Decyzja środowiskowa - procedura, ważność i wniosek 2024 Radom

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 9 min. czytania

Decyzja środowiskowa Radom

Jeżeli inwestor chce zrealizować inwestycję, która może mieć wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi, musi ubiegać się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Kiedy jej posiadanie jest konieczne? Jak uzyskać dokument i ile to kosztuje? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy uzyskanie decyzji środowiskowej jest konieczne?

Decyzji środowiskowej wymagają inwestycje, których budowa, przebudowa czy rozbudowa mogą mieć wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi. Pełna lista takich inwestycji znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jeżeli inwestycja, która ma zostać zrealizowana, znajduje się na liście, konieczne jest zdobycie decyzji środowiskowej.

W decyzji środowiskowej organ wskaże sposób wykonania inwestycji tak, aby miała jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Dokument ten jest brany pod uwagę podczas wydawania pozwolenia na budowę w Radomiu i decyzji o warunkach zabudowy w Radomiu.

Ocena oddziaływania na środowisko

W wyżej wspomnianym rozporządzeniu przedsięwzięcia podzielone są na takie, które:

 • zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Urząd w Radomiu obowiązkowo przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko w przypadku każdego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko urząd zdecyduje, czy przeprowadzi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ale nie jest to obowiązkowe.

Kiedy decyzja środowiskowa nie jest konieczna?

Inwestor nie musi uzyskiwać decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć znajdujących się w rozporządzeniu, jeśli ich wyłącznym celem jest:

 • obronność i bezpieczeństwo państwa,
 • prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności.

Fakt dokonywania takiej inwestycji należy jednak zgłosić do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Jeśli po zgłoszeniu inwestor nie otrzyma zgody na przeprowadzenie inwestycji, wtedy musi złożyć do regionalnej dyrekcji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Dokumenty do decyzji środowiskowej

Wymagane dokumenty

Aby uzyskać decyzję środowiskową, inwestor musi złożyć do urzędu następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • kartę informacyjną przedsięwzięcia,
 • mapę ewidencyjną poświadczoną przez właściwy organ, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (np. starostwo) → zobacz, jak uzyskać mapę ewidencyjną w Radomiu,
 • mapę sytuacyjno-wysokościowa, jeśli wniosek dotyczy:
  • przedsięwzięć wymagających:
   • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla,
   • decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża,
   • decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny,
   • decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny,
  • przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli;
  • inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radom,
 • wypis z rejestru gruntów w Radomiu,
 • wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów - dotyczy przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • analizę kosztów i korzyści,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
 • pełnomocnictwo,
 • opłatę za pełnomocnictwo - jeżeli z niego skorzystano.

Jakie informacje powinna zawierać karta przedsięwzięcia?

W karcie przedsięwzięcia powinny zostać uwzględnione dane na temat:

 • rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 • rodzaju technologii,
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • rozwiązań chroniących środowisko,
 • rodzajów przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 • możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 • wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego - w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
 • przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 • ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 • przewidywanych ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
 • prac rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kiedy złożyć wniosek?

Inwestor może wnioskować o dokument w dowolnym momencie - ważne jednak, aby zrobił to przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na placu budowy.

Gdzie złożyć wniosek o decyzję środowiskową w w Radomiu?

Gdzie złożyć dokumenty w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej w Radomiu?

To, gdzie inwestor musi złożyć dokumenty, uzależnione jest od rodzaju inwestycji:

 • regionalna dyrekcja ochrony środowiska – w przypadku:
  • poniższych inwestycji – jeśli są one przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
   • dróg,
   • napowietrznych linii elektroenergetycznych,
   • instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,
   • sztucznych zbiorników wodnych,
   • obiektów jądrowych,
   • składowisk odpadów promieniotwórczych.
  • przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej,
  • przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,
  • zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,
  • przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, 
  •  inwestycji w zakresie terminalu,
  • inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,
  • przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
  • przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji elektroenergetycznych będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • przedsięwzięć, o których mowa w pkt 3, dla których wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych,
  • inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
  • przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć, dla których do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy był regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  • elektrowni wiatrowych, 
  • strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,
  • inwestycji w zakresie linii kolejowych,
  • inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
 • starostwo powiatowe lub urząd miasta na prawach powiatu – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,
 • regionalna dyrekcja Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu – stanowiącego własność Skarbu Państwa – na użytek rolny,
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących,
 • urząd miasta lub gminy – w przypadku pozostałych przedsięwzięć. Jeśli przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy, wniosek należy złożyć do tego urzędu miasta lub gminy, na którego terenie znajduje się największa część terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Ile kosztuje uzyskanie decyzji środowiskowej?

Ile kosztuje uzyskanie decyzji środowiskowej?

Decyzja środowiskowa kosztuje 205 złotych. Opłaty nie uiszczają jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego i organizacje pożytku publicznego.

Dodatkowo jeżeli wnioskujący zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa, wówczas musi zapłacić za nie 17 złotych (o ile pełnomocnikiem nie został członek jego najbliższej rodziny).

Ile czeka się na wydanie decyzji środowiskowej w Radomiu?

Czas oczekiwania na wydanie dokumentu wynosi miesiąc. W wyjątkowych sytuacjach procedura może potrwać 2 miesiące.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Inwestor może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć do urzędu, który wydał decyzję.

Jak długo ważna jest decyzja środowiskowa?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest ważna przez sześć lat od momentu jej otrzymania, ale istnieje również możliwość wydłużenia terminu ważności o kolejne 4 lata.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę decyzja środowiskowa w Radomiu?

Aby załatwić sprawę decyzja środowiskowa w Radomiu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta pod adresem ul. Jana Kilińskiego 30 w Radomiu, lub z 1 inną instytucją.

Urząd Miasta w Radomiu

adres: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom

tel. +48483620419 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Starostwo Powiatowe w Radomiu

adres: ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

tel. +48483815022 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,0 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu