłatę przekształceniową w Radomiu?

Opłatę przekształceniową należy wpłacić na konto bankowe wskazane przez Urząd Miasta.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o jednorazową opłatę przekształceniową z bonifikatą

Wymagane dokumenty

Chcąc uiścić opłatę przekształceniową jednorazowo z bonifikatą, należy złożyć:

Gdzie złożyć wniosek o jednorazową opłatę przekształceniową w Radomiu?

Gdzie złożyć wniosek w Radomiu?

Dokumenty można dostarczyć na 3 sposoby:

 • osobiście, do Urzędu w w Radomiu,
 • listownie na adres urzędu w Radomiu,
 • przez Internet, za pomocą ePUAP - jeżeli urząd w Radomiu oferuje taką możliwość.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Opłata za czynności urzędowe związane z rozpatrzeniem wniosku wynosi 10 złotych. Dodatkowo, jeżeli wnioskujący zdecyduje się skorzystać z pełnomocnictwa, będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 17 złotych (o ile pełnomocnikiem nie został członek jego najbliższej rodziny).

Ile czeka się na decyzję urzędu?

Nie wyznaczono odgórnego terminu, w którym urząd w Radomiu musi ustosunkować się do złożonego wniosku. 

Forma decyzji

Dokument może być odebrany przez wnioskującego:

 • drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
 • poprzez pocztę tradycyjną,
 • osobiście w siedzibie urzędu w Radomiu.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę opłata przekształceniowa w Radomiu?

Aby załatwić sprawę opłata przekształceniowa w Radomiu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta pod adresem ul. Jana Kilińskiego 30 w Radomiu.

Urząd Miasta w Radomiu

adres: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom

tel. +48483620419 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,1 tys. dokumentów!
Zgłoszenie zamiaru uiszczenia jednorazowej opłaty przekształceniowej [DOC]
Pobierz dokument
Zgłoszenie zamiaru uiszczenia jednorazowej opłaty przekształceniowej [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu